Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a: Services de nettoyage

2021/S 40-100590  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Bielsko-Bia?a: Services de nettoyage 2021/S 040-100590 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Bielsko-Bia?a Urz?d Miejski w Bielsku-Bia?ej NumÈro national d'identification: PL225 Adresse postale: pl. Ratuszowy 9 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne Courriel: zp@um.bielsko.pl TÈlÈphone: +48 334971851 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.um.bielsko.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi sprz?tania pomieszcze w budynku Urz?du Miejskiego przy ul. ks. Stanis?awa Stoja?owskiego 32 w Bielsku-Bia?ej NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.2.5.2021.RF
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi sprz?tania pomieszcze w budynku urz?du Miejskiego przy ul. ks. Stanis?awa Stoja?owskiego 32 w Bielsku-Bia?ej. Wykonawca zobowi?zuje si do ?wiadczenia us?ugi sprz?tania w tym: codziennego sprz?tania pomieszcze biurowych, toalet, pomieszcze socjalnych oraz sal konferencyjnych przy u?yciu w?asnych ?rodkÛw czysto?ci oraz w?asnego sprz?tu. Ca?kowita powierzchnia u?ytkowa wynosi oko?o 1 250 m2. Wykonawca zobowi?zany jest do zatrudnienia wszystkich osÛb ?wiadcz?cych us?ug b?d?c przedmiotem umowy na podstawie umowy o prac?. SzczegÛ?owy zakres us?ugi stanowi Za??cznik nr 5 do zaproszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 121 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Bielsko-Bia?a
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi sprz?tania pomieszcze w budynku urz?du Miejskiego przy ul. ks. Stanis?awa Stoja?owskiego 32 w Bielsku-Bia?ej. Wykonawca zobowi?zuje si do ?wiadczenia us?ugi sprz?tania w tym: codziennego sprz?tania pomieszcze biurowych, toalet, pomieszcze socjalnych oraz sal konferencyjnych przy u?yciu w?asnych ?rodkÛw czysto?ci oraz w?asnego sprz?tu. Ca?kowita powierzchnia u?ytkowa wynosi oko?o 1 250 m2. Wykonawca zobowi?zany jest do zatrudnienia wszystkich osÛb ?wiadcz?cych us?ug b?d?c przedmiotem umowy na podstawie umowy o prac?. SzczegÛ?owy zakres us?ugi stanowi Za??cznik nr 5 do Zaproszenia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 214 Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, je?li zachodzi co najmniej jedna z okoliczno?ci wymienionych w art. 214 ustawy Pzp. Przepis art. 214 ust. 13 umo?liwia Zamawiaj?cemu, osobie prawnej, je?eli spe?nione s ??cznie nast?puj?ce warunki: a) Zamawiaj?cy wspÛlnie z innymi Zamawiaj?cymi sprawuje nad dan osob prawn kontrol?, ktÛra odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad w?asnymi jednostkami, przy czym wspÛlne sprawowanie kontroli ma miejsce, je?eli spe?nione s ??cznie nast?puj?ce warunki: ó w sk?ad organÛw decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodz przedstawiciele wszystkich uczestnicz?cych Zamawiaj?cych, z zastrze?eniem, ?e poszczegÛlny przedstawiciel mo?e reprezentowa wi?cej ni jednego Zamawiaj?cego, ó uczestnicz?cy Zamawiaj?cy mog wspÛlnie wywiera dominuj?cy wp?yw na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej, ó kontrolowana osoba prawna nie dzia?a w interesie sprzecznym z interesami Zamawiaj?cych sprawuj?cych nad ni kontrol?; b) ponad 90 % dzia?alno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonania zada powierzonych jej przez Zamawiaj?cych sprawuj?cych nad ni kontrol lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych Zamawiaj?cych; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. W post?powaniu spe?nione zosta?y ww. przes?anki, tj. ó Zamawiaj?cy ñ Miasto Bielsko-Bia?a Urz?d Miejski w Bielsku-Bia?ej wspÛlnie z innym Zamawiaj?cym ñ Gmin Kozy, sprawuje nad SpÛ?dzielni kontrol?, ktÛra odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad w?asnymi jednostkami, ó w sk?ad organÛw decyzyjnych SpÛ?dzielni wchodz przedstawiciele ww. Zamawiaj?cych, ó Zamawiaj?cy wspÛlnie wywieraj dominuj?cy wp?yw na cele strategiczne oraz istotne decyzje SpÛ?dzielni, ó SpÛ?dzielnia nie dzia?a w interesie sprzecznym z interesami ww. Zamawiaj?cych, ó ponad 90 % dzia?alno?ci SpÛ?dzielni dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez ww. Zamawiaj?cych sprawuj?cych nad ni kontrol?, ó w SpÛ?dzielni nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
20/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SpÛ?dzielnia Socjalna Synergia Adresse postale: al. Armii Krajowej 220 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-316 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 121 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 121 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie: ó 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie publicznychî. 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage