Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 19/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a:Services d'assurance

2022/S 233-668744  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Pologne-Bielsko-Bia?a: Services d'assurance

2022/S 233-668744

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 220-632320)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bielsko-Bia?a - Miejski Zarz?d DrÛg w Bielsku-Bia?ej
NumÈro national d'identification: PL225
Adresse postale: ul. Micha?a Gra?y?skiego 10
Ville: Bielsko-Bia?a
Code NUTS: PL225 Bielski
Code postal: 43-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Patrycja Panek ñ w sprawach zwi?zanych z opisem przedmiotu zamÛwienia oraz Pawe? Pieronkiewicz ñ w sprawach zwi?zanych z procedur? post?powania
Courriel: przetargi@mzd.bielsko.pl
TÈlÈphone: +48 334726010
Fax: +48 334726020
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mzd.bielsko.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Ubezpieczenie maj?tku Miejskiego Zarz?du DrÛg w Bielsku-Bia?ej w okresie od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

NumÈro de rÈfÈrence: 259-22/IZ/47/U/PN

II.1.2)
Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia podzielono na 2 cz??ci: Zadanie 1 ñ Ubezpieczenie maj?tku i odpowiedzialno?ci cywilnej Zadanie 2 ñ Ubezpieczenie komunikacyjne

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 220-632320

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   1.  O?wiadczenie JEDZ Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozp. wykonawczym Komisji Europejskiej wyd. na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ).
   1. 1. JEDZ przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego jest dost?pny na stronie internetowej prowadzonego post?powania (za?. nr 1 do Rozdzia?u II SWZ).
   1. 2. SzczegÛ?owe informacje zwi?zane z zasadami i sposobem wype?nienia JEDZ, znajduj? si? tak?e w wyja?nieniach UZP, dost?pnych na stronie Urz?du, w Repozytorium Wiedzy, w zak?adce Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia.
   1. 3. JEDZ, nale?y sporz?dzi? w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O?wiadczenia podmiotÛw sk?adaj?cych ofert? wspÛlnie oraz podmiotÛw udost?pniaj?cych potencja? sk?adane na formularzu JEDZ powinny mie? form? dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj? okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w pkt. 6 i 7 Instrukcji dla WykonawcÛw (Rozdzia? I SWZ).
   1. 4. Zamawiaj?cy dopuszcza przesy?anie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca si? korzystanie z formatu .pdf. Wykonawca wype?nia JEDZ, tworz?c dokument elektroniczny, korzystaj?c z narz?dzia ESPD lub innych dost?pnych narz?dzi lub oprogramowania, ktÛre umo?liwiaj? wype?nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczegÛlno?ci w jednym z ww. formatÛw.
   1. 5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawc? dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawc? kwalifikowanej us?ugi zaufania, b?d?cego podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spe?niaj?cy wymogi bezpiecze?stwa okre?lone w ustawie. Podmioty takie s? wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotÛw udost?pniaj?cych us?ug? kwalifikowanego podpisu elektronicznego dost?pna jest na www.nccert.pl
   1. 6. Wykonawca, ktÛry powo?uje si? na zasoby innych podmiotÛw w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia (w zakresie w jakim powo?uje si? na ich zasoby) warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada o?wiadczenie, o ktÛrych mowa w sekcji III.1.3) pkt
   1. 1. w osobnych JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, ktÛrego dokumenty dotycz? - wg wzoru jak w za? nr 1 do IDW.
   1. 7. Wykonawca, ktÛry zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcom, zamieszcza odpowiednie informacje w cz. II sek. D sk?adanych JEDZ oraz w Ofercie.
   1. 8. Zamawiaj?cy nie wymaga podania w cz??ci II JEDZ, w sekcji B daty i miejsca urodzenia osoby upowa?nionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia.
   1. 9. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy winni z?o?y? ogÛlne o?wiadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w Cz??ci IV JEDZ punktu ?(alfa). Nie nale?y wype?nia? pozosta?ych punktÛw Cz??ci IV.
   2.  W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
   3.  Wykonawca bior?cy udzia? w post?powaniu, musi posiada? konto na ePUAP. Wykonawca na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   4.  Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia winni z?o?y? w Formularzu Oferty o?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy.
   5.  Stosownie do tre?ci sekcji IV.2.2), Zamawiaj?cy wskazuje, i? Oferty nale?y sk?ada? zgodnie z zasadami okre?lonymi w SWZ nie pÛ?niej ni? do 16.12.2022 r., do godziny 10:30:00.

www.nccert.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Lire:


   1.  O?wiadczenie JEDZ Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozp. wykonawczym Komisji Europejskiej wyd. na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ).
   1. 1. JEDZ przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego jest dost?pny na stronie internetowej prowadzonego post?powania (za?. nr 1 do Rozdzia?u II SWZ).
   1. 2. SzczegÛ?owe informacje zwi?zane z zasadami i sposobem wype?nienia JEDZ, znajduj? si? tak?e w wyja?nieniach UZP, dost?pnych na stronie Urz?du, w Repozytorium Wiedzy, w zak?adce Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia.
   1. 3. JEDZ, nale?y sporz?dzi? w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O?wiadczenia podmiotÛw sk?adaj?cych ofert? wspÛlnie oraz podmiotÛw udost?pniaj?cych potencja? sk?adane na formularzu JEDZ powinny mie? form? dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj? okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w pkt. 6 i 7 Instrukcji dla WykonawcÛw (Rozdzia? I SWZ).
   1. 4. Zamawiaj?cy dopuszcza przesy?anie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca si? korzystanie z formatu .pdf. Wykonawca wype?nia JEDZ, tworz?c dokument elektroniczny, korzystaj?c z narz?dzia ESPD lub innych dost?pnych narz?dzi lub oprogramowania, ktÛre umo?liwiaj? wype?nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczegÛlno?ci w jednym z ww. formatÛw.
   1. 5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawc? dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawc? kwalifikowanej us?ugi zaufania, b?d?cego podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spe?niaj?cy wymogi bezpiecze?stwa okre?lone w ustawie. Podmioty takie s? wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotÛw udost?pniaj?cych us?ug? kwalifikowanego podpisu elektronicznego dost?pna jest na www.nccert.pl
   1. 6. Wykonawca, ktÛry powo?uje si? na zasoby innych podmiotÛw w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia (w zakresie w jakim powo?uje si? na ich zasoby) warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada o?wiadczenie, o ktÛrych mowa w sekcji III.1.3) pkt
   1. 1. w osobnych JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, ktÛrego dokumenty dotycz? - wg wzoru jak w za? nr 1 do IDW.
   1. 7. Wykonawca, ktÛry zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcom, zamieszcza odpowiednie informacje w cz. II sek. D sk?adanych JEDZ oraz w Ofercie.
   1. 8. Zamawiaj?cy nie wymaga podania w cz??ci II JEDZ, w sekcji B daty i miejsca urodzenia osoby upowa?nionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia.
   1. 9. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy winni z?o?y? ogÛlne o?wiadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w Cz??ci IV JEDZ punktu ?(alfa). Nie nale?y wype?nia? pozosta?ych punktÛw Cz??ci IV.
   2.  W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
   3.  Wykonawca bior?cy udzia? w post?powaniu, musi posiada? konto na ePUAP. Wykonawca na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   4.  Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia winni z?o?y? w Formularzu Oferty o?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy.
   5.  Stosownie do tre?ci sekcji IV.2.2), Zamawiaj?cy wskazuje, i? Oferty nale?y sk?ada? zgodnie z zasadami okre?lonymi w SWZ nie pÛ?niej ni? do 19.12.2022 r., do godziny 10:30:00.

www.nccert.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/12/2022

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 19/12/2022

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 15/03/2023

Lire:

Date: 18/03/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/12/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 19/12/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Ubezpieczenie maj?tku Miejskiego Zarz?du DrÛg w Bielsku-Bia?ej w okresie od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r. 19/12/2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66514110 - Services d'assurance de véhicules à moteur 
66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes 
66515100 - Services d'assurance incendie 
66515400 - Services d'assurance intempéries 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 
66516100 - Services d'assurance responsabilité civile automobile 
66516400 - Services d'assurance responsabilité civile générale 
66519300 - Services d'assurance auxiliaire