Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 28/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?bica:Viande

2022/S 226-650060  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-D?bica: Viande 2022/S 226-650060 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ? Opieki Zdrowotnej w D?bicy NumÈro national d'identification: Regon: 851643503 Adresse postale: ul. Krakowska 91 Ville: D?bica Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Zima Courriel: grzegorz.zima@zoz-debica.pl TÈlÈphone: +48 146808305 Fax: +48 146702849 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zoz-debica.pl Adresse du profil díacheteur: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPZOZ
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
MI?SO DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY NumÈro de rÈfÈrence: ZP-PN-47/2022
II.1.2) Code CPV principal 15110000 Viande
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
MI?SO DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ? Opieki Zdrowotnej w D?bicy, Oddzia?y Psychiatryczne w Strasz?cinie - Magazyn ?ywno?ciowy
II.2.4) Description des prestations:
MI?SO DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1 - 4 (wed?ug Cz??ci XII A SWZ)
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria udzielenia zamÛwienia: CENA - 60% OKRES STABILNO?CI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwy?szania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY - 40% Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe warunki realizacji zamÛwienia okre?lono w CZ??? XIII A - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAM"WIENIA PUBLICZNEGO, KT"RE ZOSTAN? WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAM"WIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAW?: MI?SO DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/12/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/12/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl, ZespÛ? Opieki Zdrowotnej w D?bicy, ul. Krakowska 91, 39-200 D?bica - ZamÛwienia Publiczne https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Listopad 2023r.
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
   1.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?nie ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   2.  O?wiadczenie wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej,
   3.  O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego o ktÛrych mowa w: ï art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, ï art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, ï art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, ï art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wst?pnych konsultacji rynkowych)
   4.  Wykaz podwykonawcÛw i dostawcÛw, na ktÛrych przypada ponad 10% warto?ci zamÛwienia, za? w przypadku podmiotÛw, na ktÛrych zdolno?ci wykonawca polega ñ wskazania, czy wykonawca polega na zdolno?ci tych podmiotÛw w zakresie odpowiadaj?cym ponad 10% warto?ci zamÛwienia. /dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w O?wiadczeniu: CZ??? XIV C ñ ZA?. NR 36 nie wska?e podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, ktÛre mo?na uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, oraz danych umo?liwiaj?cych dost?p do tych ?rodkÛw/ W przypadku, gdy przypada na w/w ponad 10 % warto?ci zamÛwienia - Zamawiaj?cy b?dzie ??da?, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi? tego Podwykonawc?, Dostawc? lub Podmiot, na ktÛrego zdolno?ci wykonawca polega, pod rygorem wykluczenia z udzia?u w post?powaniu Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych: O?wiadczenie Wykonawcy w zakresie Zasad Dostarczania Oferowanych ProduktÛw Przedmiotu ZamÛwienia w PAKIECIE I i PAKIECIE II (wg WZORU: CZ??? II C). Klauzula informacyjna z art. 13 RODO ñ w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia - CZ??? I D SWZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZ?DZANIA, WYSY?ANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ - CZ??? VII B SWZ Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art.125 ust. 1 ustawy w formie JEDZ. Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia: 1) Na podstawie przes?anek art. 7 ust. pkt 1 ustawy. Na podstawie przes?anek z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, 2) Na podstawie przes?anek z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1). INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 uPzp - CZ??? I C SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, jeep zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu doniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ust. 1;
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu. Skarg? wnosi si? do Sadu Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   8.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 MI?SO DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W D?BICY 28/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15110000 - Viande