Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 15/12/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?blin:Produits laitiers

2022/S 233-669339  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Pologne-D?blin: Produits laitiers

2022/S 233-669339

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2022/S 220-633730)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego
Num╚ro national d'identification: 506-011-18-75
Adresse postale: ul. Brygady Po?cigowej 5
Ville: D?blin
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Code postal: 08-521
Pays: Pologne
Point(s) de contact: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego, 08-521 D?blin, ul. Brygady Po?cigowej 5, Sekcja Zam█wie? Publicznych, budynek nr 205, pok█j 304, p. Anna Mikusek
Courriel: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
T╚l╚phone: +48 261517714
Fax: +48 261519536
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.41blsz.wp.mil.pl
Adresse du profil dÝacheteur: http://www.41blsz.wp.mil.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
Sukcesywne dostawy mleka i przetwor█w mleczarskich w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie - Nr 56/22/N

Num╚ro de r╚f╚rence: 56/22/N

II.1.2)
Code CPV principal
15500000 Produits laitiers

II.1.3)
Type de march╚
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s?: sukcesywne dostawy mleka i przetwor█w mleczarskich w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie. Dostawy musz? by? realizowane zgodnie z normami oraz asortymentem, ilo?ciami i wszystkimi wymaganiami okre?lonymi w Rozdziale IV SWZ oraz zgodnie z wymaganiami dotycz?cymi jako?ci, okre?lonymi w "Minimalnych wymaganiach jako?ciowych" stanowi?cych Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych pozycji asortymentowych ˝ Za??cznik nr 2 do SWZ. Warunki i zasady realizacji niniejszego zam█wienia okre?lone s? r█wnie? w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zam█wienia publicznego, kt█re zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zam█wienia publicznego stanowi?cych za??cznik nr 5 do SWZ. Zamawiaj?cy nie dokonuje podzia?u zam█wienia na cz??ci, a co za tym idzie nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na pe?en zakres przedmiotowy zam█wienia. Zamawiaj?cy nie przewiduje: rozlicze? w walutach obcych,zwrotu koszt█w

Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/11/2022

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 220-633730

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
Num╚ro de section: II.2.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zam█wienia

Au lieu de:

Przedmiot zam█wienia obejmuje sukcesywne dostawy nast?puj?cych pozycji asortymentowych w ilo?ciach stanowi?cych zam█wienie podstawowe (zakres podstawowy) ˝ gwarantowanych Wykonawcy: Mleko w proszku pe?ne: 27 kg Mleko spo?ywcze pasteryzowane 2% t?.: 9200 l Mleko spo?ywcze UHT 2% t?.: 9200 l Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% t?.: 132 l Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% t?.: 132 l Mleko zsiad?e: 132 kg ?mietana 18% t?. (op. 1l): 1575 l ?mietana 18% t?.(op. 200 ml): 525 l ?mietana kremowa 30% t?.: 80 l Jogurt naturalny: 525 kg Jogurt owocowy: 1189,95 kg Deser mleczny z owocami: 159,95 kg Deser mleczny z czekolad?: 159,95 kg Serek homogenizowany waniliowy: 525 kg Kefir: 399,9 kg Ser twarogowy p█?t?usty: 525 kg Ser twarogowy ziarnisty: 525 kg Ser typu fromage: 184,96 kg Ser edamski pe?not?usty: 660 kg Ser gouda pe?not?usty: 660 kg Ser salami pe?not?usty: 132 kg Ser camembert: 63 kg Ser topiony z szynk?: 132 kg Ser topiony z papryk?: 132 kg Ser topiony pe?not?usty: 132 kg Ser topiony t?usty plasterkowany: 132 kg Ser w?dzony: 63 kg Ser typu mozzarella: 40 kg Ser sa?atkowy: 26,95 kg Ser parmezan: 6 kg Mas?o ekstra jednoporcjowe: 1575 kg Mas?o ekstra: 40 kg Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych, kt█re nale?y z?o?y? wraz z ofert?: Zamawiaj?cy, w zwi?zku z opisem przedmiotu zam█wienia za pomoc? norm ˝ dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym w Za??czniku 2 do SWZ Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy przedmiotu zam█wienia spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego w za??czniku nr 2 do SWZ (ĐMinimalne wymagania jako?cioweţ zawieraj?ce szczeg█?owe opisy przedmiotu zam█wienia), przedk?adaj?c wraz z ofert?: opis ka?dego produktu r█wnowa?nego np.: szczeg█?owa karta produktu, deklaracja zgodno?ci, protok█? z bada? laboratoryjnych, potwierdzaj?cy zgodno?? w?a?ciwo?ci fizyko-chemicznych, jako?ciowych danego produktu w stosunku do opisanych przez zamawiaj?cego. Opis ka?dego produktu r█wnowa?nego za??cza wraz z ofert? tylko ten Wykonawca, kt█ry oferuje produkty r█wnowa?ne w zakresie norm 2Oferowane dostawy spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego: w szczeg█lno?ci Wykonawca posiada wdro?ony i stosuje wdro?ony system HACCP. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania oraz cechy, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: Wykonawca wyka?e, ?e posiada obowi?zuj?cy dokument potwierdzaj?cy wdro?enie systemu HACCP: certyfikat HACCP wystawiony przez niezale?n?, akredytowan? jednostk? certyfikuj?c? lub za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdro?eniem systemu HACCP. Przed?o?one na tej podstawie za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e wykonawca wdro?y? zasady systemu HACCP lub protok█? z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad kt█rego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn? ocen? opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia. Zamawiaj?cy zaakceptuje r█wnowa?ne przedmiotowe ?rodki dowodowe. Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych wraz z ofert? lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Wybrany Wykonawca musi okaza? si? posiadaniem w ca?ym okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 100000,00 z?, wraz z dowodem wraz z dowodem potwierdzaj?cym op?acenie sk?adek. Oferta musi by? zabezpieczona wadium. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w nast?puj?cej wysoko?ci: 3000,00 z?.

Lire:

Przedmiot zam█wienia obejmuje sukcesywne dostawy nast?puj?cych pozycji asortymentowych w ilo?ciach stanowi?cych zam█wienie podstawowe (zakres podstawowy) ˝ gwarantowanych Wykonawcy: Mleko w proszku pe?ne: 27 kg Mleko spo?ywcze pasteryzowane 2% t?.: 9200 l Mleko spo?ywcze UHT 2% t?.: 9200 l Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% t?.: 132 l Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% t?.: 132 l Mleko zsiad?e: 132 kg ?mietana 18% t?. (op. 1l): 1575 l ?mietana 18% t?.(op. 200 ml): 525 l ?mietana kremowa 30% t?.: 80 l Jogurt naturalny: 525 kg Jogurt owocowy: 1189,95 kg Deser mleczny z owocami: 159,95 kg Deser mleczny z czekolad?: 159,95 kg Serek homogenizowany waniliowy: 525 kg Kefir: 399,9 kg Ser twarogowy p█?t?usty: 525 kg Ser twarogowy ziarnisty: 525 kg Ser typu fromage: 184,96 kg Ser edamski pe?not?usty: 660 kg Ser gouda pe?not?usty: 660 kg Ser salami pe?not?usty: 132 kg Ser camembert: 63 kg Ser topiony z szynk?: 132 kg Ser topiony z papryk?: 132 kg Ser topiony pe?not?usty: 132 kg Ser topiony t?usty plasterkowany: 132,6 kg Ser w?dzony: 63 kg Ser typu mozzarella: 40 kg Ser sa?atkowy: 26,95 kg Ser parmezan: 6 kg Mas?o ekstra jednoporcjowe: 1575 kg Mas?o ekstra: 40 kg Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych, kt█re nale?y z?o?y? wraz z ofert?: Zamawiaj?cy, w zwi?zku z opisem przedmiotu zam█wienia za pomoc? norm ˝ dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym w Za??czniku 2 do SWZ Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy przedmiotu zam█wienia spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego w za??czniku nr 2 do SWZ (ĐMinimalne wymagania jako?cioweţ zawieraj?ce szczeg█?owe opisy przedmiotu zam█wienia), przedk?adaj?c wraz z ofert?: opis ka?dego produktu r█wnowa?nego np.: szczeg█?owa karta produktu, deklaracja zgodno?ci, protok█? z bada? laboratoryjnych, potwierdzaj?cy zgodno?? w?a?ciwo?ci fizyko-chemicznych, jako?ciowych danego produktu w stosunku do opisanych przez zamawiaj?cego. Opis ka?dego produktu r█wnowa?nego za??cza wraz z ofert? tylko ten Wykonawca, kt█ry oferuje produkty r█wnowa?ne w zakresie norm 2Oferowane dostawy spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego: w szczeg█lno?ci Wykonawca posiada wdro?ony i stosuje wdro?ony system HACCP. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania oraz cechy, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: Wykonawca wyka?e, ?e posiada obowi?zuj?cy dokument potwierdzaj?cy wdro?enie systemu HACCP: certyfikat HACCP wystawiony przez niezale?n?, akredytowan? jednostk? certyfikuj?c? lub za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad wdro?eniem systemu HACCP. Przed?o?one na tej podstawie za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e wykonawca wdro?y? zasady systemu HACCP lub protok█? z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad kt█rego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn? ocen? opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia. Zamawiaj?cy zaakceptuje r█wnowa?ne przedmiotowe ?rodki dowodowe. Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych wraz z ofert? lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Wybrany Wykonawca musi okaza? si? posiadaniem w ca?ym okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 100000,00 z?, wraz z dowodem wraz z dowodem potwierdzaj?cym op?acenie sk?adek. Oferta musi by? zabezpieczona wadium. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w nast?puj?cej wysoko?ci: 3000,00 z?.

Num╚ro de section: II.2.11

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis opcji

Au lieu de:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zam█wienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w cz??ci II.2.4) powy?ej (opis zam█wienia) ˝ zakresu podstawowego (gwarantowanego Wykonawcy), maksymalnie o ilo?ci wykazane poni?ej (ZAKRES PRAWA OPCJI): Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie w ramach prawa opcji: Mleko w proszku pe?ne: 23 kg Mleko spo?ywcze pasteryzowane 2% t?.: 8300 l Mleko spo?ywcze UHT 2% t?.: 8300 l Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% t?.: 118 l Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% t?.: 118 l Mleko zsiad?e: 118 kg ?mietana 18% t?. (op. 1l): 1425 l ?mietana 18% t? (op. 200 ml).: 475 l ?mietana kremowa 30% t?.: 70 l Jogurt naturalny: 474,9 kg Jogurt owocowy: 1059,9 kg Deser mleczny z owocami: 140 kg Deser mleczny z czekolad?: 140 kg Serek homogenizowany waniliowy: 474,9 kg Kefir: 349,95 kg Ser twarogowy p█?t?usty: 475 kg Ser twarogowy ziarnisty: 475 kg Ser typu fromage: 164,96 kg Ser edamski pe?not?usty: 590 kg Ser gouda pe?not?usty: 590 kg Ser salami pe?not?usty:118 kg Ser camembert: 61,92 kg Ser topiony z szynk?: 118 kg Ser topiony z papryk?: 118 kg Ser topiony pe?not?usty: 118 kg Ser topiony t?usty plasterkowany: 118 kg Ser w?dzony: 62 kg Ser typu mozzarella: 35 kg Ser sa?atkowy: 22,825 kg Ser parmezan: 4 kg Mas?o ekstra jednoporcjowe: 1425 kg Mas?o ekstra: 35 kg Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilo?ci z zam█wienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc? na pi?mie z co najmniej 5 ˝ dniowym wyprzedzeniem (zastosowanie prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy). Realizacja przez Zamawiaj?cego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Uruchomienie zam█wienia w ramach prawa opcji nast?pi poprzez skierowanie do Wykonawcy Đzam█wienia opcjonalnegoţ. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia? wszystkie wymogi jak dla zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawc? w formie pisemnej (pismo oraz faks/e-mail). W takim przypadku upowa?niony przedstawiciel Zamawiaj?cego (osoba odpowiedzialna za realizacj? umowy lub inna osoba upowa?niona) z?o?y na pi?mie z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem informacj? dotycz?c? uruchomienia prawa opcji. Zasady realizacji przez Zamawiaj?cego prawa opcji oraz warunki i terminy dostaw s? takie same, jak dla zam█wie? realizowanych dla zakresu podstawowego zam█wienia. Zamawiaj?cy w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowi?zany w jej ramach do zam█wienia ka?dego asortymentu sk?adaj?cego si? na przedmiot zam█wienia. Przedmiot zam█wienia ka?dorazowo b?dzie okre?lony bie??cymi potrzebami Zamawiaj?cego, kt█re s? w pe?ni uzale?nione od stan█w ?ywionych, potrzeb i planowanych lub nieprzewidzianych przedsi?wzi??. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawc? w Formularzu ofertowym ˝ za??czniku nr 1 do SWZ, zgodnych z cenami dla zam█wienia podstawowego i na warunkach jak dla zam█wienia podstawowego, w przypadku konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci ?ywienia stan█w osobowych (ci?g?o?ci zaopatrywania spowodowanych zwi?kszeniem stan█w os█b ?ywionych). Skorzystanie z prawa opcji mo?e nast?pi? wy??cznie w przypadku przydzielenia ?rodk█w finansowych na realizacj? zada? stanowi?cych przedmiot umowy i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiaj?cego w okre?lonym opcj? zakresie. Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zam█wienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z prawa opcji, w szczeg█lno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodk█w finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u ?adne roszczenia. Szczeg█?y w Rozdziale IV SWZ Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji korzysta? wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo?ci

Lire:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zam█wienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w cz??ci II.2.4) powy?ej (opis zam█wienia) ˝ zakresu podstawowego (gwarantowanego Wykonawcy), maksymalnie o ilo?ci wykazane poni?ej (ZAKRES PRAWA OPCJI): Ilo?ci stanowi?ce zam█wienie w ramach prawa opcji: Mleko w proszku pe?ne: 23 kg Mleko spo?ywcze pasteryzowane 2% t?.: 8300 l Mleko spo?ywcze UHT 2% t?.: 8300 l Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% t?.: 118 l Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% t?.: 118 l Mleko zsiad?e: 118 kg ?mietana 18% t?. (op. 1l): 1425 l ?mietana 18% t? (op. 200 ml).: 475 l ?mietana kremowa 30% t?.: 70 l Jogurt naturalny: 474,9 kg Jogurt owocowy: 1059,9 kg Deser mleczny z owocami: 140 kg Deser mleczny z czekolad?: 140 kg Serek homogenizowany waniliowy: 474,9 kg Kefir: 349,95 kg Ser twarogowy p█?t?usty: 475 kg Ser twarogowy ziarnisty: 475 kg Ser typu fromage: 164,96 kg Ser edamski pe?not?usty: 590 kg Ser gouda pe?not?usty: 590 kg Ser salami pe?not?usty:118 kg Ser camembert: 61,92 kg Ser topiony z szynk?: 118 kg Ser topiony z papryk?: 118 kg Ser topiony pe?not?usty: 118 kg Ser topiony t?usty plasterkowany: 117 kg Ser w?dzony: 62 kg Ser typu mozzarella: 35 kg Ser sa?atkowy: 22,825 kg Ser parmezan: 4 kg Mas?o ekstra jednoporcjowe: 1425 kg Mas?o ekstra: 35 kg Prawo opcji zostanie uruchomione po wyczerpaniu ilo?ci z zam█wienia podstawowego w danej pozycji asortymentowej. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc? na pi?mie z co najmniej 5 ˝ dniowym wyprzedzeniem (zastosowanie prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy). Realizacja przez Zamawiaj?cego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Uruchomienie zam█wienia w ramach prawa opcji nast?pi poprzez skierowanie do Wykonawcy Đzam█wienia opcjonalnegoţ. Przedmiot zam█wienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spe?nia? wszystkie wymogi jak dla zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawc? w formie pisemnej (pismo oraz faks/e-mail). W takim przypadku upowa?niony przedstawiciel Zamawiaj?cego (osoba odpowiedzialna za realizacj? umowy lub inna osoba upowa?niona) z?o?y na pi?mie z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem informacj? dotycz?c? uruchomienia prawa opcji. Zasady realizacji przez Zamawiaj?cego prawa opcji oraz warunki i terminy dostaw s? takie same, jak dla zam█wie? realizowanych dla zakresu podstawowego zam█wienia. Zamawiaj?cy w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowi?zany w jej ramach do zam█wienia ka?dego asortymentu sk?adaj?cego si? na przedmiot zam█wienia. Przedmiot zam█wienia ka?dorazowo b?dzie okre?lony bie??cymi potrzebami Zamawiaj?cego, kt█re s? w pe?ni uzale?nione od stan█w ?ywionych, potrzeb i planowanych lub nieprzewidzianych przedsi?wzi??. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawc? w Formularzu ofertowym ˝ za??czniku nr 1 do SWZ, zgodnych z cenami dla zam█wienia podstawowego i na warunkach jak dla zam█wienia podstawowego, w przypadku konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci ?ywienia stan█w osobowych (ci?g?o?ci zaopatrywania spowodowanych zwi?kszeniem stan█w os█b ?ywionych). Skorzystanie z prawa opcji mo?e nast?pi? wy??cznie w przypadku przydzielenia ?rodk█w finansowych na realizacj? zada? stanowi?cych przedmiot umowy i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiaj?cego w okre?lonym opcj? zakresie. Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zam█wienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z prawa opcji, w szczeg█lno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodk█w finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u ?adne roszczenia. Szczeg█?y w Rozdziale IV SWZ Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji korzysta? wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo?ci

Num╚ro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Miejsce:

Au lieu de:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 12.12.2022 r. o godz. 09:00 za po?rednictwem platformy zakupowej https:// portal.smartpzp.pl/41blsz w siedzibie Zamawiaj?cego: 08-521 D?blin, ul. Brygady Po?cigowej 5, Budynek 205, pok. 302. Do up?ywu tego terminu, Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zapoznania si? z ofert?. Otwarcie ofert odb?dzie si? bez udzia?u Wykonawc█w (nie jest jawne) Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: p. Anna Mikusek tel. 261 517 714. W przypadku awarii systemu (platformy), kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii - Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu na platformie. Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert z?o?onych za po?rednictwem Systemu.

Lire:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 15.12.2022 r. o godz. 09:00 za po?rednictwem platformy zakupowej https:// portal.smartpzp.pl/41blsz w siedzibie Zamawiaj?cego: 08-521 D?blin, ul. Brygady Po?cigowej 5, Budynek 205, pok. 302. Do up?ywu tego terminu, Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zapoznania si? z ofert?. Otwarcie ofert odb?dzie si? bez udzia?u Wykonawc█w (nie jest jawne) Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: p. Anna Mikusek tel. 261 517 714. W przypadku awarii systemu (platformy), kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii - Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu na platformie. Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert z?o?onych za po?rednictwem Systemu.

Num╚ro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 12/12/2022

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 15/12/2022

Heure locale: 08:30

Num╚ro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 12/12/2022

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 15/12/2022

Heure locale: 09:00

Num╚ro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Oferta musi zachowa? wa?no?? do:

Au lieu de:

Date: 11/03/2023

Lire:

Date: 14/03/2023

VII.2)
Autres informations compl╚mentaires: Sukcesywne dostawy mleka i przetwor█w mleczarskich w 2023 roku na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie - Nr 56/22/N 15/12/2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers 
15510000 - Lait et crŔme fraţche 
15511000 - Lait 
15511700 - Lait en poudre 
15512000 - CrŔme fraţche 
15530000 - Beurre 
15542100 - Cottage cheese 
15542200 - Fromage Ó pÔte molle 
15542300 - Feta 
15544000 - Fromage Ó pÔte dure 
15551000 - Yaourt et autres produits laitiers fermentÚs 
15551300 - Yaourt