Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsk Podlaski: Services de gestion de décharges

2021/S 199-519328  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Bielsk Podlaski: Services de gestion de décharges 2021/S 199-519328 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Studziwodzka 37 Ville: Bielsk Podlaski Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 17-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Bazyluk Courriel: mpo@mpobielsk.pl Téléphone: +48 731007401 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mpobielsk.pl Adresse du profil d'acheteur: www.mpobielsk.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de décharges
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi polegaj?cej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach: a) 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury b) 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe c) 15 01 07 - opakowania ze szk?a d) 20 01 01 - papier i tektura e) 20 01 02 - szk?o f) 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny g) 20 01 02 - odpady ulegaj?ce biodegradacji h) 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy Za??cznik Nr 9 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90514000 Services de recyclage des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi polegaj?cej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach
:
a) 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury b) 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe c) 15 01 07 - opakowania ze szk?a d) 20 01 01 - papier i tektura e) 20 01 02 - szk?o f) 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny g) 20 01 02 - odpady ulegaj?ce biodegradacji h) 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
   2. Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy Za??cznik Nr 9 do SWZ.
   3. Minimalna ilo? odpadów, które mog zosta przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi: a) odpady o kodzie 15 01 01 - 70 Mg b) odpady o kodzie 15 01 06 - 530 Mg c) odpady o kodzie 15 01 07 - 150 Mg d) odpady o kodzie 20 01 01 - 50 Mg e) odpady o kodzie 20 01 02 - 250 Mg f) odpady o kodzie 20 01 99 - 1 100 Mg g) odpady o kodzie 20 02 01 - 900 Mg h) odpady o kodzie 20 03 01 - 3 000 Mg
   4. Wskazana w pkt 3 ilo? odpadów jest ilo?ci minimaln?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania wi?kszej ilo?ci odpadów b?d?cych przedmiotem zamówienia (do 50% warto?ci zamówienia podstawowego) w zale?no?ci od faktycznych potrzeb i ilo?ci.
   5. Maksymalna ilo? odpadów, które mog zosta przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi: a) odpady o kodzie 15 01 01 - 105 Mg b) odpady o kodzie 15 01 06 - 795 Mg c) odpady o kodzie 15 01 07 - 225 Mg d) odpady o kodzie 20 01 01 - 75 Mg e) odpady o kodzie 20 01 02 - 375 Mg f) odpady o kodzie 20 01 99 - 1 650 Mg g) odpady o kodzie 20 02 01 - 1 350 Mg h) odpady o kodzie 20 03 01 - 4 500 Mg
   6. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje si ilo?ci minimalne, natomiast ostateczna ilo? odbieranych wynika b?dzie z faktycznie wykonanych odbiorów.
   7. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??czniki Nr 6 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Koszt eksploatacji zwi?zany z dojazdem do Instalacji (odleg?o? Zamawiaj?cego od Instalacji) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
1Minimalna ilo? odpadów, które mog zosta przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi: a) odpady o kodzie 15 01 01 - 70 Mg b) odpady o kodzie 15 01 06 - 530 Mg c) odpady o kodzie 15 01 07 - 150 Mg d) odpady o kodzie 20 01 01 - 50 Mg e) odpady o kodzie 20 01 02 - 250 Mg f) odpady o kodzie 20 01 99 - 1 100 Mg g) odpady o kodzie 20 02 01 - 900 Mg h) odpady o kodzie 20 03 01 - 3 000 Mg
   2. Wskazana w pkt 1 ilo? odpadów jest ilo?ci minimaln?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania wi?kszej ilo?ci odpadów b?d?cych przedmiotem zamówienia (do 50% warto?ci zamówienia podstawowego) w zale?no?ci od faktycznych potrzeb i ilo?ci.
   3. Maksymalna ilo? odpadów, które mog zosta przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi: a) odpady o kodzie 15 01 01 - 105 Mg b) odpady o kodzie 15 01 06 - 795 Mg c) odpady o kodzie 15 01 07 - 225 Mg d) odpady o kodzie 20 01 01 - 75 Mg e) odpady o kodzie 20 01 02 - 375 Mg f) odpady o kodzie 20 01 99 - 1 650 Mg g) odpady o kodzie 20 02 01 - 1 350 Mg h) odpady o kodzie 20 03 01 - 4 500 Mg
   4. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje si ilo?ci minimalne, natomiast ostateczna ilo? odbieranych wynika b?dzie z faktycznie wykonanych odbiorów.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek je?li wyka?e, ?e posiada: - wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.); - aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu nale?y do??czy pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowania odpadów, tj.: sk?adowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779 t.j.).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegó?owego warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegó?owego warunku w powy?szym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Umowa z wykonawc wejdzie w ?ycie 01.01.2022 r. Projekt umowy stanowi Za??cznik Nr 6 do SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:10 Lieu:
Siedziba Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37, pokój nr
   8.  Zgodnie z Ustaw Prawo Zamówie Publicznych Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udzia?em wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za po?rednictwem elektronicznych narz?dzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
IX / X 2022 r.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000,00 z
   2. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia nale?ytego wykonania umowy
   3. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu
   4. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o którym mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
   5. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art.109 ust.1 pkt4 Pzp
   6. Zamawiajacy nie przewiduje wizji lokalnej
   7. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
   8. Zamawiajacy nie okre?la przedmiotowych ?rodków dowodowych
   9. KOmpletna oferta Wykonawcy powinna zawiera?: -Formularz oferty -JEDZ jako w?asne o?wiadczenie Wykonawcy -JEDZ dla ka?dego z podmiotów udost?pniaj?cych Wykonawcy zasoby-je?eli dotyczy -JEDZ dla ka?dego z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam.-je?eli dotyczy -Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby-je?eli dotyczy -Dowód wniesienia wadium-w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze lub gwarancji -Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy-je??li dotyczy -Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie dla pe?nomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia-je?eli dot. 10. Oferta jest sk?adana w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 11.Podmiotowe ?rodki dowodowe: -wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, o którym mowa w art.49 ust. 1 ustawy o odpadach -aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu nale?y do??czy pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowania odpadów, tj.: sk?adowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o odpadach -Informacja KRK w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenie wskazanych w art.108 ust.1 pkt.1.2 i 4 ustawy Pzp -O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej -Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp -O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp 12.Podmiotowe ?rodki dowodowe Wykonawca b?dzie obowi?zany z?o?y w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krótszym ni 10 dni. 13.Warunki zmiany umowy zosta?y wskazane Za??czniku Nr 6 do SWZ 14.Zamawiaj?cy informuje, i instrukcj wype?niania JEDZ oraz edytowaln wersj formularza JEDZ mo?na znale? pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Instrukcj wype?nienia JEDZ zawiera równie Za??cznik Nr 7 do SWZ. https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolanie@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges