Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?bica: Produits pharmaceutiques

2021/S 179-465640  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-D?bica: Produits pharmaceutiques 2021/S 179-465640 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ Opieki Zdrowotnej w D?bicy Adresse postale: ul. Krakowska 91 Ville: D?bica Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bogumi?a Wilczy?ska Courriel: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl TÈlÈphone: +48 146808305 Fax: +48 146702849 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zoz-debica.pl Adresse du profil díacheteur: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPZOZ
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Produkty lecznicze: program lekowy WZW w pakietach IñII dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy NumÈro de rÈfÈrence: ZP-PN- 9/2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Produkty lecznicze: program lekowy WZW w pakietach IñII dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 616 405.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Produkty lecznicze: program lekowy WZW w pakiecie i dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet i ñ program lekowy WZW dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby ñ poz. 1 (wed?ug cz??ci XII A SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Produkty lecznicze: program lekowy WZW w pakiecie II dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet II ñ program lekowy WZW dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby ñ poz. 1 (wed?ug cz??ci XII A SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 126-331059
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 108/2021 IntitulÈ:
Produkty lecznicze: program lekowy WZW w pakiecie I dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Sp.z o.o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 717826685 Fax: +48 717826643
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 632 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 585 184.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 111/2021 IntitulÈ:
Produkty lecznicze: program lekowy WZW w pakiecie II dla oddzia?u obserwacyjno-zaka?nego i chorÛb w?troby w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 717826685 Fax: +48 717826643
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 224 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 31 221.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, jeep zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu doniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w ust. 1;
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt. 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu. Skarg wnosi si do Sadu Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   8.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques