Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 24/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a: Supervision du projet et documentation

2020/S 147-361804  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Pologne-Bielsko-Bia?a: Supervision du projet et documentation

2020/S 147-361804

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 127-310843)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bielsko-Bia?a, Urz?d Miejski w Bielsku-Bia?ej
NumÈro national d'identification: PL225
Adresse postale: pl. Ratuszowy 9
Ville: Bielsko-Bia?a
Code NUTS: PL225 Bielski
Code postal: 43-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Rafa Fr?czkiewicz, Katarzyna Cholewik
Courriel: zp@um.bielsko.pl
TÈlÈphone: +48 334971851 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bielsko-biala.pl/

https://bielsko-biala.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu dla zadania: Wykonanie zagospodarowania terenÛw zielonych lasu komunalnego wraz z cz??ci parkow oraz uj?cie rzeki Straconka w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.2.65.2020.RF.KC

II.1.2)
Code CPV principal
71248000 Supervision du projet et documentation

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu, dla zadania: Wykonanie zagospodarowania terenÛw zielonych lasu komunalnego wraz z cz??ci parkow oraz uj?cie rzeki Straconka w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî. In?ynier kontraktu zobowi?zuje si do pe?nienia nadzoru inwestorskiego w nast?puj?cych okresach: a) nad realizacj zadania ñ od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ko?cowego zadania od Wykonawcy i przedstawienia przez in?yniera kontraktu rozliczenia tego zadania, z zastrze?eniem, i termin faktycznego rozpocz?cia wykonywania obowi?zkÛw in?yniera kontraktu nast?pi nie wcze?niej ni zawarcie umowy z Wykonawc?, b?dzie to rÛwnie termin kiedy nast?pi prawo do naliczania wynagrodzenia dla in?yniera kontraktu; b) w okresie gwarancji Wykonawcy ñ od dnia dokonania odbioru ko?cowego zadania od Wykonawcy do dnia, w ktÛrym up?ynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawc lub do dnia odbioru usuni?cia usterek przez Wykonawc?.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 127-310843

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Au lieu de:

Date: 31/08/2021

Lire:

Date: 10/12/2021

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 06/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/08/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 06/08/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 24/08/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction