Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-L?bork: Équipements médicaux

2021/S 178-463411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-L?bork: Équipements médicaux 2021/S 178-463411 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w L?borku Adresse postale: ul. Juliana W?grzynowicza 13 Ville: L?bork Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 84-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eliza Kruk, Anna Betcher, Leszek Kaiser Courriel: zampub@szpital-lebork.com.pl Téléphone: +48 598635249 Fax: +48 598635249 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-lebork.com.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/spszoz_lebork/aukcje
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposa?eniem, monta?em, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezb?dnych testów Numéro de référence: ZP-PN/UE/30/21
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposa?eniem, monta?em, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezb?dnych testów dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w L?borku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik Nr 1 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 100 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111650 Appareils de mammographie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exécution:
84-300 L?bork, ul. Juliana W?grzynowicza 13
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposa?eniem, monta?em, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezb?dnych testów dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w L?borku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik Nr 1 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy urz?dzenia / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: D?ugo? gwarancji / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne urz?dzenia / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie dofinansowane jest ze ?rodków Rz?dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
art. 138 ust. 4 pzp
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 127-336253
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposa?eniem, monta?em, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezb?dnych testów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Timko Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 878 998.15 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 100 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami /cechami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia: a) ?wiadectwa dopuszczaj?cego oferowane urz?dzenie do obrotu i u?ywania na terenie Polski zgodnie z obowi?zuj?c Ustaw z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 175) - deklaracji zgodno?ci CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego); szczegó?owego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1 do SWZ; katalogu, folderu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e zaoferowane urz?dzenie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawieraj?cego nazw producenta, nazw produktu, numer katalogowy, tak by mo?liwa by?a jego identyfikacja. Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwrócon kolejno? czynno?ci. Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. Zamawiaj?cy b?dzie ??da z?o?enia o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, wy??cznie od Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy pzp, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111650 - Appareils de mammographie