01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-BoguszÛw-Gorce: Services sylvicoles

2019/S 6-010022 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/01/2019 S6  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-BoguszÛw-Gorce: Services sylvicoles 2019/S 006-010022 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses PGL LP Nadle?nictwo Wa?brzych z siedzib w Boguszowie-Gorcach ul. Mi?a 2 BoguszÛw-Gorce 58-372 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Chlipa?a TÈlÈphone: +48 748880577 Courriel: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl Fax: +48 748880579 Code NUTS: PL517 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/ http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej Skarbu Pa?stwa ñ Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, na terenie nadle?nictwa wa?brzych, w roku 2019 NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.15.2018.ACH
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z pÛ?n. zm. ñ dalej: ÑUstawa o lasachî), obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektÛw turystycznych oraz podwozu drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Wa?brzych, w 2019 roku. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Glinica
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 77211500 77231000 77200000 77211600 77231200 77231600 77210000 77211400 77211100 77211000 77211200 77211300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Zasi?g terytorialny Nadle?nictwa Wa?brzych, le?nictwo Glinica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pÛ?n. zm. ñ dalej: ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania obiektÛw turystycznych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektÛw turystycznych, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na ktÛry sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. ñ strefy trudno?ci pozyskania i zrywki, odleg?o?ci zrywki, za??cznik nr
   3. 3 ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. SzczegÛ?owy opis technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia, zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ, natomiast opis zasad procedury dokonywania odbiorÛw prac, zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   1.  Samodzielna realizacja kluczowych elementÛw (cz??ci) zamÛwienia / PondÈration: 30 % CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  Termin p?atno?ci faktur / PondÈration: 10 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego z w/w PakietÛw (1 -14), Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy wi?kszy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamÛwienia (dalej: ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektÛre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamÛwienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamÛwienia, okre?lonej zgodnie z ß 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przewiduje si mo?liwo? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego. ZamÛw. te polega b?d na powtÛrzeniu us?ug podobnych, do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamÛwienia.Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamÛwie?, o ktÛrych mowa w pkt
   5. 1. nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 200-454927
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej, w le?nictwie Glinica
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Do dnia otwarcia ofert nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta w w/w post?powaniu przetargowym dla Pakietu nr
   5. 
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajojwa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Krajojwa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 16.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 16.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 16.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 16.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajojwa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.p www.uzp.gov.p
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement