Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 31/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-BoguszÛw-Gorce:Autobus Èlectriques

2023/S 97-303105  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-BoguszÛw-Gorce: Autobus Èlectriques

2023/S 097-303105

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 084-257847)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: GMINA MIASTO BOGUSZ"W-GORCE
NumÈro national d'identification: REGON 890718188
Adresse postale: PL. ODRODZENIA 1
Ville: BOGUSZ"W-GORCE
Code NUTS: PL517 Wa?brzyski
Code postal: 58-370
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Wojtczak
Courriel: agnieszkawojtczak@boguszow-gorce.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://boguszow-gorce.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://boguszow-gorce.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑZakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy BoguszÛw-Gorce wraz z wykonaniem niezb?dnej infrastruktury do jego ?adowaniaî

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.11.2023

II.1.2)
Code CPV principal
34144910 Autobus Èlectriques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego, autobusu elektrycznego klasy MINI wraz z ?adowark? zewn?trzn? mobiln?, na potrzeby Gminy BoguszÛw-Gorce.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 084-257847

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w dniach: 180 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

Lire:

Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w dniach: 360 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:

Informacje dodatkowe:
   1.  Podstawy wykluczenia z post?powania zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia.
   2.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s? dostarczy? Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia - zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia.
   3.  Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotycz?ce sk?adanych o?wiadcze? i dokumentÛw - zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia.
   4.  Drog? komunikacji elektronicznej przyj?t? przez Zamawiaj?cego jest platforma zakupowa dost?pna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce zwana dalej Platform?. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc? jest bezp?atne.
   5.  Termin wykonania zamÛwienia: od dnia zawarcia umowy przez okres kolejnych 180 dni.

https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce
Lire:

Informacje dodatkowe:
   1.  Podstawy wykluczenia z post?powania zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia.
   2.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s? dostarczy? Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia - zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia.
   3.  Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotycz?ce sk?adanych o?wiadcze? i dokumentÛw - zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia.
   4.  Drog? komunikacji elektronicznej przyj?t? przez Zamawiaj?cego jest platforma zakupowa dost?pna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce zwana dalej Platform?. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc? jest bezp?atne.
   5.  Termin wykonania zamÛwienia: do 360 dni od zawarcia umowy.

https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 26/05/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 23/08/2023

Lire:

Date: 28/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 26/05/2023

Heure locale: 12:15

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 12:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ÑZakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy BoguszÛw-Gorce wraz z wykonaniem niezb?dnej infrastruktury do jego ?adowaniaî 31/05/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé 
34144910 - Autobus électriques