Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Véhicules à usage spécial

2022/S 53-137631  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Bia?ystok: Véhicules à usage spécial 2022/S 053-137631 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojewódzka Policji w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. H. Sienkiewicza 65 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-003 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl Téléphone: +48 477113137 Fax: +48 477112842 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.podlaska.policja.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja rz?dowa terenowa
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudow? biurow? oraz wyposa?eniem. Numéro de référence: 52/S/21
II.1.2) Code CPV principal 34114000 Véhicules à usage spécial
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci: 1) dostaw? samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudow? biurow?, oraz wyposa?eniem, szczegó?owo opisanego w Szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ, 2) udzielenie Zamawiaj?cemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegó?owo okre?lonych we Wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31400000 Accumulateurs, piles et batteries primaires 35200000 Équipement de police 50117100 Services de conversion de véhicules à moteur 31611000 Jeux de câblage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Lieu principal d'exécution:
województwo podlaskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci: 1) dostaw? samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudow? biurow? oraz wyposa?eniem, szczegó?owo opisanego w Szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ, 2) udzielenie Zamawiaj?cemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegó?owo okre?lonych we Wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SWZ,
   3.  Pojazd musi by? fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcze?niejszy ni? 2021), nieu?ywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, a tak?e obci??e? prawami osób trzecich.
   4.  Szczegó?owe wymagania dla przedmiotu zamówienia okre?la Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SWZ oraz Wzór umowy, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: wspó?czynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (M) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: pojemno?? silnika (P) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: zu?ycie energii rozumiane jako zu?ycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km (E) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: emisja dwutlenku w?gla w cyklu mieszanym w g/km (Edw) / Pondération: 3 Critère de qualité - Nom: emisja zanieczyszcze?: tlenków azotu, cz?stek sta?ych oraz w?glowodorów w mg/km (Ez) / Pondération: 2 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
101012349
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 253-672116
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudow? biurow? oraz wyposa?eniem.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci
:

   8. 000,00 z? (sposób wnoszenia, zwrotu, zatrzymania wadium okre?la ustawa Pzp oraz SWZ).
   2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 p.z.p.
   3. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub 4 p.z.p.
   4.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zamówienie wy??cznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wizji lokalnej.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 pkt 1 p.z.p., tj. w przypadku, gdy ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   8. Zamawiaj?cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
   9. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów elektronicznych. 10. Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ. 11. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? jakiejkolwiek cz??ci zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym rozdziale przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami p.z.p. czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie p.z.p.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Termin winienia odwo?ania w pozosta?ych przypadkach okre?la art. 515 p.z.p.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy p.z.p. nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 13. Szczegó?owe regulacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" p.z.p.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Bia?ystok: Véhicules à usage spécialType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
31400000 - Accumulateurs, piles et batteries primaires 
31611000 - Jeux de câblage 
34114000 - Véhicules à usage spécial 
35200000 - Équipement de police 
50117100 - Services de conversion de véhicules à moteur