Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 22/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bircza: Autobus et cars

2021/S 199-519086  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Bircza: Autobus et cars

2021/S 199-519086

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 168-439363)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Bircza
NumÈro national d'identification: 650900476
Adresse postale: Ojca ?w. Jana Paw?a II 2
Ville: Bircza
Code NUTS: PL822 Przemyski
Code postal: 37-740
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Pawe Rogal
Courriel: zamowienia@bircza.pl
TÈlÈphone: +48 166726090
Fax: +48 166725341
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bircza.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑZakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osÛb niepe?nosprawnychî

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.10.2021

II.1.2)
Code CPV principal
34121000 Autobus et cars

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego typu Mikrobus przystosowanego do przewozu osÛb niepe?nosprawnych wraz z dostaw?.
   2.  SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ. ÑZakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osÛb niepe?nosprawnychî dofinansowanie ze ?rodkÛw PFRON projektu w ramach "Programu WyrÛwnania RÛ?nic Mi?dzy Regionami III"

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 168-439363

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 07/01/2022

Lire:

Date: 18/01/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 22/10/2021

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34121000 - Autobus et cars