Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 22/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465152  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465152

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 138-338796)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bia?ystok
Numéro national d'identification: PL343
Adresse postale: ul. S?onimska 1
Ville: Bia?ystok
Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
Code postal: 15-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jolanta Aleksandrowicz, Joanna Pie?kowska
Courriel: zzp@um.bialystok.pl
Téléphone: +48 858696932
Fax: +48 858696249
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.bialystok.pl
Adresse du profil d'acheteur: www.bialystok.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku wraz z infrastruktur techniczn - Cz?? II - Uk?ad drogowy

Numéro de référence: ZDM-X.271.15.2019.AH

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest "Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku wraz z infrastruktur techniczn - Cz?? II - Uk?ad drogowy" w poni?szym zakresie: 1) CZ?? I post?powania: Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzy?owania z ul. "Now ?om?y?sk?" do skrzy?owania z ul. M?ynow i ul. ?om?y?sk?, Rozbudowa ul. M?ynowej na odcinku od skrzy?owania z ul. ?om?y?sk do skrzy?owania z ul. Kard. St. Wyszy?skiego, wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej. 2) CZ?? II post?powania: Rozbudowa ul. ?om?y?skiej na odcinku od skrzy?owania z ul. M. Kopernika do skrzy?owania z ul. "Now ?om?y?sk?" i ul. Bohaterów Monte Cassino, Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzy?owania z ul. ?om?y?sk i ul. "Now ?om?y?sk?" do skrzy?owania z ul. ?w. Rocha, wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 138-338796

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia jest "Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku wraz z infrastruktur techniczn - Cz?? II - Uk?ad drogowy" w poni?szym zakresie: 1) CZ?? I post?powania: - Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzy?owania z ul. "Now ?om?y?sk?" do skrzy?owania z ul. M?ynow i ul. ?om?y?sk?, - Rozbudowa ul. M?ynowej na odcinku od skrzy?owania z ul. ?om?y?sk do skrzy?owania z ul. Kard. St. Wyszy?skiego, wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej. 2) CZ?? II post?powania: - Rozbudowa ul. ?om?y?skiej na odcinku od skrzy?owania z ul. M. Kopernika do skrzy?owania z ul. "Now ?om?y?sk?" i ul. Bohaterów Monte Cassino, - Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzy?owania z ul. ?om?y?sk i ul. "Now ?om?y?sk?" do skrzy?owania z ul. ?w. Rocha, wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest "Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku wraz z infrastruktur techniczn - Cz?? II - Uk?ad drogowy" w poni?szym zakresie: CZ?? II post?powania: Rozbudowa ulic Bohaterów Monte Cassino, ?om?y?skiej i M. Kopernika wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej.

Numéro de section: II.2.1

Lot nº: 2

Au lieu de:

Rozbudowa ul. ?om?y?skiej na odcinku od skrzy?owania z ul. M. Kopernika do skrzy?owania z ul. "Now ?om?y?sk?" i ul. Bohaterów Monte Cassino, Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku (...). Cz?? nr 2

Lire:

Rozbudowa ulic Bohaterów Monte Cassino, ?om?y?skiej i M. Kopernika wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej.

Numéro de section: II.2.4

Au lieu de:


   1. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku wraz z infrastruktur techniczn - Cz?? II - Uk?ad drogowy" w poni?szym zakresie: CZ?? II post?powania: - Rozbudowa ul. ?om?y?skiej na odcinku od skrzy?owania z ul. M. Kopernika do skrzy?owania z ul. "Now ?om?y?sk?" i ul. Bohaterów Monte Cassino, - Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzy?owania z ul. ?om?y?sk i ul. "Now ?om?y?sk?" do skrzy?owania z ul. ?w. Rocha, wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej. UWAGA: Wykonawca CZ??CI II post?powania jest zobowi?zany do skoordynowania swoich prac z robotami wykonawcy zadania pn. "Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku wraz z infrastruktur techniczn - Cz?? I - Centrum Przesiadkowe" ze wzgl?du na bezpo?rednie s?siedztwo dwóch zakresów po?o?onych wzd?u ulicy Bohaterów Monte Cassino.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegó?owych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. sp.k., Al. Pi?sudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, stanowi?cych za??czniki do niniejszej SIWZ.
   3.  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie materia?ów lub rozwi?za równowa?nych pod warunkiem, ?e zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od okre?lonych w dokumentacji.
   4.  W przypadku oferowania rozwi?za równowa?nych w stosunku do rozwi?za okre?lonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowi?zany jest do wype?nienia wymogu wynikaj?cego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca mo?e uzyska dodatkowe punkty za wyd?u?enie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ "Opis kryteriów i sposobu oceny ofert".
   6.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wskazuje, i w zakresie wszystkich prac (czynno?ci) dotycz?cych robót budowlanych obj?tych zamówieniem w bran?ach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania - za??cznik nr 1A do SIWZ (za wyj?tkiem czynno?ci wykonywanych przez osoby pe?ni?ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiaj?cy pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowi?zki Wykonawcy w tym zakresie zosta?y uregulowane w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ. Ww. wymagania dotycz?ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Lire:


   1. "Przedmiotem zamówienia jest "Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku wraz z infrastruktur techniczn - Cz?? II - Uk?ad drogowy" w poni?szym zakresie: CZ?? II post?powania: Rozbudowa ulic Bohaterów Monte Cassino, ?om?y?skiej i M. Kopernika wraz z budow niezb?dnej infrastruktury technicznej. UWAGA: Wykonawca CZ??CI II post?powania jest zobowi?zany do skoordynowania swoich prac z robotami zwi?zanymi z zadaniem pn. "Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: "Budowa Intermodalnego W?z?a Komunikacyjnego w Bia?ymstoku" ze wzgl?du na bezpo?rednie s?siedztwo dwóch zakresów po?o?onych wzd?u ulicy Bohaterów Monte Cassino.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegó?owych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektowe ARTERIA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Bia?ystok, stanowi?cych za??czniki do niniejszej SIWZ.
   3.  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie materia?ów lub rozwi?za równowa?nych pod warunkiem, ?e zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od okre?lonych w dokumentacji.
   4.  W przypadku oferowania rozwi?za równowa?nych w stosunku do rozwi?za okre?lonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowi?zany jest do wype?nienia wymogu wynikaj?cego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca mo?e uzyska dodatkowe punkty za wyd?u?enie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ "Opis kryteriów i sposobu oceny ofert".
   6.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wskazuje, i w zakresie wszystkich prac (czynno?ci) dotycz?cych robót budowlanych obj?tych zamówieniem w bran?ach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania - za??cznik nr 1A do SIWZ (za wyj?tkiem czynno?ci wykonywanych przez osoby pe?ni?ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiaj?cy pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowi?zki Wykonawcy w tym zakresie zosta?y uregulowane w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ. Ww. wymagania dotycz?ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/09/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233210 - Travaux de revêtement d'autoroutes 
45233220 - Travaux de revêtement de routes