Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 07/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bobowo:Modules solaires photovoltaïques

2023/S 62-185310  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Bobowo: Modules solaires photovoltaïques

2023/S 062-185310

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 045-131177)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Bobowo
Numéro national d'identification: 5922085421
Adresse postale: ul. Gda?ska 12
Ville: Bobowo
Code NUTS: PL638 Starogardzki
Code postal: 83-212 Bobowo
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Michalina Hinc
Courriel: michalina.hinc@bobowo.pl
Téléphone: +48 585309111
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bobowo.pl/
Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowo/proceedings

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo

Numéro de référence: OB.271.3.2023

II.1.2)
Code CPV principal
09331200 Modules solaires photovoltaïques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac projektowych, przygotowanie placu pod budow?, wykonanie robót budowlanych i monta?owych oraz przeprowadzenie procedury w??czenia do sieci OSD instalacji dla przedsi?wzi?cia inwestycyjnego pn. ,,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo". Planowane jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznych typu on-grid oraz hybrydowych o mocach od 4 kWp do 150 kWp. Wykonanie zadania nast?pi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Przewidziana do realizacji budowa instalacji fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie ilo?ci oraz kosztów zu?ycia energii pochodz?cej ze ?róde? zewn?trznych, a przez to - zwi?kszenie niezale?no?ci energetycznej oraz popraw? jako?ci powietrza poprzez redukcj? emisji zanieczyszcze? do atmosfery.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 045-131177

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac projektowych, przygotowanie placu pod budow?, wykonanie robót budowlanych i monta?owych oraz przeprowadzenie procedury w??czenia do sieci OSD instalacji dla przedsi?wzi?cia inwestycyjnego pn. ,,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo". Planowane jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznych typu on-grid oraz hybrydowych o mocach od 4 kWp do 150 kWp. Wykonanie zadania nast?pi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Przewidziana do realizacji budowa instalacji fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie ilo?ci oraz kosztów zu?ycia energii pochodz?cej ze ?róde? zewn?trznych, a przez to - zwi?kszenie niezale?no?ci energetycznej oraz popraw? jako?ci powietrza poprzez redukcj? emisji zanieczyszcze? do atmosfery.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac projektowych, przygotowanie placu pod budow?, wykonanie robót budowlanych i monta?owych oraz przeprowadzenie procedury w??czenia do sieci OSD instalacji dla przedsi?wzi?cia inwestycyjnego pn. ,,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo". Planowane jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznych typu on-grid oraz hybrydowych o mocach od 4 kWp do 100 kWp. Wykonanie zadania nast?pi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Przewidziana do realizacji budowa instalacji fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie ilo?ci oraz kosztów zu?ycia energii pochodz?cej ze ?róde? zewn?trznych, a przez to - zwi?kszenie niezale?no?ci energetycznej oraz popraw? jako?ci powietrza poprzez redukcj? emisji zanieczyszcze? do atmosfery.

Numéro de section: II.2.4

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac projektowych, przygotowanie placu pod budow?, wykonanie robót budowlanych i monta?owych oraz przeprowadzenie procedury w??czenia do sieci OSD instalacji. Planowane jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznych typu on-grid oraz hybrydowych o mocach od 4 kWp do 150 kWp. Wykonanie zadania nast?pi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Obiekty, które wchodz? w zakres zamówienia to: Przedszkole Publiczne w Bobowie przy ul. Gda?skiej 17, Przedszkole Publiczne w Bobowie przy ul. Gda?skiej 19, dwie instalacje przy Gminnym O?rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie, Urz?d Gminy Bobowo, Budynek przy ul. Gda?skiej 11 (tzw. Gminny O?rodek Zdrowia, dwie instalacje przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Paw?a II w Bobowie, Hydrofornia w Bobowie, ?wietlica wiejska w Bobowie, ?wietlica wiejska w Grabowie, ?wietlica wiejska w Wysokiej, ?wietlica wiejska w Jab?ówku, ?wietlica wiejska w Grabowcu, Przepompownia przy ul. Ogrodowej w Bobowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla ka?dej lokalizacji, pozyskanie na w?asny koszt map zasadniczych z zasobu geodezyjnego, ocen? uwarunkowa? technicznych dla ka?dej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej; odpowiednie zaprojektowanie i dokonanie stosownych oblicze? przekroju uk?adanych przewodów, wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dla ka?dej lokalizacji oddzielnie, pe?nienie nadzoru autorskiego, dostaw? i monta? paneli fotowoltaicznych, konfiguracj? aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umo?liwiaj?cego zdalny odczyt danych, wykonanie i monta? przy??cza energetycznego pomi?dzy instalacj? fotowoltaiczn? a sieci? elektroenergetyczn? OSD, zapewnienie obs?ugi geodezyjnej, opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zakup, dostawa i wbudowanie materia?ów i urz?dze? niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania instalacji, a tak?e aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umo?liwiaj?cego zdalny odczyt danych, uruchomienie instalacji PV i uzyskanie niezb?dnych dokumentów/pozwole? umo?liwiaj?cych u?ytkowanie instalacji PV, wykonywanie przegl?dów gwarancyjnych

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac projektowych, przygotowanie placu pod budow?, wykonanie robót budowlanych i monta?owych oraz przeprowadzenie procedury w??czenia do sieci OSD instalacji. Planowane jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznych typu on-grid oraz hybrydowych o mocach od 4 kWp do 100 kWp. Wykonanie zadania nast?pi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Obiekty, które wchodz? w zakres zamówienia to: Przedszkole Publiczne w Bobowie przy ul. Gda?skiej 17, Przedszkole Publiczne w Bobowie przy ul. Gda?skiej 19, dwie instalacje przy Gminnym O?rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie, Urz?d Gminy Bobowo, Budynek przy ul. Gda?skiej 11 (tzw. Gminny O?rodek Zdrowia, dwie instalacje przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Paw?a II w Bobowie, Hydrofornia w Bobowie, ?wietlica wiejska w Bobowie, ?wietlica wiejska w Grabowie, ?wietlica wiejska w Wysokiej, ?wietlica wiejska w Jab?ówku, ?wietlica wiejska w Grabowcu, Przepompownia przy ul. Ogrodowej w Bobowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla ka?dej lokalizacji, pozyskanie na w?asny koszt map zasadniczych z zasobu geodezyjnego, ocen? uwarunkowa? technicznych dla ka?dej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej; odpowiednie zaprojektowanie i dokonanie stosownych oblicze? przekroju uk?adanych przewodów, wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dla ka?dej lokalizacji oddzielnie, pe?nienie nadzoru autorskiego, dostaw? i monta? paneli fotowoltaicznych, konfiguracj? aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umo?liwiaj?cego zdalny odczyt danych, wykonanie i monta? przy??cza energetycznego pomi?dzy instalacj? fotowoltaiczn? a sieci? elektroenergetyczn? OSD, zapewnienie obs?ugi geodezyjnej, opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zakup, dostawa i wbudowanie materia?ów i urz?dze? niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania instalacji, a tak?e aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umo?liwiaj?cego zdalny odczyt danych, uruchomienie instalacji PV i uzyskanie niezb?dnych dokumentów/pozwole? umo?liwiaj?cych u?ytkowanie instalacji PV, wykonywanie przegl?dów gwarancyjnych

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 26/06/2023

Lire:

Date: 05/07/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 31/03/2023

Heure locale: 09:15

Lire:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 09:15

VII.2)
Autres informations complémentaires: Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów u?yteczno?ci publicznej Gminy Bobowo 07/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
09332000 - Installation solaire 
31434000 - Accumulateurs au lithium 
44112410 - Charpentes de toit 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement 
71314100 - Services d'électricité 
71320000 - Services de conception technique 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique 
71334000 - Services d'ingénierie mécanique et électrique