Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 21/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a:Services de nettoyage

2023/S 220-693174  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


15/11/2023
S220
Pologne-Bielsko-Bia?a: Services de nettoyage

2023/S 220-693174

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 203-633973)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bielsko-Bia?a - Zak?ad Gospodarki Mieszkaniowej
NumÈro national d'identification: PL
Adresse postale: Lipnicka 26
Ville: Bielsko-Bia?a
Code NUTS: PL225 Bielski
Code postal: 43-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bogus?aw Urba?
Courriel: przetargi@zgm.eu
TÈlÈphone: +48 334990602
Fax: +48 334990611
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zgm.eu/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie sprz?tania nieruchomo?ci oraz terenÛw zewn?trznych stanowi?cych zasÛb Gminy Bielsko-Bia?a zarz?dzany przez ZGM w podziale na 5 cz??ci

NumÈro de rÈfÈrence: ZGM/23/103/BU

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie sprz?tania powierzchni biurowych i klatek schodowych oraz lokali mieszkalnych czasowo wy??czonych z eksploatacji (tzw. pustostanÛw) w budynkach administrowanych przez Zak?ad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Bia?ej, sprz?tanie terenÛw zewn?trznych, a w okresie zimowym tak?e usuwanie ?niegu, lodu i oblodze? z drÛg, chodnikÛw, placÛw, parkingÛw (bez du?ego p?ugu) w roku kalendarzowym 2024. Budynki i tereny zewn?trzne obj?te przedmiotem zamÛwienia zlokalizowane s? w granicach administracyjnych Miasta Bielska-Bia?ej. SzczegÛ?owy zakres prac zawarty jest w za??czniku nr 3 do Specyfikacji i dotyczy wszystkich cz??ci zamÛwienia.
   2.  ?wiadczenie us?ug sprz?tania odbywa? si? b?dzie w obr?bie obiektÛw wyszczegÛlnionych w ÑWykazie nieruchomo?ci przeznaczonych do sprz?taniaî w podziale na 5 cz??ci (to?samych z rejonami od I do V), ktÛre stanowi? odpowiednio za??czniki nr 4a, 4b, 4c, 4d i 4e do Specyfikacji

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 203-633973

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 12:10

Lire:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 10:10

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ?wiadczenie us?ug w zakresie sprz?tania nieruchomo?ci oraz terenÛw zewn?trznych stanowi?cych zasÛb Gminy Bielsko-Bia?a zarz?dzany przez ZGM w podziale na 5 cz??ci 21/11/2023 15/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90911300 - Services de nettoyage de vitres 
90914000 - Services de nettoyage de parkings 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux