Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a:Services de configuration de logiciels

2023/S 195-610583  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Bielsko-Bia?a: Services de configuration de logiciels 2023/S 195-610583 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Bia?ej Adresse postale: ul. Willowa 2 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-309 Pays: Pologne Courriel: dzp@ad.ath.bielsko.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ath.bielsko.pl Adresse du profil d'acheteur: https://ath-bielsko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Realizacja podobnych us?ug w zwi?zku z wykonywaniem zamówienia podstawowego w ramach umowy z dnia 21 pa?dziernika 2020 r. Numéro de référence: KN-ZZ-150/III/MK/2022
II.1.2) Code CPV principal 72265000 Services de configuration de logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug w zwi?zku z realizacj? zamówienia podstawowego w ramach umowy na wykonanie us?ugi wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU), zawartej w dniu 21 pa?dziernika 2020 r. Numer referencyjny: KN-ZZ-258/IV/2020.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 956.10 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 79632000 Services de formation de personnel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exécution:
Bielsko-Bia?a
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug w zwi?zku z realizacj? zamówienia podstawowego w ramach umowy na wykonanie us?ugi wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU), zawartej w dniu 21 pa?dziernika 2020 r. Numer referencyjny: KN-ZZ-258/IV/2020. Zamówienie polega?o na powtórzeniu podobnych us?ug w zakresie poprawy wydajno?ci serwera - do?o?enie dwóch dysków SSD i migracja danych bazy i binariów na nowe dyski.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POWR.03.05.00-00-Z035/17
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Podstawa prawna udzielonego zamówienia: art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych. Zamawiaj?cy w przeprowadzonym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU) numer referencyjny: KNZZ-258/IV/2020 (nr og?oszenia 2020/S 074-176637) przewidzia? mo?liwo?? udzielania zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w wysoko?ci do 25 % warto?ci netto zamówienia podstawowego, tj. kwoty 800 000,00 PLN netto, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug b?d?cych przedmiotem zamówienia. Przedmiotem mniejszego og?oszenia o udzieleniu zamówienia s? us?ugi tego samego rodzaju lub podobne, które by?y b?d?ce przedmiotem zamówienia przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym na us?ug? wdro?enia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarz?dzania uczelni? (ZSZU). 2020/S 074-176637
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OPTeam S.A.
Numéro national d'identification: 8130334531 Adresse postale: ul. Taj?cina 113 Ville: Jasionka Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-002 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 956.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Termin na wniesienie odwo?ania, okre?laj? przepisy ustawy w?a?ciwe dla zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Realizacja podobnych us?ug w zwi?zku z wykonywaniem zamówienia podstawowego w ramach umowy z dnia 21 pa?dziernika 2020 r. 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
79632000 - Services de formation de personnel