Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a:Services de configuration de logiciels

2023/S 195-611957  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Bielsko-Bia?a: Services de configuration de logiciels 2023/S 195-611957 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Bia?ej Adresse postale: ul. Willowa 2 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-309 Pays: Pologne Courriel: dzp@ad.ath.bielsko.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ath.bielsko.pl Adresse du profil díacheteur: https://ath-bielsko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Realizacja podobnych us?ug w zwi?zku z wykonywaniem zamÛwienia podstawowego w ramach umowy z dnia 21 pa?dziernika 2020 r. NumÈro de rÈfÈrence: KN-ZZ-258/IV/2020
II.1.2) Code CPV principal 72265000 Services de configuration de logiciels
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ZamÛwienie polegaj?ce na powtÛrzeniu podobnych us?ug w zwi?zku z realizacj? zamÛwienia podstawowego w ramach umowy na wykonanie us?ugi wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU), zawartej w dniu 21 pa?dziernika 2020 r. Numer referencyjny: KN-ZZ-258/IV/2020.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 707.32 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 79632000 Services de formation de personnel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exÈcution:
Bielsko-Bia?a
II.2.4) Description des prestations:
ZamÛwienie polegaj?ce na powtÛrzeniu podobnych us?ug w zwi?zku z realizacj? zamÛwienia podstawowego w ramach umowy na wykonanie us?ugi wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU), zawartej w dniu 21 pa?dziernika 2020 r. Numer referencyjny: KN-ZZ-258/IV/2020. ZamÛwienie polega?o na powtÛrzeniu podobnych us?ug w zakresie wdro?enia nowych funkcjonalno?ci w obszarze CPI - paginacja, ikona Discord, modu? Wydawnictwo Naukowe.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POWR.03.05.00-00-Z035/17
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Podstawa prawna udzielonego zamÛwienia: art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych. Zamawiaj?cy w przeprowadzonym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego na us?ug? wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU) numer referencyjny: KNZZ-258/IV/2020 (nr og?oszenia 2020/S 074-176637) przewidzia? mo?liwo?? udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, w wysoko?ci do 25 % warto?ci netto zamÛwienia podstawowego, tj. kwoty 800 000,00 PLN netto, polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych us?ug b?d?cych przedmiotem zamÛwienia. Przedmiotem mniejszego og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia s? us?ugi tego samego rodzaju lub podobne, ktÛre by?y b?d?ce przedmiotem zamÛwienia przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym na us?ug? wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU). 2020/S 074-176637
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OPTeam S.A.
NumÈro national d'identification: 8130334531 Adresse postale: ul. Taj?cina 113 Ville: Jasionka Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-002 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 707.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Termin na wniesienie odwo?ania, okre?laj? przepisy ustawy w?a?ciwe dla zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Realizacja podobnych us?ug w zwi?zku z wykonywaniem zamÛwienia podstawowego w ramach umowy z dnia 21 pa?dziernika 2020 r. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
79632000 - Services de formation de personnel