Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Boles?awiec: Produits pharmaceutiques

2020/S 69-163784  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Boles?awiec: Produits pharmaceutiques 2020/S 069-163784 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ Opieki Zdrowotnej w Boles?awcu NumÈro national d'identification: 000310338 Adresse postale: ul. JeleniogÛrska 4 Ville: Boles?awiec Code NUTS: PL515 Code postal: 59-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz Klimowski Courriel: lklimowski@zozbol.eu TÈlÈphone: +48 757380225 Fax: +48 757380013 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zozbol.eu www.zozbol.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy produktÛw leczniczych NumÈro de rÈfÈrence: 12/leki/19
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy produktÛw leczniczych.
   2.  Formularz cenowy (za??cznik nr 2 do SIWZ) zawiera szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia.
   3.  Za??cznik nr 2 do SIWZ zawiera szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia podany wg nazw mi?dzynarodowych, ilo?ci, postaci lub innych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 058 301.38 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ Opieki Zdrowotnej w Boles?awcu, 59-700 Boles?awiec, ul. JeleniogÛrska
   4.  Loco: apteka szpitalna, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Liczba pozycji asortymentowych:
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium: 35 881,00 PLN. Wadium wnoszone w formach szczegÛ?owo wskazanych w SIWZ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe informacje w zakresie wadium zawarte s w rozdziale 10 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ Opieki Zdrowotnej w Boles?awcu, 59-700 Boles?awiec, ul. JeleniogÛrska
   4.  Loco: apteka szpitalna, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Liczba pozycji asortymentowych:
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wadium: 52 164,00 PLN. Wadium wnoszone w formach szczegÛ?owo wskazanych w SIWZ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe informacje w zakresie wadium zawarte s w rozdziale 10 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ Opieki Zdrowotnej w Boles?awcu, 59-700 Boles?awiec, ul. JeleniogÛrska
   4.  Loco: apteka szpitalna, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Liczba pozycji asortymentowych:
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wadium: 52 083,00 PLN. Wadium wnoszone w formach szczegÛ?owo wskazanych w SIWZ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe informacje w zakresie wadium zawarte s w rozdziale 10 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ Opieki Zdrowotnej w Boles?awcu, 59-700 Boles?awiec, ul. JeleniogÛrska
   4.  Loco: apteka szpitalna, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Liczba pozycji asortymentowych:
   2. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wadium: 5 010,00 PLN. Wadium wnoszone w formach szczegÛ?owo wskazanych w SIWZ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe informacje w zakresie wadium zawarte s w rozdziale 10 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ Opieki Zdrowotnej w Boles?awcu, 59-700 Boles?awiec, ul. JeleniogÛrska
   4.  Loco: apteka szpitalna, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Liczba pozycji asortymentowych: 10.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wadium: 24,00 PLN. Wadium wnoszone w formach szczegÛ?owo wskazanych w SIWZ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe informacje w zakresie wadium zawarte s w rozdziale 10 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ Opieki Zdrowotnej w Boles?awcu, 59-700 Boles?awiec, ul. JeleniogÛrska
   4.  Loco: apteka szpitalna, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Liczba pozycji asortymentowych:
   6. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wadium: 482,00 PLN. Wadium wnoszone w formach szczegÛ?owo wskazanych w SIWZ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe informacje w zakresie wadium zawarte s w rozdziale 10 SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Termin sk?adania/otwarcia ofert zosta skrÛcony na podstawie art. 43 ust. 2b ppkt 2, dokonano skrÛcenia terminu sk?adania ofert, z uwagi na to, ?e zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia. Termin sk?adania/otwarcia ofert zosta skrÛcony z 35 dni do 20 dni. Nieudzielenie niniejszego zamÛwienia spowodowa?oby brak mo?liwo?ci bie??cego udzielania ?wiadcze zdrowotnych, co skutkowa?oby bezpo?rednim zagro?eniem zdrowia i ?ycia pacjentÛw. W zwi?zku z powy?szym, z uwagi na mo?liwo? realnego zagro?enia dla ci?g?o?ci udzielania ?wiadcze zdrowotnych w wy?ej nadmienionym zakresie, zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu jest prawnie oraz merytorycznie uzasadnione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 221-541500
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) NumÈro national d'identification: 894-25-56-799 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (uczestnik konsorcjum) NumÈro national d'identification: 527-26-43-921 Adresse postale: ul. Zb?szy?ska 3 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Code postal: 91-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 196 046.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 159 722.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica sp. z o.o. (lider konsorcjum) NumÈro national d'identification: 894-25-56-799 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (uczestnik konsorcjum) NumÈro national d'identification: 527-26-43-921 Adresse postale: ul. Zb?szy?ska 3 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Code postal: 91-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 738 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 750 000.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbvie sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 525-25-15-835 Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 736 110.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 736 110.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie nr 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica sp. z o.o. (lider konsorcjum) NumÈro national d'identification: 894-25-56-799 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (uczestnik konsorcjum) NumÈro national d'identification: 527-26-43-921 Adresse postale: ul. Zb?szy?ska 3 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Code postal: 91-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 333 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 396 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zadanie nr 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica sp. z o.o. (lider konsorcjum) NumÈro national d'identification: 894-25-56-799 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (uczestnik konsorcjum) NumÈro national d'identification: 527-26-43-921 Adresse postale: ul. Zb?szy?ska 3 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Code postal: 91-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 572.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 301.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Zadanie nr 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aspen Pharma Ireland Limited NumÈro national d'identification: 526-31-16-808 Adresse postale: One George's Quay Plaza Ville: Dublin 2 Code NUTS: IE061 Pays: Irlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 16 071.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 266.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 20 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Przyjmowanie zamÛwie na dostawy produktÛw leczniczych,
   2.  Inicjowanie transportu tych produktÛw.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj zgodnie z dzia?em VI Prawo zamÛwie publicznych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?uj?cy wysy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; b) wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej; c) wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt a) i b), wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33690000 - Médicaments divers