Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 11/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bochnia: Consommables médicaux

2022/S 18-042904  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Bochnia: Consommables médicaux 2022/S 018-042904 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. b?. Marty Wieckiej Adresse postale: ul. Krakowska 31 Ville: Bochnia Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-700 Pays: Pologne Courriel: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl Téléphone: +48 146153233 Fax: +48 146153234 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-bochnia.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa ?rodków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. b?. Marty Wieckiej. Numéro de référence: DZ-271-1-3/2022
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ?rodków ochrony indywidualnej (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. b?. Marty Wieckiej Przedmiot Zamówienia zosta? podzielony Pakiet nr 1 - R?kawice niesterylne Pakiet nr 2 - R?kawice sterylne i diagnostyczne Pakiet nr 3 - R?kawice do ochrony przed promieniami RTG Pakiet nr 4 - Maski z filtrem FFP3 Pakiet nr 5 - Maski z filtrem FFP2 Pakiet nr 6 - Maski z filtrem FFP3 z zaworem wydechowym Pakiet nr 7 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku I Pakiet nr 8 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku II Pakiet nr 9 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku III Pakiet nr 10 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku IV Pakiet nr 11 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku V Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art.218 ust. 2
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 1 - R?kawice niesterylne
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1 - R?kawice niesterylne Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilo?? jednostek miary (wg. wielko?ci opakowania oczekiwanego przez Zamawiaj?cego)
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   1.  R?kawice winylowe (***) S op. 5
   2.  M op. 80
   3.  L op. 40
   4.  R?kawice lateksowe niesterylne bezpudrowe (***) S op. 1000
   5.  M op. 5000
   6.  L op. 4000
   7.  XL op. 120
   8.  R?kawice nitrylowe bezpudrowe (***) S op. 2 000
   9.  M op. 6 000 10. L op. 4 000 11. XL op. 60 12. R?kawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zaka?e? (***) M,L op. 540 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci wymaganej dla poszczególnych pakietów sk?adanej oferty przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium dla pakietu nr
   1.  wynosi: 9 000,00 z? Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 2 - R?kawice sterylne i diagnostyczne
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2 - R?kawice sterylne i diagnostyczne Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilo?? jednostek miary
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   1.  R?kawice ginekologiczne Nr S1 para 5
   2.  Nr M1 para 5
   3.  Nr L1 para 5
   4.  R?kawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe niechlorowane Nr 6,0 para 2 150
   5.  Nr 6,5 para 7 400
   6.  Nr 7,0 para 13 300
   7.  Nr 7,5 para 11 300
   8.  Nr 8,0 para 4 800
   9.  Nr 8,5 para 1200 10. R?kawice chirurgiczne, system podwójnego zak?adania (***) Nr 6,0 para 50 11. Nr 6,5 para 50 12. Nr 7,0 para 50 13. Nr 7,5 para 150 14. Nr 8,0 para 50 15. Nr 8,5 para 50 16. R?kawice chirurgiczne (***) Nr 6,5 para 250 17. Nr 7,0 para 650 18. Nr 7,5 para 850 19. Nr 8,0 para 50 20. Nr 8,5 para 50 21. R?kawice diagnostyczne sekcyjne Nr 8 para 50 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci wymaganej dla poszczególnych pakietów sk?adanej oferty przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium dla pakietu nr
   1.  wynosi: 1 300,00 z? Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 3 - R?kawice do ochrony przed promieniami RTG
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 3 - R?kawice do ochrony przed promieniami RTG Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  R?kawice przeznaczone do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 6,5 - 9 para Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 4 - Maski z filtrem FFP3
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 4 - Maski z filtrem FFP3 Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Maska ochronna z filtrem FFP3 (***) szt. 21 000 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 5 - Maski z filtrem FFP2
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 5 - Maski z filtrem FFP2 Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Maska ochronna z filtrem FFP2 (***) szt. 12 000 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 6 - Maski z filtrem FFP3 z zaworem wydechowym
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 6 - Maski z filtrem FFP3 z zaworem wydechowym Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Maska ochronna z filtrem FFP3 (***) szt. 8 000 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 7 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku I
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 7 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku I Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Kombinezon ochronny (***) szt. 4000
   2.  Os?ona na buty par 11000 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 8 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku II
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 8 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku II Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Ubranie chirurgiczne (bluza + spodnie) (***) szt. 15 000 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 9 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku III
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 9 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku III Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Czepek okr?g?y piel?gniarski (***) szt. 39 600
   2.  Fartuch chirurgiczny niesterylny (***) szt. 3 800
   3.  Fartuch chirurgiczny sterylny (***) szt. 5 500
   4.  Maska chirurgiczna trójwarstwowa (***) szt. 189 000
   5.  Maska chirurgiczna trójwarstwowa (***) szt. 1 000 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 10 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku IV
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr10 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku IV Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Bluza chirurgiczna (***) szt. 4 000
   2.  Bluza chirurgiczna (***) szt. 1 000
   3.  Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju fura?erki (***) szt. 3 200
   4.  Czepek chirurgiczny damski o kroju fura?erki (***) szt. 4 000
   5.  Maska chirurgiczna pe?nobarierowa (***) szt. 475
   6.  Spodnie chirurgiczne (***) szt. 4 000
   7.  Sterylny fartuch chirurgiczny (***) szt. 10 000
   8.  Sterylny, wzmocniony fartuch chirurgiczny (***) szt. 4 750
   9.  Czepek chirurgiczny typu he?m (***) szt. 2 700 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 11 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku V
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 Vêtements pour personnel médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitalna Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr11 - Odzie? ochronna jednorazowego u?ytku V Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilo?? j.m.
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   1.  Fartuch ochronny dla personelu medycznego szt. 17 000
   2.  Spodenki krótkie dla pacjenta szt. 800
   3.  Koszula dla pacjenta (***) szt. 2 200 Szczegó?owy zakres parametrów i wymaga? dla przedmiotu Zamówienia opisany zosta? w formularzu asortymentowym - szczegó?owa oferta cenowa - za??cznik 1A do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp - Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e okre?li? ilo?? przedmiotu Zamówienia niezb?dn? do obliczenia ceny przez Wykonawc? (zamówienie podstawowe). Jednocze?nie korzystaj?c z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy - Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? jednostronnego zwi?kszenia lub zmniejszenia przez siebie warto?ci brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych. Okoliczno?ci zwi?zane z uruchomieniem opcji plus albo minus - mog? by? spowodowane, w szczególno?ci, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilo?ci wykonywanych procedur z u?yciem Towaru. Mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego opisana zosta?a w za??czniku - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/ zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zosta?y w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - za??cznik nr 3 do SWZ - wymagania okre?lone na podstawie art. 218 ust. 2 - http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do tre?ci tej umowy, okre?lone zosta?y w za??czniku nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupe?niona o zapisy wynikaj?ce ze z?o?onej oferty Umowa zostanie zawarta na ka?dy pakiet odr?bnie. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach okre?lonych w projekcie umowy http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Skrócenie terminu sk?adania ofert wynika z powodu zaistnienia stanu pilnej konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci dostaw Towaru, bez którego nie da si? zapewni? pacjentom Szpitala nale?ytego wykonywania ?wiadcze? z u?yciem Towaru i których skutki mog?yby mie? negatywne konsekwencje zwi?zane z zagro?eniem zdrowia i ?ycia. Dostawy Towaru nie mog? zosta? przerwane, poniewa? realizacja przedmiotu Zamówienia ma szczególne znaczenie dla dobra ogó?u spo?ecze?stwa, obejmuj?c zarówno wzgl?dy etyczne jak i spo?eczne i organizacyjne Zamawiaj?cego. Utrzymanie terminu sk?adania ofert o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, uniemo?liwi?oby zachowanie ci?g?o?ci dostaw Towaru, przez co móg?by ucierpie? szeroko poj?ty interes spo?eczny oraz interes Zamawiaj?cego. Maj?c na uwadze powy?sze Zamawiaj?cy skróci? termin sk?adania ofert okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/02/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 11/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/02/2022 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy udost?pni na stronie internetowej prowadzonego Post?powania informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp, przewiduje odwrócon? kolejno?? czynno?ci, tj. mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? równie? Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczno?? wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy, w zwi?zku z zapisami art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu, wezwie Wykonawc? którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia: O?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z
   6. 1.2016, s. 16), zwanego dalej "JEDZ", stanowi?cego Za??cznik nr 2A do SWZ (formularz JEDZ); Zamawiaj?cy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu wezwie wykonawc? którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni? 10 dni, terminie, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych: Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znaków - Wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych sk?adanych na wezwanie Zamawiaj?cego zawarty jest w pkt V.2) SWZ http://szpital-bochnia.pl/ zamowienia-i-konkursy/zamowienia-pl http://szpital-bochnia.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy Pzp. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami Ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w Post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w Post?powaniu, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Ustawy Pzp. 3) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 5) Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" Ustawy Pzp, na stronie https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Bochnia: Consommables médicauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141420 - Gants de chirurgie 
33199000 - Vêtements pour personnel médical