Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?bica: Produits pharmaceutiques

2022/S 56-146315  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-D?bica: Produits pharmaceutiques 2022/S 056-146315 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zespó? Opieki Zdrowotnej w D?bicy Adresse postale: ul. Krakowska 91 Ville: D?bica Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bogumi?a Wilczy?ska Courriel: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl Téléphone: +48 146808305 Fax: +48 146702849 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zoz-debica.pl Adresse du profil d'acheteur: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPZOZ
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIECIE I DLA ODDZIA?U OBSERWACYJNO-ZAKA?NEGO I CHORÓB W?TROBY ORAZ PROGRAM LEKOWY W PAKIECIE II DLA ODDZIA?U OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ Numéro de référence: ZP-PN-23/2022
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIECIE I DLA ODDZIA?U OBSERWACYJNO-ZAKA?NEGO I CHORÓB W?TROBY ORAZ PROGRAM LEKOWY W PAKIECIE II DLA ODDZIA?U OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 312 135.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIECIE I DLA ODDZIA?U OBSERWACYJNO-ZAKA?NEGO I CHORÓB W?TROBY W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4) Description des prestations:
PAKIET I - PROGRAM LEKOWY WZW DLA ODDZIA?U OBSERWACYJNO-ZAKA?NEGO I CHORÓB W?TROBY - poz.1 (wed?ug Cz??ci XII A SWZ)
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY W PAKIECIE II DLA ODDZIA?U OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4) Description des prestations:
PAKIET II - PROGRAM LEKOWY DLA ODDZIA?U OKULISTCZNEGO - poz.1 (wed?ug Cz??ci XII A SWZ)
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 002-002414
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12/2022
Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 54-613 Pays: Pologne Téléphone: +48 717826684 Fax: +48 717826643
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 313 600.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 309 258.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13/2022
Lot nº: 2 Intitulé:
PAKIET II - PROGRAM LEKOWY DLA ODDZIA?U OKULISTCZNEGO - poz.1 (wed?ug Cz??ci XII A SWZ)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 54-613 Pays: Pologne Téléphone: +71 7826684 Fax: +71 7826643
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 520.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 876.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, jeep zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu doniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w ust. 1;
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu. Skarg? wnosi si? do Sadu Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   8.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" uPzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-D?bica: Produits pharmaceutiquesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques