Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a: Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie

2021/S 65-164421  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Bielsko-Bia?a: Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 2021/S 065-164421 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej Adresse postale: al. Armii Krajowej 101 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne Courriel: przetargi@hospital.com.pl T╚l╚phone: +48 338102000 Fax: +48 338102101 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hospital.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 Num╚ro de r╚f╚rence: 56/20
II.1.2) Code CPV principal 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4-A do SIWZ (dla cz??ci 1˝8), Za??cznik nr 4-B do SIWZ (dla cz??ci 9).
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany za wyj?tkiem diatermii, kt█rej rok produkcji winien by minimum 2017.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 220 455.22 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu urologicznego z torem wizyjnym firmy Olympus dla Oddzia?u Urologicznego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 1 ˝ cz??ci zu?ywalne do zestawu urologicznego z torem wizyjnym firmy Olympus dla Oddzia?u Urologicznego ˝ wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do sprz?tu firmy STORZ: resektoskop, ureterorenoskop, cystoskop
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 2 ˝ cz??ci zu?ywalne do sprz?tu firmy STORZ: resektoskop, ureterorenoskop, cystoskop ˝ wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do videogastroskopu z torem wizyjnym i videokolonoskopu z torem wizyjnym firmy Olympus dla Pracowni Endoskopii
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 3 ˝ cz??ci zu?ywalne do videogastroskopu z torem wizyjnym i videokolonoskopu z torem wizyjnym firmy Olympus dla Pracowni Endoskopii ˝ wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do bronchofiberoskopu firmy Olympus dla Oddzia?u Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 4 ˝ cz??ci zu?ywalne do bronchofiberoskopu firmy Olympus dla Oddzia?u Anestezjologii i Intensywnej Terapii ˝ wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do sprz?tu endourologicznego firmy WOLFF: resektoskop, ureterorenoskop, zestaw do PCNL
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 5 ˝ cz??ci zu?ywalne do sprz?tu endourologicznego firmy WOLFF: resektoskop, ureterorenoskop, zestaw do PCNL ˝ wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym oraz do zestawu do PCNL z nefroskopem operacyjnym dla Centralnego Bloku Operacyjnego
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 6 ˝ cz??ci zu?ywalne do zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym oraz do zestawu do PCNL z nefroskopem operacyjnym dla Centralnego Bloku Operacyjnego ˝ wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu do PCNL z nefroskopem operacyjnym
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 7 ˝ cz??ci zu?ywalne do zestawu do PCNL z nefroskopem operacyjnym -wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu laparoskopowego firmy WECK
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 8 ˝ cz??ci zu?ywalne do zestawu laparoskopowego firmy WECK ˝ wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-A do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Narz?dzia da zabieg█w laparoskopowych integruj?ce energi bipolarn i ultrad?wi?kow wraz z dzier?aw diatermii
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Wojew█dzki w Bielsku-Bia?ej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostarczanie do Szpitala Wojew█dzkiego w Bielsku-Bia?ej przy al. Armii Krajowej 101 cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych wraz z dzier?aw diatermii dla cz??ci 9 ˝ cz?? 9 ˝ narz?dzia da zabieg█w laparoskopowych integrujace energi bipolarn i ultrad?wiekow wraz z dzier?aw diatermii -wg zestawienia ilo?ciowego i rodzajowego okre?lonego w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zwanej dalej ĐSIWZţ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4-B do SIWZ.
   2.  Oferowany towar musi by nowy i nieu?ywany za wyj?tkiem diatermii, kt█rej rok produkcji winien by minimum 2017.
   3.  Dostawa przedmiotu zam█wienia wraz z transportem i roz?adunkiem b?dzie si odbywa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy cz??ci zu?ywalnych do sprz?tu endoskopowego oraz narz?dzi do zabieg█w laparoskopowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 250-623811
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu urologicznego z torem wizyjnym firmy Olympus dla Oddzia?u Urologicznego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 02-677 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 479 800.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 459 267.66 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do sprz?tu firmy STORZ: resektoskop, ureterorenoskop, cystoskop
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do videogastroskopu z torem wizyjnym i videokolonoskopu z torem wizyjnym firmy Olympus dla Pracowni Endoskopii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 02-677 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 763 800.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 710 994.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do bronchofiberoskopu firmy Olympus dla Oddzia?u Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 02-677 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 12 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 12 969.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do sprz?tu endourologicznego firmy WOLFF: resektoskop, ureterorenoskop, zestaw do PCNL
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐMeden ˝ Inmedţ Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Wened█w 2 Ville: Koszalin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 75-847 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 175 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 198 069.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym oraz do zestawu do PCNL z nefroskopem operacyjnym dla Centralnego Bloku Operacyjnego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 02-677 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 151 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 147 135.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 7 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu do PCNL z nefroskopem operacyjnym
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 8 Intitul╚:
Cz??ci zu?ywalne do zestawu laparoskopowego firmy WECK
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 9 Intitul╚:
Narz?dzia da zabieg█w laparoskopowych integruj?ce energi bipolarn i ultrad?wi?kow wraz z dzier?aw diatermii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 02-677 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 688 300.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 692 020.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si?
:
1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b ni okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadku innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne. Ponadto patrz Oddzia 2 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie