Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?bica:Réactifs pour analyses de sang

2023/S 58-172216  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-D?bica: Réactifs pour analyses de sang 2023/S 058-172216 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zespó? Opieki Zdrowotnej w D?bicy Numéro national d'identification: Regon: 851643503 Adresse postale: ul. Krakowska 91 Ville: D?bica Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bogumi?a Wilczy?ska Courriel: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl Téléphone: +48 146808305 Fax: +48 146702849 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zoz-debica.pl Adresse du profil d'acheteur: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPZOZ
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY Numéro de référence: ZP-PN-9/2023
II.1.2) Code CPV principal 33696200 Réactifs pour analyses de sang
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 910.40 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Zespó? Opieki Zdrowotnej w D?bicy, ul. Krakowska 91, 39-200 D?bica, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI - poz. 1 (wed?ug Cz??ci XII A SWZ)
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia: CENA = 60% OKRES STABILNO?CI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwy?szania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY = 40% Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zachodzi pilna potrz. udz. w/w zam., bo uprz. przepr. post. w tr. podst.: Nr TP 52/22, TP 64/22, TP 67/22 uniew. na podst. art. 255 pkt 3 uPzp, bo of. z najn. cen? przewy?sz. kwot?, któr? zam. zamierz. przezn. na sfin. zam. dlat. zach. koniecz. szybk. udz. zam. i zabezp. dost. w/w krwin. Ze wzgl.:wart.zam.przekr.kwot? 215 000 EURO i ustaw.term.tj. m.in.: 1) 35 tso, 2) uwzgl.ewent.: udz.wyj., zm.tso, 3) wyzn.wyk.,ustaw. min. 10-dn.term.na z?o?.dok.potw.spe?.war.udz. w post. i br. podst.wykl., 4) wyzn.wyk.dod.term. (np. 5 dni) na uzup.dok.,o?w., 5) 10 dn.term.na zaw.um., 6) min.czas na bad. meryt.ofert-opis p.zam., wyj.tre?ci z?o?.of.,bad.ra?.niskiej ceny, popr.omy?.z art. 223 ust. 2uPzp - zam. mo?e by? udz.po up?.70dni. Skróc.tso do 15dni (art. 138 ust. 2 pkt 2 uPzp) jest uzas.: w znacz.stop.przysp.udz.zam.,tj.o 20dni, co ma b.ist. i niebagat.znacz.ze wzgl.rat. zdr. ludzk., a to wart. najwy?.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 028-081545
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 52/2023 Intitulé:
ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMATOR Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP: PL 8792544115 Adresse postale: ul. Na Zapleczu 4B Ville: Toru? Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-100 Toru? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 640.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 13 910.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pod. ?r. dow. na potw. braku podstaw wykl.:
   1.  Info. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rod. karnego, - sporz?dzonej nie wcze?nie ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   2.  O?w. wyk. w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wyk., który z?o?y? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?w. o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dok. lub informacjami potw. przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wyk. nale??cego do tej samej grupy kapita?owej,
   3.  O?w. Wyk. o aktualno?ci informacji zawartych w o?w., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykl. z post?powania wskazanych przez Zam. o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wst?pnych konsultacji rynkowych)
   4.  Wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% warto?ci zamówienia, za? w przypadku podmiotów, na których zdolno?ci wykonawca polega - wskazania, czy wykonawca polega na zdolno?ci tych podmiotów w zakresie odpowiadaj?cym ponad 10% warto?ci zamówienia. /dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w O?wiadczeniu: CZ??? XIV C - ZA?. NR 3 nie wska?e podmiotowych ?rodków dowodowych, które mo?na uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, oraz danych umo?liwiaj?cych dost?p do tych ?rodków/ W przypadku, gdy przypada na w/w ponad 10 % warto?ci zamówienia - Zamawiaj?cy b?dzie ??da?, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi? tego Podwykonawc?, Dostawc? lub Podmiot, na którego zdolno?ci wykonawca polega, pod rygorem wykluczenia z udzia?u w post?powaniu. Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych: O?W. Dot.: a) DEKL. ZG. i OZN. ZN.CE LUB WPIS / ZG?. DO REJ. WYR. MED. I POD. ODP. ZA ICH WPR. LUB POW. / ZG?. DO PR. URZ. REJ. WYR. LECZ., WYR. MED. I PROD. BIOB. LUB FOR. PRZEN. DANYCH , b) zgod. z zalec. Zawar. w Roz. Min. Zdr.z dnia 16.10.2017r. oraz z dnia 08.07.2019r. zmien. Roz. w spr. leczenia krwi? i jej sk?ad. w pod. Lecz., c) zgod. z Obw.Min. Zdr. z dnia 17.02.2021r. - w spr. og?. Jedno. tekstu Roz. Min. Zdr. w spr. w spr. lecz. krwi? i jej sk?ad. w pod. Lecz., 2) DOK. (kopia dok. Po?. "za zgod. z orygin."): a) zgodny z wym. dyr./ UE dla tej grupy odczyn.- ozn. Zn. CE wraz z Nr. Jedn. Notyf. dla Odczyn. z Wykazu A/B Roz. Min. Zdr. z dnia 12.01.2011r. w spr. wym.Zasad. oraz Proc. Oceny Zgod.i Wyr. Med. wraz z po?. tj. O?w. Wyk. co do auten. w/w za?. dok. 3) OPISY OFER. PRZED. ZAM. tj. np.: kat., ul., mat. info. Prod., itp. - jednoz. pot. opis przed. zam. okre?l. W: FC poz. 1 - wraz z po?., tj. O?w. Wyk. co do auten. w/w za?. dok. Klau. info. z art. 13 RODO - w celu zwi?z.z post. o udziel. zam. - CZ. I D SWZ INFO. O WYM. TECH. I ORG. SPORZ., WYSY?. I ODBIER. KORES. ELEKTRO. - CZ??? VII B SWZ Zam. wym. Z?. o?w., o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy w formie JEDZ. Dod. Oblig. Pods. wykl.: 1) Na pods. przes?. art. 7 ust. pkt 1 ustawy. Na pods. przes?. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ust. z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg. Roz. w zakr. przeciw. Wspier. agresji na Ukrain? oraz s?u?. ochr.bezp. narod., 2) Na pods. przes?. z art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. ?r. Ogr. w zw. z dzia?aniami Rosji destabili. syt. na Ukrainie w brzmieniu nad. roz. Rady (UE) 2022/576 w spr. zmiany Roz. (UE) nr 833/2014 dot.?rod. ogranicz. w zw. z dzia?. Rosji destabili. syt. na Ukrainie INFO. O UPRZED. OC. OF., ZG.Z ART. 139 uPzp - CZ. I C SWZ
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, jeep zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu doniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w ust. 1;
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu. Skarg? wnosi si? do Sadu Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   8.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" uPzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696200 - Réactifs pour analyses de sang