Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 05/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de b'timents

2021/S 8-013231  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-Bia?ystok: Travaux de construction de b'timents

2021/S 008-013231

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 204-495181)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bia?ystok
NumÈro national d'identification: PL343
Adresse postale: ul. S?onimska 1
Ville: Bia?ystok
Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
Code postal: 15-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jolanta Aleksandrowicz, Marek KrawcÛw
Courriel: zzp@um.bialystok.pl
TÈlÈphone: +48 858797309
Fax: +48 858696249
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
Adresse du profil díacheteur: www.bialystok.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Termomodernizacja internatu Zespo?u SzkÛ Handlowo-Ekonomicznych w Bia?ymstoku, ul. Bema 103 wraz z robotami towarzysz?cymi

NumÈro de rÈfÈrence: DIN-II.271.26.2020

II.1.2)
Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de b'timents

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest termomodernizacja internatu Zespo?u SzkÛ Handlowo-Ekonomicznych w Bia?ymstoku, ul. Bema 103 wraz z robotami towarzysz?cymi.
   2.  SzczegÛ?. opis przedm. zamÛw. przedst. w dok. proj. oraz spec. tech. wykon. i odbioru robÛt oprac. przez Meander Krzysztof Szersze z Bia?egostoku i Projektowanie Realizacja NadzÛr mgr in?. Andrzej Leszek ?miejko z Dobrzyniewa Du?ego ñ za?. 9 do SIWZ.
   3.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy, w zakr. wszystk. prac (czynno?ci) dot. robÛt bud. obj?tych zamÛw. w bran?. wymienionych w Zestawieniu kosztÛw zad. (za?. 1A do SIWZ) wymaga zatrud. przez Wykon.(odpowiednio podwyk. oraz dalsz. podwyk.), na podst. umowy o prac?, osÛb wykonuj. prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osÛb, Zamawiaj?cy pozost. w gestii wykon., podwykon. lub dalsz. podwyk.
   4.  Obowi?zki Wykon. lub podwyk. / dalsz. podwyk. w tym zakr. zosta?y uregul. w projekcie umowy w ß 2 ust. 18 i 19 (za?. 8 do SIWZ).
   5.  WymÛg zatrud. w stosunku pracy nie dotyczy osÛb pe?ni?c. samodziel. funkc. tech.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 204-495181

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/01/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 05/02/2021

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/01/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 05/02/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45212413 - Travaux de construction de logements pour séjours de courte durée 
45320000 - Travaux d'isolation 
45443000 - Travaux de façade