Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Boles?aw:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2024/S 12-031538  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Boles?aw: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2024/S 012-031538 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Boles?aw NumÈro national d'identification: 637-19-97-976 Adresse postale: ul. G?Ûwna 58 Ville: Boles?aw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-329 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zuzanna Sadzawicka, Ewa Tru? Courriel: boleslaw@gminaboleslaw.pl TÈlÈphone: +48 326424501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gminaboleslaw.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/boleslaw
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Boles?aw w 2024r. NumÈro de rÈfÈrence: GRE.271.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych, pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, ktÛre w cz??ci stanowi? nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nieruchomo?ci, na ktÛrych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne (nieruchomo?ci mieszane), obj?tych gminnym systemem odbioru odpadÛw komunalnych, po?o?onych na terenie Gminy Boles?aw, w 2024r., w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw przygotowania do ponownego u?ycia i recyklingu odpadÛw komunalnych oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 977 777.78 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 985 000.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Boles?aw (powiat olkuski)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych, pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, ktÛre w cz??ci stanowi? nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci nieruchomo?ci, na ktÛrych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne (nieruchomo?ci mieszane), obj?tych gminnym systemem odbioru odpadÛw komunalnych, po?o?onych na terenie Gminy Boles?aw, w 2024r., w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw przygotowania do ponownego u?ycia i recyklingu odpadÛw komunalnych oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi w oparciu o w/w ustaw?, obowi?zuj?cym Planem Gospodarki Odpadami WojewÛdztwa Ma?opolskiego, obowi?zuj?cymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwa? Rady Gminy Boles?aw w sprawie Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Boles?aw oraz w sprawie szczegÛ?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadÛw, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Niskoemisyjno?? spalin pojazdÛw wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamÛwienia / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Przeprowadzenie akcji ekologicznej, polegaj?cej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu edukacyjnego w zakresie prawid?owej gospodarki odpadami komunalnymi oraz zapobieganiu powstawaniu odpadÛw / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 199-623556
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Boles?aw w 2024r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Komunalnej "Boles?aw" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Osadowa 1 Ville: Boles?aw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-329 Pays: Pologne Courriel: biuro@zgkboleslaw.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 977 777.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie 50 000,00 z? (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100);
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, tj. zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug, o warto?ci stanowi?cej nie wi?cej ni? 50% warto?ci zamÛwienia podstawowego.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z jego tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Boles?aw w 2024r. 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères