01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 22/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Boguszów-Gorce: Services sylvicoles

2018/S 200-454927 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Boguszów-Gorce: Services sylvicoles 2018/S 200-454927 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses PGL LP Nadle?nictwo Wa?brzych z siedzib w Boguszowie-Gorcach ul. Mi?a 2 Boguszów-Gorce 58-372 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Chlipa?a Téléphone: +48 748880577 Courriel: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl Fax: +48 748880579 Code NUTS: PL517 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/ http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej Skarbu Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, na terenie Nadle?nictwa Wa?brzych, w roku 2019 Numéro de référence: SA.270.15.2018.ACH
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach"), obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz podwozu drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Wa?brzych, w 2019 roku. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie ?wiebodzice
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo ?WIEBODZICE
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  Termin p?atno?ci faktur / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Stare Bogaczowice
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Stare Bogaczowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Witków
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Witków
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Bia?y Kamie
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Bia?y Kamie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Glinica
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Glinica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Glinik
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Glinik
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Sowie Góry
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Sowie Góry
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Jedlinka
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Jedlinka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie G?uszyca
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo G?uszyca
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie ?omnica
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo ?omnica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Soko?owsko
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Soko?owsko
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Unis?aw
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Unis?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Mieroszów
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Mieroszów
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektów turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. - strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Podwóz drewna, na terenie Nadle?nictwa Wa?brzych
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211200
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Ca?y obszar Nadle?nictwa Wa?brzych
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu podwozu drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z podwozu drewna, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 3 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna oraz za??cznik nr
   3. 4. - Rozmiar prac z zakresu podwozu drewna. Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   1.  SAMODZIELNA REALIZACJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW (CZ??CI) ZAMÓWIENIA / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom:
   2.  TERMIN P?ATNO?CI FAKTUR / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w Pakietów (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia, okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamów. te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o których mowa w pkt
   6. 1. oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w pkt
   6. 2. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a)aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: "JEDZ"). Tre? JEDZ okre?lona zosta?a w za??czniku nr 6 do SIWZ. O?wiadczenie JEDZ nale?y z?o?y przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wy??cznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady zwi?zane z przes?aniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zosta?y opisane w rozdziale 8 SIWZ.Instrukcja sk?adania JEDZ przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej dost?pna jest na stronie internetowej Urz?du Zamówie Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz. Wykonawca b?dzie musia z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego:b)wykaz us?ug c)referencje e)wykaz osób, f)wykaz urz?dze technicznych, d)informacj banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow g)odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; h)za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;i)za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; j)informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;k-n)O?wiadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 - 8 PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 8 do SIWZ). https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. a) Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. b) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow?, nie mniejsz ni?: dla Pakietu nr 1 - 25.500,00 PLN dla Pakietu nr 2 - 56.200,00 PLN dla Pakietu nr 3 - 55.000,00 PLN dla Pakietu nr 4 - 47.000,00 PLN dla Pakietu nr 5 - 49.500,00 PLN dla Pakietu nr 6 - 46.500,00 PLN dla Pakietu nr 7 - 40.000,00 PLN dla Pakietu nr 8 - 55.800,00 PLN dla Pakietu nr 9 - 53.100,00 PLN dla Pakietu nr 10 - 54.300,00 PLN dla Pakietu nr 11 - 46.300,00 PLN dla Pakietu nr 12 - 38.100,00 PLN dla Pakietu nr 13 - 35.700,00 PLN dla Pakietu nr 14 - 12.000,00 PLN Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Je?eli Wykonawca ubiega si o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wskaza tego samego do?wiadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencja?u finansowego, w wi?cej ni jednym Pakiecie. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? "spe?nia"/"nie spe?nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale
   7. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie): zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, na kwot (brutto) nie mniejsz ni dla Pakietu nr: 1: 338.000,00 z 2: 756.000,00 z 3: 742.000,00 z 4: 625.000,00 z 5: 668.000,00 z 6: 628.000,00 z 7: 539.000,00 z 8: 753.000,00 z 9: 717.000,00 z 10: 733.000,00 z 11: 624.000,00 z 12: 514.000,00 z 13: 481.000,00 z - zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy), co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, na kwot (brutto) nie mniejsz ni dla Pakietu nr: 1: 78.000,00z 2: 69.000,00z 3: 78.000,00 z 4: 78.000,00 z 5: 79.000,00 z 6: 100.000,00 z 7: 69.000,00 z 8: 87.000,00 z 9: 47.000,00 z 10: 70.000,00 z 11: 89.000,00 z 12: 72.000,00 z 13: 49.000,00 z - zrealizowa lub realizuje (przy czym, w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na us?ugach podwozu drewna (tj. us?uga przemieszczeniu drewna z miejsca zako?czenia zrywki, do dróg wywozowych), na kwot nie mniejsz ni?: dla Pakietu nr 14: 180.000,00 z brutto. b) Warunek ten, w zakresie potencja?u technicznego, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: dla Pakietów nr 1 - 13: a) co najmniej jednym ci?gnikiem rolniczym przystosowanym do zrywki drewna,lub co najmniej jednym specjalistycznym ci?gnikiem zrywkowym typu skider. b) co najmniej jedn przyczep samoza?adowcz do zrywki nasi?biernej drewna lub co najmniej jednym specjalistycznym ci?gnikiem zrywkowym typu Forwarder. dla Pakietu nr 14: a) co najmniej 1 samochodem do przewozu drewna krótkiego - z nap?dem na trzy osie, z ?urawiem o ud?wigu minimum 1000 kg (na najd?u?szym wysi?gu ramienia); b) co najmniej 1 samochodem do przewozu drewna d?ugiego - z nap?dem na dwie osie, z ?urawiem o ud?wigu minimum 2000 kg (na najd?u?szym wysi?gu ramienia);c) co najmniej 1ci?gnikiem z przyczep przystosowan do przewozu drewna (tzw. zrywki nasi?biernej), z ?urawiem o ud?wigu minimum 600 kg (dotyczy ud?wigu w promieniu 3 m bez chwytaka).c)Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: dla Pakietu nr 1, 7, 11, 12, 13: a)co najmniej 2 osobami, które uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark b)co najmniej 1 osob do nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?c dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa; c)co najmniej 2 osobami, które uko?czy?y szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi dla Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10:a) co najmniej 3 osobami, które uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark b)co najmniej 1 osob do nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?c dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa; c) co najmniej 2 osobami, które uko?czy?y szkolenie w zakresie pracy dla Pakietu nr 14: a) co najmniej 2 osobami w charakterze kierowcy, z uprawnieniami do kierowania samochodami ci??arowymi Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Je?eli Wykonawca ubiega si o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wskaza tego samego do?wiadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencja?u finansowego, w wi?cej ni jednym Pakiecie. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? "spe?nia"/"nie spe?nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale
   7. Szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark wy?ej opisane powinno by wydane zgodnie z § 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141). Natomiast szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi powinno by wydane zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
   8. 5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepisów które uprawniaj do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin. Wszystkim uprawnieniom w/w powinny odpowiada uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowi?cy za??cznik nr 13 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie z?o?onej oferty Wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych (paragraf 16 ZMIANY UMOWY),z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.ZATRUDNIENIE: Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia, polegaj?ce na: dla Pakietów 1-13: pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, dla Pakietu nr 14: podwozie drewna, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pó?n. zm.).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/11/2018 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/01/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/11/2018 Heure locale: 08:30 Lieu:
Otwarcie ofert odb?dzie si w Nadle?nictwie Wa?brzych z siedzib w Boguszowie-Gorcach, ul. Mi?a 2, w sali narad na parterze. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Osob upowa?nion do otwarcia ofert jest Pan Marek Nogawka. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów, a tak?e informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Otwarcie ofert jest jawne.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie jest prowadzone, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywo?anych przepisów Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz w danym Pakiecie, w kwocie stanowi?cej 1,5 % ceny brutto podanej w ofercie dla danego Pakietu.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium, w wysoko?ci okre?lonej dla danego Pakietu: nr 1 -
   4. 700,00 z?,nr 2 -
   8. 400,00 z?,nr 3 -
   8. 500,00 z?,nr 4 -
   7. 300,00 z?,nr 5 -
   7. 800,00 z?, nr 6 -
   7. 800,00 z?,nr 7 -
   6. 400,00 z?,nr 8 -
   8. 700,00 z?, nr 9 -
   7. 600,00 z?, nr 10 -
   8. 200,00 z?,nr 11 -7.600,00 z?,nr12 -
   6. 200,00 z?,nr 13 -
   5. 400,00 z?,14 -
   1. 500,00 z Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.Wadium wp?acane w pieni?dzu nale?y wnie? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku ING Bank ?l?ski O/Wa?brzych nr rachunku:28 1050 1575 1000 0022 9681 3450 z dopiskiem: "wadium dla Pakietu nr_." Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.PODWYKONAWCY: Wykonawca mo?e powierzy realizacj elementów (cz??ci) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udzia?em podwykonawców, wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawc firm podwykonawców. Wskazanie takie nale?y umie?ci na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca b?dzie móg wprowadzi podwykonawc wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie.Termin, którym wykonawca b?dzie zwi?zany z?o?on ofert wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.WYKONAWCA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ: Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:1) o których mowa w pkt
   7. 1. lit. g) - i) sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu,2) o których mowa w pkt
   7. 1. lit. j) sk?ada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.7.5. Dokumenty, o których mowa powy?ej w pkt.
   7. 4. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt
   7. 4. ppkt. 2) powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokumenty, o których mowa powy?ej w pkt.
   7. 4. ppkt 1) lit. b) powinny by wystawiane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zwo?ania zebrania Wykonawców w celu wyja?nienia tre?ci SIWZ. Zebranie z Wykonawcami odb?dzie si w dniu 19.10.2018r., o godzinie 14:00, w siedzibie Nadle?nictwa Wa?brzych, ul. Mi?a 2, 58-372 Boguszów-Gorce.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajojwa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Krajojwa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. 16.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 16.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 16.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajojwa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.p www.uzp.gov.p
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement