Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bojszowy: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 199-519375  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Bojszowy: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 199-519375 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Bojszowy NumÈro national d'identification: 27053302300000 Adresse postale: ul. Gaikowa 35 Ville: Bojszowy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-220 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Dworak Courriel: sekretariat@bojszowy.pl TÈlÈphone: +48 322189366 Fax: +48 322189071 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bojszowy.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://bojszowy.logintrade.net Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug odbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.6.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi podzielone na nast?puj?ce cz??ci: 1) Zadanie 1: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych bezpo?rednio sprzed posesji, na ktÛrych zamieszkuj i nie zamieszkuj mieszka?cy, w tym rÛwnie podstawianie, odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych zgromadzonych w kontenerze w ramach us?ug dodatkowych oraz podstawienie pojemnikÛw na odpady. 2) Zadanie 2: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK), przeterminowanych lekÛw z wyznaczonych aptek oraz zu?ytych baterii z wyznaczonych placÛwek o?wiatowych.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480 Conteneurs et poubelles de dÈchets 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90511300 Services de collecte des dÈchets sauvages 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22C Tyski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Bojszowy
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 1: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych bezpo?rednio sprzed posesji, na ktÛrych zamieszkuj i nie zamieszkuj mieszka?cy, w tym rÛwnie podstawianie, odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych zgromadzonych w kontenerze w ramach us?ug dodatkowych oraz podstawienie pojemnikÛw na odpady.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 15% warto?ci zamÛwienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90511300 Services de collecte des dÈchets sauvages 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Bojszowy
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 2: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK), przeterminowanych lekÛw z wyznaczonych aptek oraz zu?ytych baterii z wyznaczonych placÛwek o?wiatowych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 15% warto?ci zamÛwienia podstawowego.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w powy?szym zakresie. Wymagania dotycz?ce uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, ktÛre nale?y wykaza przed zawarciem umowy, zawarte zosta?y w rozdziale XXII niniejszej SWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca musi by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia, na kwot nie mniejsz ni 1 000 000 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych).
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Za minimalny poziom zdolno?ci uznane zostanie wykazanie przez Wykonawc?, ?e: Dla zadania 1: a) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona?/wykonuje nale?ycie jedn us?ug polegaj?c na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych, o ??cznej masie odebranych odpadÛw w jednym roku (w 12 nast?puj?cych po sobie miesi?cach) w ilo?ci co najmniej 2 000 Mg i o warto?ci minimum 1 000 000 PLN brutto (s?ownie: jeden milion z?otych). W przypadku us?ug nadal wykonywanych Wykonawca zobowi?zany jest wykaza spe?nienie powy?szego warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie cz??ci us?ugi ju wykonanej. b) b?dzie dysponowa pojazdami z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu) umo?liwiaj?cymi ?ledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych, tj. przynajmniej: ï 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, w tym co najmniej 1 pojazdem specjalistycznym wyposa?onym w urz?dzenie do mycia i dezynfekcji pojemnikÛw, ï 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych, ï co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadÛw bez funkcji kompaktuj?cej. Wy?ej wymieniona ilo? sprz?tu jest ilo?ci minimaln?, faktyczna ilo? sprz?tu, jak Wykonawca b?dzie musia zastosowa?, b?dzie wynika?a z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu Gminy Bojszowy by?y na bie??co odbierane i zagospodarowane. Pojazdy do odbierania odpadÛw komunalnych powinny spe?nia normy dopuszczalnej emisji spalin ñ co najmniej norma Euro
   4.  Dla zadania 2: a) b?dzie dysponowa pojazdami z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu) umo?liwiaj?cymi ?ledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych b) b?dzie dysponowa pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadÛw zgromadzonych w kontenerach od 1 100 dm3 (l) ñ 18 000 dm3 (l). Faktyczna ilo? sprz?tu, jak Wykonawca b?dzie musia zastosowa?, b?dzie wynika?a z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu PSZOK by?y na bie??co odbierane i zagospodarowane. Pojazdy do odbierania odpadÛw komunalnych powinny spe?nia normy dopuszczalnej emisji spalin ñ co najmniej norma Euro
   4.  UWAGI: ï Maj?c na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia lub korzystania z zasobÛw podmiotÛw trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udost?pniaj?cy zasoby musi posiada pe?ne do?wiadczenie wskazane w warunku udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy tym samym nie dopuszcza sumowania [??czenia potencja?u] w zakresie tego warunku udzia?u w post?powaniu, gdy wypacza?oby to cel, ktÛry powinien zosta osi?gni?ty poprzez tak postawiony warunek. ï W przypadku wskazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spe?niania warunkÛw udzia?u, waluty innej ni polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie ?redni kurs NBP na dzie zamieszczenia og?oszenia o zamÛwieniu w Biuletynie ZamÛwie Publicznych na portalu internetowym Urz?du ZamÛwie Publicznych.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan wprowadzone do tre?ci tej umowy, zawiera za??cznik nr 3 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy (w oparciu o art. 455 ustawy) w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w za??czniku nr 3 do SWZ.
   3.  Przed zawarciem umowy nale?y dope?ni formalno?ci, ktÛre zosta?y wskazane w rozdz. XXII SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Urz?d Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 https://bojszowy.logintrade.net/ https://bojszowy.logintrade.net/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Wrzesie 2022 r.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ, przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych. Terminy wnoszenia odwo?a?: Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb, Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt.
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: nie zawiera brakÛw formalnych; uiszczono wpis (wpis uiszcza si najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowÛd jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania). Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutÛw, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodÛw, a tak
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges