Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?blin: Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande

2021/S 8-013696  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-D?blin: Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande 2021/S 008-013696 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Adresse postale: ul. Brygady Po?cigowej 5 Ville: D?blin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 08-521 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Mikusek Courriel: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261517714 Fax: +48 261519536 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.41blsz.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka wojskowa
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy drobiu, mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych, w?dlin z mi?sa czerwonego i w?dlin drobiowych w 2021 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie ˝ nr 52/20/N Num╚ro de r╚f╚rence: 52/20/N
II.1.2) Code CPV principal 15100000 Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s sukcesywne dostawy drobiu, mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych, w?dlin z mi?sa czerwonego i w?dlin drobiowych w 2021 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie. Dostawy musz by realizowane zgodnie z normami oraz asortymentem, ilo?ciami i wszystkimi wymaganiami okre?lonymi w Rozdziale IV SIWZ oraz w ĐSzczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych zada?ţ ˝ Za??czniki 2a, 2b, 2c do SIWZ.
   2.  Warunki i zasady realizacji niniejszego zam█wienia okre?lone s r█wnie w ĐOg█lnych warunkach um█wţ dla poszczeg█lnych zada stanowi?cych za??cznik nr 5 do SIWZ.
   3.  Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp mo?e powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   4.  Przedmiot zam█wienia obejmuje trzy nast?puj?ce cz??ci zam█wienia (zadania): ˇ zadanie nr I: sukcesywne dostawy drobiu, ˇ zadanie nr II: sukcesywne dostawy mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych, ˇ zadanie nr III: sukcesywne dostawy w?dlin z mi?sa czerwonego i w?dlin drobiowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 001 329.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr I: Sukcesywne dostawy drobiu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112000 Volaille
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy sukcesywne do magazynu ?ywno?ciowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie, znajduj?cego si na terenie kompleksu D?blin ˝ Lotnisko (budynek nr 64). Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr I ˝ Sukcesywne dostawy drobiu w roku 2021 w rodzaju, ilo?ciach i potrzebach: Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie podstawowe (gwarantowane Wykonawcy) 1 Noga z kurczaka 2 000 kg 2 Filet z piersi kurczaka 500 kg 3 Filet z piersi indyka 600 kg 4 W?troba z kurczaka 50 kg 5 ?o??dki kurczaka 100 kg Podane wy?ej ilo?ci s ilo?ciami szacunkowymi. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany ilo?ciowe w poszczeg█lnych pozycjach asortymentowych do wyczerpania warto?ci brutto umowy przeznaczonej na zam█wienie podstawowe.
   1.  Oferta musi by zabezpieczona wadium. Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w nast?puj?cej wysoko?ci: Zadanie nr I: Sukcesywne dostawy drobiu Zadanie I ˝ 800,00 z (s?ownie: osiemset z?otych) W zakresie potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez zamawiaj?cego (potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego) zamawiaj?cy za??da (na wezwanie od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w danym zadaniu) przedstawienia obowi?zuj?cego dokumentu potwierdzaj?cego wdro?enie systemu HACCP: 16.2.1. certyfikatu HACCP wystawionego przez niezale?n?, akredytowan jednostk certyfikuj?c?; Lub 16.2.2. za?wiadczenia w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdro?eniem systemu HACCP. Przed?o?one na tej podstawie za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e wykonawca wdro?y zasady systemu HACCP; Lub 16.2.3. protoko?u z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad kt█rego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn ocen opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia; Szczeg█?y okre?la dokumentacja
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zam█wienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w cz??ci II.2.4) og?oszenia o zam█wieniu ˝ zakres podstawowy (gwarantowany Wykonawcy), maksymalnie o ilo?ci wykazane poni?ej (zakres prawa opcji): Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie w ramach prawa opcji 1 Noga z kurczaka 2 000 kg 2 Filet z piersi kurczaka 500 kg 3 Filet z piersi indyka 600 kg 4 W?troba z kurczaka 50 kg 5 ?o??dki kurczaka 100 kg Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy, wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w sytuacji konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania zwi?kszonych potrzeb os█b ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu warto?ci brutto umowy obj?tej zam█wieniem podstawowym. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc na pi?mie z co najmniej 14 ˝ dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia wszystkie wymogi jak dla zam█wienia podstawowego. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawc w Formularzu ofertowym ˝ za??czniku nr 1 do umowy, zgodnych z cenami dla zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawc w formie pisemnej. W takim przypadku Zamawiaj?cy z?o?y na pi?mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem informacj dotycz?c uruchomienia prawa opcji. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia wszystkie wymogi tak jak przedmiot zam█wienia obj?ty zam█wieniem podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji mo?e nast?pi wy??cznie w przypadku przydzielenia ?rodk█w finansowych na realizacj zada stanowi?cych przedmiot zam█wienia (umowy) i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiaj?cego W okre?lonym opcj zakresie. Zamawiaj?cy zastrzega, i cz?? zam█wienia okre?lona jako Đprawo opcjiţ jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z prawa opcji w szczeg█lno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodk█w finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne roszczenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Adres strony internetowej, na kt█rej zamieszczona b?dzie SIWZ: www.41blsz.wp.mil.pl (za po?rednictwem platformy zakupowej ˝ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz Kryterium oceny ofert i jego znaczenie (waga): Cena oferty ˝ waga 100 % cena brutto oferty ˝ obejmuje zar█wno dostawy realizowane w ramach zam█wienia podstawowego jak i zam█wienia realizowane w ramach prawa opcji www.41blsz.wp.mil.pl https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr II: sukcesywne dostawy mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15100000 Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande 15110000 Viande 15111100 Viande de b˙uf 15113000 Viande de porc 15130000 Produits base de viande 15412100 Graisses animales 15114000 Abats
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy sukcesywne do magazynu ?ywno?ciowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie, znajduj?cego si na terenie kompleksu D?blin ˝ Lotnisko (budynek nr 64). Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr II: sukcesywne dostawy mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych Kod CPV wed?ug Wsp█lnego S?ownika Zam█wie?: 15100000-9 Produkty zwierz?ce, mi?so i produkty mi?sne 15412100-0 T?uszcze zwierz?ce 15130000-8 Produkty mi?sne 15110000-2 Mi?so 15111100-0 Wo?owina 15113000-3 Wieprzowina 15114000-0 Podroby Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie podstawowe (gwarantowane Wykonawcy)
   1.  Antrykot wo?owy b/k kr?g. 1 500 kg
   2.  Wo?owina ekstra 600 kg
   3.  Pol?dwica wo?owa 50 kg
   4.  Wo?owina zrazowa b/k 2 500 kg
   5.  Udziec ciel?cy b/k 100 kg
   6.  Kark█wka wieprzowa b/k 1 750 kg
   7.  ?opatka wieprzowa b/k 2 000 kg
   8.  Schab wieprzowy b/k 2 500 kg
   9.  ?eberka wieprzowe 300 kg 10. Szynka wieprzowa b/k 1 500 kg 11. Ozorki wieprzowe 100 kg 12. W?troba wieprzowa 500 kg 13. Smalec wieprzowy 250 kg 14. S?onina 150 kg Podane wy?ej ilo?ci s ilo?ciami szacunkowymi. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany ilo?ciowe w poszczeg█lnych pozycjach asortymentowych do wyczerpania warto?ci brutto umowy przeznaczonej na zam█wienie podstawowe Zamawiaj?cy, w zwi?zku z opisem przedmiotu zam█wienia za pomoc norm ˝ dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym w Za??cznikach 2a i 2b,2c do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy przedmiotu zam█wienia spe?niaj wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego w za??cznikach nr 2a, 2b, 2c do SIWZ (ĐMinimalne wymagania jako?cioweţzawieraj?ce szczeg█?owe opisy przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych zada dla zadania nr 1, 2, 3), przedk?adaj?c wraz z ofert?: ˇ opis ka?dego produktu r█wnowa?nego np.: szczeg█?owa karta produktu, deklaracja zgodno?ci, protok█ z bada laboratoryjnych, potwierdzaj?cy zgodno? w?a?ciwo?ci fizyko-chemicznych, jako?ciowych danego produktu w stosunku do opisanych przez zamawiaj?cego. Opis ka?dego produktu r█wnowa?nego za??cza wraz z ofert tylko ten Wykonawca, kt█ry oferuje produkty r█wnowa?ne. Nie za??czenie do oferty opis█w, o kt█rych mowa powy?ej, nie wskazanie zastosowania r█wnowa?no?ci powoduje uznanie, i Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego bez zastosowania r█wnowa?no?ci. Wykonawca oferuj?cy produkty zgodne z opisem Zamawiaj?cego (zgodne Z normami okre?lonymi w szczeg█?owych opisach przedmiotu zam█wienia) ˝ nie ma obowi?zku sk?adania ?adnych dokument█w w tym zakresie.
   1.  Oferta musi by zabezpieczona wadium. Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w nast?puj?cej wysoko?ci: Zadanie nr II: sukcesywne dostawy mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych Zadanie II ˝ 5 000,00 PLN; (s?ownie: pi? tysi?cy z?otych) W zakresie potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez zamawiaj?cego (potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego) zamawiaj?cy za??da (na wezwanie od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w danym zadaniu) przedstawienia obowi?zuj?cego dokumentu potwierdzaj?cego wdro?enie systemu HACCP: 16.2.1. certyfikatu HACCP wystawionego przez niezale?n?, akredytowan jednostk certyfikuj?c?; Lub 16.2.2. za?wiadczenia w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdro?eniem systemu HACCP. Przed?o?one na tej podstawie za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e wykonawca wdro?y zasady systemu HACCP; Lub 16.2.3. protoko?u z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad kt█rego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn ocen opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia; Szczeg█?y okre?la dokumentacja
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zam█wienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w cz??ci II.2.4) og?oszenia o zam█wieniu ˝ zakres podstawowy (gwarantowany Wykonawcy), maksymalnie o ilo?ci wykazane poni?ej (zakres prawa opcji): Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie w ramach prawa opcji 1
   1.  Antrykot wo?owy b/k kr?g. 1 500 kg
   2.  Wo?owina ekstra 600 kg
   3.  Pol?dwica wo?owa 50 kg
   4.  Wo?owina zrazowa b/k 2 500 kg
   5.  Udziec ciel?cy b/k 100 kg
   6.  Kark█wka wieprzowa b/k 1 750 kg
   7.  ?opatka wieprzowa b/k 2 000 kg
   8.  Schab wieprzowy b/k 2 500 kg
   9.  ?eberka wieprzowe 300 kg 10. Szynka wieprzowa b/k 1 500 kg 11. Ozorki wieprzowe 100 kg 12. W?troba wieprzowa 500 kg 13. Smalec wieprzowy 250 kg 14. S?onina 150 kg Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy, wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w sytuacji konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania zwi?kszonych potrzeb os█b ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu warto?ci brutto umowy obj?tej zam█wieniem podstawowym. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc na pi?mie z co najmniej 14 ˝ dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia wszystkie wymogi jak dla zam█wienia podstawowego. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawc w Formularzu ofertowym ˝ za??czniku nr 1 do umowy, zgodnych z cenami dla zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawc w formie pisemnej. W takim przypadku Zamawiaj?cy z?o?y na pi?mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem informacj dotycz?c uruchomienia prawa opcji. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia wszystkie wymogi tak jak przedmiot zam█wienia obj?ty zam█wieniem podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji mo?e nast?pi wy??cznie w przypadku przydzielenia ?rodk█w finansowych na realizacj zada stanowi?cych przedmiot zam█wienia (umowy) i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiaj?cego W okre?lonym opcj zakresie. Zamawiaj?cy zastrzega, i cz?? zam█wienia okre?lona jako Đprawo opcjiţ jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z prawa opcji w szczeg█lno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodk█w finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne roszczenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Adres strony internetowej, na kt█rej zamieszczona b?dzie SIWZ: www.41blsz.wp.mil.pl (za po?rednictwem platformy zakupowej ˝ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz Kryterium oceny ofert i jego znaczenie (waga): Cena oferty -waga 100 % cena brutto oferty - obejmuje zar█wno dostawy realizowane w ramach zam█wienia podstawowego jak i zam█wienia realizowane w ramach prawa opcji www.41blsz.wp.mil.pl https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr III: sukcesywne dostawy w?dlin z mi?sa czerwonego i w?dlin drobiowych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15100000 Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande 15131000 Conserves et pr╚parations base de viande 15131120 Charcuterie 15131130 Saucisses 15131134 Boudin noir et autres saucisses base de sang 15131135 Saucisses de volaille 15131200 Viande s╚ch╚e, sal╚e, fum╚e ou assaisonn╚e 15131210 Jambon fum╚ 15131310 P't╚ 15131230 Salami
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Code NUTS: PL8 MAKROREGION WSCHODNI Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy sukcesywne do magazynu ?ywno?ciowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie, znajduj?cego si na terenie kompleksu D?blin ˝ Lotnisko (budynek nr 64). Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
II.2.4) Description des prestations:
Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie podstawowe (gwarantowane Wykonawcy) 1 Pasztetowa 300 kg 2 Salceson w?oski 100 kg 3 Salceson ozorkowy 250 kg 4 Kaszanka z kaszy gryczanej 300 kg 5 Kie?basa salami 15 kg 6 Kie?basa my?liwska 250 kg 7 Kie?basa ja?owcowa 150 kg 8 Kie?basa par█wkowa specjalna 300 kg 9 Par█wki z szynki 500 kg 10 Mortadela 200 kg 11 Kie?basa bia?a parzona 150 kg 12 Kie?basa podlaska 500 kg 13 Kie?basa wiejska 100 kg 14 Kie?basa ?l?ska 500 kg 15 Kie?basa toru?ska 1 000 kg 16 Kie?basa zwyczajna 250 kg 17 Kie?basa krakowska parzona 750 kg 18 Kie?basa szynkowa wieprzowa 750 kg 19 Kie?basa krakowska sucha 750 kg 20 Kie?basa ?ywiecka 750 kg 21 Kabanosy 150 kg 22 Baleron 750 kg 23 Pol?dwica w?dzona wieprzowa 750 kg 24 Szynka wieprzowa w?dzona 550 kg 25 Szynka wieprzowa gotowana 550 kg 26 Szynka wieprzowa konserwowa 750 kg 27 Boczek w?dzony parzony b/k 1 250 kg 28 Ogon█wka 600 kg 29 Kie?basa szynkowa drobiowa 250 kg 30 Szynka drobiowa 250 kg 31 Szynka z indyka 750 kg Podane wy?ej ilo?ci s ilo?ciami szacunkowymi. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany ilo?ciowe w poszczeg█lnych pozycjach asortymentowych do wyczerpania warto?ci brutto umowy przeznaczonej na zam█wienie podstawowe Zamawiaj?cy, w zwi?zku z opisem przedmiotu zam█wienia za pomoc norm ˝ dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym w Za??cznikach 2a i 2b, 2c do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, kt█ry powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy przedmiotu zam█wienia spe?niaj wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego w za??cznikach nr 2a, 2b, 2c do SIWZ (ĐMinimalne wymagania jako?cioweţ. Zawieraj?ce szczeg█?owe opisy przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych zada dla zadania nr 1, 2, 3), przedk?adaj?c wraz z ofert?: ˇ opis ka?dego produktu r█wnowa?nego np.: szczeg█?owa karta produktu, deklaracja zgodno?ci, protok█ z bada laboratoryjnych, potwierdzaj?cy zgodno? w?a?ciwo?ci fizyko-chemicznych, jako?ciowych danego produktu w stosunku do opisanych przez zamawiaj?cego. Opis ka?dego produktu r█wnowa?nego za??cza wraz z ofert tylko ten Wykonawca, kt█ry oferuje produkty r█wnowa?ne. Nie za??czenie do oferty opis█w, o kt█rych mowa powy?ej, nie wskazanie zastosowania r█wnowa?no?ci powoduje uznanie, i Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego bez zastosowania r█wnowa?no?ci. Wykonawca oferuj?cy produkty zgodne z opisem Zamawiaj?cego (zgodne Z normami okre?lonymi w szczeg█?owych opisach przedmiotu zam█wienia) ˝ nie ma obowi?zku sk?adania ?adnych dokument█w w tym zakresie.
   1.  Oferta musi by zabezpieczona wadium. Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w nast?puj?cej wysoko?ci: Zadanie III ˝ 4 000,00 PLN; (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych) W zakresie potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez zamawiaj?cego (potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego) zamawiaj?cy za??da (na wezwanie od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w danym zadaniu) przedstawienia obowi?zuj?cego dokumentu potwierdzaj?cego wdro?enie systemu HACCP: 16.2.1. certyfikatu HACCP wystawionego przez niezale?n?, akredytowan jednostk certyfikuj?c?; Lub 16.2.2. za?wiadczenia w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdro?eniem systemu HACCP. Przed?o?one na tej podstawie za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e wykonawca wdro?y zasady systemu HACCP; Lub 16.2.3. protoko?u z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad kt█rego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn ocen opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia; Szczeg█?y okre?la dokumentacja
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zam█wienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w cz??ci II.2.4) powy?ej ˝ zakres podstawowy (gwarantowany Wykonawcy), maksymalnie o ilo?ci wykazane poni?ej (zakres prawa opcji): Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie w ramach prawa opcji 1 Pasztetowa 300 kg 2 Salceson w?oski 100 kg 3 Salceson ozorkowy 250 kg 4 Kaszanka z kaszy gryczanej 300 kg 5 Kie?basa salami 15 kg 6 Kie?basa my?liwska 250 kg 7 Kie?basa ja?owcowa 150 kg 8 Kie?basa par█wkowa specjalna 300 kg 9 Par█wki z szynki 500 kg 10 Mortadela 200 kg 11 Kie?basa bia?a parzona 150 kg 12 Kie?basa podlaska 500 kg 13 Kie?basa wiejska 100 kg 14 Kie?basa ?l?ska 500 kg 15 Kie?basa toru?ska 1 000 kg 16 Kie?basa zwyczajna 250 kg 17 Kie?basa krakowska parzona 750 kg 18 Kie?basa szynkowa wieprzowa 750 kg 19 Kie?basa krakowska sucha 750 kg 20 Kie?basa ?ywiecka 750 kg 21 Kabanosy 150 kg 22 Baleron 750 kg 23 Pol?dwica w?dzona wieprzowa 750 kg 24 Szynka wieprzowa w?dzona 550 kg 25 Szynka wieprzowa gotowana 550 kg 26 Szynka wieprzowa konserwowa 750 kg 27 Boczek w?dzony parzony b/k 1 250 kg 28 Ogon█wka 600 kg 29 Kie?basa szynkowa drobiowa 250 kg 30 Szynka drobiowa 250 kg 31 Szynka z indyka 750 kg Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy, wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w sytuacji konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania zwi?kszonych potrzeb os█b ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu warto?ci brutto umowy obj?tej zam█wieniem podstawowym. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc na pi?mie z co najmniej 14 ˝ dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia wszystkie wymogi jak dla zam█wienia podstawowego. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawc w Formularzu ofertowym ˝ za??czniku nr 1 do umowy, zgodnych z cenami dla zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawc w formie pisemnej. W takim przypadku Zamawiaj?cy z?o?y na pi?mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem informacj dotycz?c uruchomienia prawa opcji. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia wszystkie wymogi tak jak przedmiot zam█wienia obj?ty zam█wieniem podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji mo?e nast?pi wy??cznie w przypadku przydzielenia ?rodk█w finansowych na realizacj zada stanowi?cych przedmiot zam█wienia (umowy) i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiaj?cego W okre?lonym opcj zakresie. Zamawiaj?cy zastrzega, i cz?? zam█wienia okre?lona jako Đprawo opcjiţ jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z prawa opcji w szczeg█lno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodk█w finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne roszczenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Adres strony internetowej, na kt█rej zamieszczona b?dzie SIWZ: www.41blsz.wp.mil.pl (za po?rednictwem platformy zakupowej ˝ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz Kryterium oceny ofert i jego znaczenie (waga): Cena oferty -waga 100 % cena brutto oferty - obejmuje zar█wno dostawy realizowane w ramach zam█wienia podstawowego jak i zam█wienia realizowane w ramach prawa opcji www.41blsz.wp.mil.pl https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 205-498430
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie nr I: Sukcesywne dostawy drobiu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe Mamba Sp█?ka Jawna Zdzis?aw i Waldemar Mroczkowski Num╚ro national d'identification: NIP: 7962219366 Adresse postale: ul. Skaryszewska 15, Mak█w Ville: Skaryszew Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 26-640 Pays: Pologne Courriel: biuro@mamba.com.pl T╚l╚phone: +48 609021550 Fax: +48 486102805 Adresse internet: www.mamba.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 85 595.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 66 310.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr II: sukcesywne dostawy mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 6
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Mi?sny Smak-G█rno Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: NIP: 8140001110 Adresse postale: ul. Centralna 4 Ville: G█rno Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 36-051 Pays: Pologne Courriel: bok1@smakgorno.pl T╚l╚phone: +48 177728715 Fax: +48 177728715 Adresse internet: www.smakgorno.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 511 059.92 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 447 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr III: sukcesywne dostawy w?dlin z mi?sa czerwonego i w?dlin drobiowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 6
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Mi?sny Smak-G█rno Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: NIP: 8140001110 Adresse postale: ul. Centralna 4 Ville: G█rno Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 36-051 Pays: Pologne Courriel: bok1@smakgorno.pl T╚l╚phone: +48 177728715 Fax: +48 177728715 Adresse internet: www.smakgorno.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 404 674.08 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 372 660.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W cz??ci V.2.4) og?oszenia Dok?adnie: Ca?kowita ko?cowa warto? umowy/cz??ci: Wype?niaj?c sekcj?: V.2.4) og?oszenia Dok?adnie: Ca?kowita ko?cowa warto? umowy/cz??ci: podano ca?kowit maksymaln warto? netto zawartych um█w z uwzgl?dnieniem warto?ci zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz warto?ci zam█wienia w ramach prawa opcji. Szczeg█?owe dane na temat warto?ci ko?cowej zam█wie (um█w) ˝ w cz??ci gwarantowanej (zam█wienie Podstawowe) i w cz??ci opcjonalnej (zam█wienie w ramach prawa opcji) przedstawiono poni?ej: Zadanie nr 1 Zadanie nr I - Sukcesywne dostawy drobiu: Ca?kowita maksymalna warto? umowy nie mo?e przekroczy ??cznie kwoty 66 310,00 PLN netto 69 625,50 PLN brutto (VAT 5 %) W tym z tytu?u: ˇ zam█wienia podstawowego przys?uguje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 33 155,00 PLN netto, 34 812,75 PLN brutto, ˇ zam█wienia w ramach prawa opcji przys?uguje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 33 155,00 PLN netto, 34 812,75 PLN brutto Zadanie nr 2 Zadanie nr II: sukcesywne dostawy mi?sa czerwonego, t?uszczy zwierz?cych Ca?kowita maksymalna warto? umowy nie mo?e przekroczy ??cznie kwoty 447 250,00 PLN netto 469 612,50 PLN brutto (VAT 5 %) W tym z tytu?u: ˇ zam█wienia podstawowego przys?uguje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 223 625,00 PLN netto, 234 806,25 PLN brutto, ˇ zam█wienia w ramach prawa opcji przys?uguje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 223 625,00 PLN netto, 234 806,25 PLN brutto Zadanie nr 3 Zadanie nr III: sukcesywne dostawy w?dlin z mi?sa czerwonego i w?dlin drobiowych Ca?kowita maksymalna warto? umowy nie mo?e przekroczy ??cznie kwoty 372 660,00 PLN netto 391 293,00 PLN brutto (VAT 5 %) W tym z tytu?u: ˇ zam█wienia podstawowego przys?uguje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 186 330,00 PLN netto; 195 646,50 PLN brutto, ˇ zam█wienia w ramach prawa opcji przys?uguje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 186 330,00 PLN netto, 195 646,50 PLN brutto
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes prawny w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia prze zamawiaj?cego przepis█w ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15100000 - Produits de l'Úlevage, viande et produits Ó base de viande 
15110000 - Viande 
15111100 - Viande de bťuf 
15112000 - Volaille 
15113000 - Viande de porc 
15114000 - Abats 
15130000 - Produits Ó base de viande 
15131000 - Conserves et prÚparations Ó base de viande 
15131120 - Charcuterie 
15131130 - Saucisses 
15131134 - Boudin noir et autres saucisses Ó base de sang 
15131135 - Saucisses de volaille 
15131200 - Viande sÚchÚe, salÚe, fumÚe ou assaisonnÚe 
15131210 - Jambon fumÚ 
15131230 - Salami 
15131310 - PÔtÚ 
15412100 - Graisses animales