Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?bica:Services de gestion des forÍts

2023/S 19-051605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2023 S19 Pologne-D?bica: Services de gestion des forÍts 2023/S 019-051605 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo D?bica Adresse postale: D?bica, ul. Rzeszowska 142 Ville: D?bica Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Drembkowski Courriel: dyrektor@instytut.info.pl TÈlÈphone: +48 222582166 Fax: +48 222034988 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://debica.krakow.lasy.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=a6fa7ce9-7235-4838-9485-e93dffe0f3be
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa D?bica w roku 2022 (III post?powanie powtÛrzone) NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.42.2021.ND
II.1.2) Code CPV principal 77231000 Services de gestion des forÍts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet IV ñ le?nictwo Jaworze
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego u?ytkowania lasu, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkÛ?karskiej i ??kowo-rolnej oraz utrzymania drÛg i sta?ych szlakÛw zrywkowych wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ñ zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ñ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ñ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 11/02/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 109-308608
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet IV ñ le?nictwo Jaworze
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
11/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Handel Drewnem, Andrzej K?dzio?ka NumÈro national d'identification: NIP 872-101-09-84 REGON 850008070 Adresse postale: ?d?ary 60A Ville: Czarna Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-215 Czarna Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne "Szpak", Krzysztof Krzysztofek NumÈro national d'identification: NIP 872-228-02-95 REGON 380294694 Adresse postale: ?d?ary 214 Ville: Czarna Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-215 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: FHU "LUZAK", Grzegorz Krzysztofek NumÈro national d'identification: NIP 872-221-50-56; REGON 389622250 Adresse postale: ?d?ary 214 Ville: Czarna Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-215 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 586 803.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rezeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie S?du Najwy?szego.PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77231000 Services de gestion des forÍts
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego u?ytkowania lasu, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkÛ?karskiej i ??kowo-rolnej oraz utrzymania drÛg i sta?ych szlakÛw zrywkowych wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ñ zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ñ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ñ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 11/02/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 586 803.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Handel Drewnem, Andrzej K?dzio?ka NumÈro national d'identification: NIP 872-101-09-84 REGON 850008070 Adresse postale: ?d?ary 60A Ville: Czarna Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-215 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne "Szpak", Krzysztof Krzysztofek NumÈro national d'identification: NIP 872-228-02-95 REGON 380294694 Adresse postale: ?d?ary 214 Ville: Czarna Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-215 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: FHU "LUZAK", Grzegorz Krzysztofek NumÈro national d'identification: NIP 872-221-50-56; REGON 389622250 Adresse postale: ?d?ary 214 Ville: Czarna Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-215 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Na zasadach okre?lonych w Aneksie do umowy, Zamawiaj?cy b?dzie p?aci? Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy wskazanych w ust. 2 Aneksu do umowy
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi?gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cympost?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliwp?ynnych nast?pi? w wymiarze, ktÛrego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?.Ponadto agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cenpaliw p?ynnych, Zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?. Z kolei wzrost cen paliwp?ynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn?konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ciwchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 586 803.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 595 364.99 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa D?bica w roku 2022 (III post?powanie powtÛrzone) 26/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement