Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?bogÛrze: Services de rÈparation et d'entretien de machines

2022/S 131-374803  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-D?bogÛrze: Services de rÈparation et d'entretien de machines 2022/S 131-374803 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gas Storage Poland sp. z o.o.
Adresse postale: Rumska 28 Ville: D?bogÛrze Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 81-198 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janusz Bro?bar Courriel: janusz.brozbar@gas-storage.pl TÈlÈphone: +48 523159132 Fax: +48 228600533 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/strona-glowna/
I.6) ActivitÈ principale Autre activitÈ: magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
PRZEGL?DY WG??BNEGO WYPOSA?ENIA ODWIERT"W KOM"R EKSPLOATACYJNYCH W KPMG MOGILNO I KPMG KOSAKOWO NumÈro de rÈfÈrence: 22ZAK028
II.1.2) Code CPV principal 50530000 Services de rÈparation et d'entretien de machines
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi wykonania przegl?dÛw wg??bnego wyposa?enia odwiertÛw komÛr eksploatacyjnych w KPMG Mogilno (Pal?dzie Dolne, 88-300 Mogilno) i KPMG Kosakowo (ul. Rumska 28; 81-198 D?bogÛrze).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 008 794.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42113390 SystËmes gaz combustibles 42961000 SystËme de commande et de contrÙle 71300000 Services d'ingÈnierie 71330000 Services divers d'ingÈnierie 45333000 Travaux d'installation du gaz
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
KPMG Mogilno (Pal?dzie Dolne, 88-300 Mogilno) KPMG Kosakowo (ul. Rumska 28; 81-198 D?bogÛrze)
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi wykonania przegl?dÛw wg??bnego wyposa?enia odwiertÛw komÛr eksploatacyjnych w KPMG Mogilno (Pal?dzie Dolne, 88-300 Mogilno) i KPMG Kosakowo (ul. Rumska 28; 81-198 D?bogÛrze), zgodnie z SzczegÛ?owym Opisem Przedmiotu ZamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ oraz projektem umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z poni?szymi zasadami, opisanymi w SWZ: 1) prawo opcji polega na zwi?kszeniu przedmiotu zamÛwienia o tzw. prace dodatkowe, tj. czynno?ci nieplanowane o charakterze interwencyjnym / ponadstandardowym obejmuj?cym: a) us?ugi ponadstandardowe wyszczegÛlnione w tabeli w pkt
   3. 2.1 SOPZ ñ w tym przypadku Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w razie zaistnienia potrzeb wynikaj?cych z zalece? po przegl?dowych oraz stwierdzonych niesprawno?ci i uszkodze?; b) naprawy wg??bnego zaworu bezpiecze?stwa (w tym wymiana cz??ci i podzespo?Ûw) zgodnie z zakresem zada? okre?lonym w tabeli w pkt
   3. 2.2 SOPZ ñ w tym przypadku Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w razie awarii urz?dze?; c) monta? i demonta? mechanicznych korkÛw wg??bnych w odwiercie zgodnie z zakresem zada? okre?lonym w tabelach w pkt
   3. 2.3 SOPZ ñ w tym przypadku Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w razie podj?cia prac interwencyjnych zwi?zanych z wymian? uzbrojenia napowierzchniowego lub wykonania bada? szczelno?ci kolumny produkcyjnej. 2) warto?? us?ug obj?tych prawem opcji okre?la? b?dzie Formularz Cenowy; 3) Wykonawca zrealizuje zamÛwienie obj?te prawem opcji w terminie obowi?zywania umowy na warunkach okre?lonych w niniejszym SWZ i zawartej umowie; 4) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli ñ zlecenia, o ktÛrym mowa w pkt
   5. 2 poni?ej, w zakresie okre?lonym w pkt 1) powy?ej; zlecenie takie mo?e by? z?o?one w dowolnym okresie obowi?zywania umowy; 5) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy; 6) zamÛwienie/zlecenie obj?te prawem opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego i nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak rÛwnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zamÛwienia, w tym roszczenia z tytu?u utraconych korzy?ci; 7) niez?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji albo z?o?enie zamÛwienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym ani?eli maksymalny poziom prawa opcji, oznacza rezygnacj? Zamawiaj?cego z pozosta?ej cz??ci przedmiotu umowy; 8) prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiaj?cego, z ktÛrego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji niniejszej umowy; 9) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? pe?nego albo wy??cznie cz??ciowego wykorzystania zamÛwie? obj?tych prawem opcji, co ka?dorazowo zostanie sprecyzowane w o?wiadczeniu o udzieleniu zamÛwienia sk?adanym w ramach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okre?lonych w ß 14 wzoru umowy, stanowi?cego Za??cznik nr 7 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 068-181551
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
PRZEGL?DY WG??BNEGO WYPOSA?ENIA ODWIERT"W KOM"R EKSPLOATACYJNYCH W KPMG MOGILNO I KPMG KOSAKOWO
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Halliburton Company Germany GmbH Adresse postale: Bruchkampweg 42 Ville: Celle Code NUTS: DE931 Celle Code postal: 29227 Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 000 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 008 794.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-D?bogÛrze: Services de rÈparation et d'entretien de machinesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
42113390 - Systèmes à gaz combustibles 
42961000 - Système de commande et de contrôle 
45333000 - Travaux d'installation du gaz 
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines 
71300000 - Services d'ingénierie 
71330000 - Services divers d'ingénierie