Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?bica: Produits pharmaceutiques

2021/S 199-519057  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-D?bica: Produits pharmaceutiques

2021/S 199-519057

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 168-439301)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZespÛ Opieki Zdrowotnej w D?bicy
Adresse postale: ul. Krakowska 91
Ville: D?bica
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bogumi?a Wilczy?ska
Courriel: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
TÈlÈphone: +48 146808305
Fax: +48 146702849
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zoz-debica.pl
Adresse du profil díacheteur: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W PAKIECIE I, ALBUMINY W PAKIECIE II ORAZ ANTYBIOTYKI W PAKIECIE VIII ñ IX DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-PN-15/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W PAKIECIE I, ALBUMINY W PAKIECIE II ORAZ ANTYBIOTYKI W PAKIECIE VIII ñ IX DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 168-439301

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Lot n : VI

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
   1.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?nie ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   2.  O?wiadczenie wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y ofert?, ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej,
   3.  O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego o ktÛrych mowa w: ï art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, ï art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, ï art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, ï art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wst?pnych konsultacji rynkowych) Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych. O?WIADCZENIE WYKONAWCY, ?e oferowane produkty posiadaj Wpis do Urz?dowego Wykazu ProduktÛw Leczniczych Klauzula informacyjna z art. 13 RODO ñ w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia.

Lire:

Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
   1.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?nie ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   2.  O?wiadczenie wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y ofert?, ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych. O?WIADCZENIE WYKONAWCY, ?e oferowane produkty posiadaj Wpis do Urz?dowego Wykazu ProduktÛw Leczniczych Klauzula informacyjna z art. 13 RODO ñ w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia.

NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert

Au lieu de:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques