Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a:Services d'incendie et de secours

2024/S 12-031552  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Bielsko-Bia?a: Services d'incendie et de secours 2024/S 012-031552 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bielsko-Bialski O?rodek Sportu i Rekreacji Numéro national d'identification: 002402151 Adresse postale: UL. MARII KONOPNICKIEJ 5 Ville: BIELSKO-BIA?A Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: MA?GORZATA KELNER, TOMASZ JASICA Courriel: zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f3e92d2-5dee-11ee-a60c-9ec5599dddc1
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Dzia?alno?? obiektów sportowych
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Obs?ug? ratownicza Krytej P?ywalni "Troclik" przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku - Bia?ej " Numéro de référence: BBOSiR/23/05/TZ
II.1.2) Code CPV principal 75250000 Services d'incendie et de secours
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi w zakresie obs?ugi ratowniczej Krytej P?ywalni "TROCLIK", zlokalizowanej w Bielsku-Bia?ej, przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 505 207.20 PLN / Offre la plus élevée: 544 800.00 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75252000 Services de sauvetage 71317200 Services de santé et de sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exécution:
Bielsko-Bia?a ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi w zakresie obs?ugi ratowniczej Krytej P?ywalni "TROCLIK", zlokalizowanej w Bielsku-Bia?ej, przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14, w której sk?ad wchodz?: - pod?wietlana niecka basenu p?ywackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i g??boko?ci od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szeroko?ci toru 2,08 m. - pod?wietlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i g??boko?ci 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespó? masa?y wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masa? ?cienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zje?d?alnia wodna o d?ugo?ci 54 m, ?rednica rury 100 cm.
   2.  Us?ugi w zakresie ratownictwa musza by? ?wiadczone zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, szczególnie za? w zakresach okre?lonych: a) ustaw? z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 714 z pó?niejszymi zmianami), b) Rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymaga? dotycz?cych liczby ratowników wodnych zapewniaj?cych sta?? kontrol? wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1981), c) Rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymaga? dotycz?cych wyposa?enia obszarów wodnych w sprz?t ratunkowy i pomocniczy, urz?dzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprz?t medyczny, leki i artyku?y sanitarne, (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1607)
   3.  ?wiadczenie us?ug ratownictwa wodnego odbywa? b?dzie si? z uwzgl?dnieniem poni?szych warunków: 1) Dni i godziny ?wiadczenia us?ugi: Us?uga obs?ugi ratowniczej odbywa? powinna si? w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w nast?puj?cych godzinach: - od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i ?wi?ta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia p?ywalni na jednej zmianie musi pracowa? 2 ratowników, pe?ni?cych dy?ur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen rekreacyjny, jacuzzi, zje?d?alnia). W celu nale?ytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowi?zuje si? do zatrudnienia odpowiedniej ilo?ci osób.
   4.  Do obowi?zków ratowników w szczególno?ci nale?e? b?dzie: a) Przed rozpocz?ciem pracy na obiekcie Krytej P?ywalni "TROCLIK" musz? zapozna? si? z Regulaminem P?ywalni, Instrukcj? Bezpiecze?stwa Po?arowego oraz Instrukcj? Alarmow? potwierdzaj?c to w?asnor?cznym podpisem. b) Zapewnienie sta?ej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na p?ywalni, sta?ego dozoru bezpiecznego korzystania ze zje?d?alni oraz reagowanie na ka?dy sygna? wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej. c) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uleg?y wypadkowi lub s? nara?one na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia i zdrowia. d) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej w ka?dym zg?oszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczno?ci wezwanie pogotowia ratunkowego i pomoc pracownikowi Zamawiaj?cego w sporz?dzenie protoko?u powypadkowego. e) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie w dzienniku pracy kierowników zmiany, w?a?ciwego wype?niania przepisów obowi?zuj?cych s?u?by ratownicze na p?ywalniach w zakresach okre?lonych odpowiednimi przepisami prawa. f) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urz?dze? przez wszystkich k?pi?cych si? po godzinach funkcjonowania (otwarcia) p?ywalni oraz sprawdzenie stanu i kompletno?ci sprz?tu ratowniczego. g)Sygnalizowanie za pomoc? urz?dze? alarmowych wszelkich przekrocze? porz?dku obowi?zuj?cego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedur?.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie kadry / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 200-629096
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Numéro national d'identification: 5471751814 Adresse postale: ul. 1 Maja 47 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 532 667.28 PLN Valeur totale du marché/du lot: 544 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dotyczy Sekcji V.
   2. 2) oraz V.
   2. 3) udzielenie zamówienia Wykonawcza
:
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest Stowarzyszeniem
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 "Obs?ug? ratownicza Krytej P?ywalni "Troclik" przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku - Bia?ej " 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71317200 - Services de santé et de sécurité 
75250000 - Services d'incendie et de secours 
75252000 - Services de sauvetage