Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?browa GÛrnicza:Produits pharmaceutiques

2023/S 195-611998  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-D?browa GÛrnicza: Produits pharmaceutiques 2023/S 195-611998 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zag??biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie GÛrniczej Adresse postale: ul. Szpitalna 13 Ville: D?browa GÛrnicza Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41 - 300 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl TÈlÈphone: +32 6212050 Fax: +32 2623422 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zco-dg.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych do realizacji ?wiadcze? w zakresie onkologia ñ programy lekowe NumÈro de rÈfÈrence: ZP/79/ZCO/2023
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia Dostawa produktÛw leczniczych do realizacji ?wiadcze? w zakresie onkologia ñ programy lekowe. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 2 cz??ci/Pakiety, z ktÛrych ka?dy stanowi oddzielny przedmiot zamÛwienia:
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku nr 1a do SWZ.
   3.  Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamÛwienia musz? by? zgodne z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
   5.  Przedmiot zamÛwienia zosta? okre?lony ilo?ciowo w oparciu o porcje jakimi s?: tuby, butelki ampu?ki, fiolki, tabletki itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, ktÛrych opakowania zbiorcze nie przekraczaj? 100 szt. oraz wyklucza si? do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne ñ paki.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 539 794.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1 ñ Iplimumabum
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia Dostawa produktÛw leczniczych do realizacji ?wiadcze? w zakresie onkologia ñ programy lekowe. Pakiet nr 1 ñ Iplimumabum
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku nr 1a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie prowadzone jest na zasadach okre?lonych w art. 139 ustawy Pzp i zastrzega, i? w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie bada? b?dzie czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2 ñ Netupitantum+Palonosetronum
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia Dostawa produktÛw leczniczych do realizacji ?wiadcze? w zakresie onkologia ñ programy lekowe. Pakiet nr 2 ñ Netupitantum+Palonosetronum
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku nr 1a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie prowadzone jest na zasadach okre?lonych w art. 139 ustawy Pzp i zastrzega, i? w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie bada? b?dzie czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zadecydowano o skrÛceniu terminu sk?adania ofert z powodu konieczno?ci pilnego zaopatrzenia szpital w produkty lecznicze do realizacji ?wiadcze? w zakresie onkologia - programy lekowe. Poprzednio prowadzone post?powanie na dostaw? na okres 6 i 12 miesi?cy w trybie przetargu nieograniczonego z 30-dniowym terminem sk?adania ofert. ZP/72/ZCO/2023 zako?czy?o si? uniewa?nieniem dwÛch pakietÛw zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, poniewa? nie z?o?ono ?adnej oferty . Obecne post?powanie obejmuje asortyment znajduj?cy si? w uniewa?nionych pakietach w post?powaniu ZP/79/ZCO/2023.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 155-496680
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1 ñ Iplimumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 295 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 264 889.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2 ñ Netupitantum+Palonosetronum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 450 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 274 905.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
WYKAZ PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH1. Sk?adane wraz z ofert?: a) O?wiadczenie wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SWZ b) O?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu c) Wykonawca, ktÛry zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o?wiadczeniach, o ktÛrych mowa w Rozdziale XIII pkt.16 lit. c) oraz g) niniejszej SWZ (JEDZ) lub podmiotowe ?rodki dowodowe dotycz?ce tego podwykonawcy.
   2.  Sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego:
   2. 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp, aktualnej na dzie? z?o?enia, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   2. 2. O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej
   2. 3. o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w Rozdziale XIII pkt.16 lit. c) i g) SWZ. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
   1.  Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y? wraz z ofert? nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) o?wiadczenie wed?ug za??cznika nr 1 do SWZ, ?e przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamÛwienia s? zgodne z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? elektronicznie poprzez: a) platform? zakupow?: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg albo b) poczt? elektroniczn?: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl Oferta winna zawiera?: a) wype?niony formularz ofertowy - Za??cznik nr 1 do SWZ oraz formularz asortymentowo-cenowy - Za??cznik 1a do SWZ; b) o?wiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI.
   1.  SWZ; oraz VII.1 SWZ. c) aktualny na dzie? sk?adania ofert JEDZ d) Stosowne oryginalne lub notarialnie po?wiadczone pe?nomocnictwo do reprezentowania WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie (dotyczy rÛwnie? spÛ?ki cywilnej), e) Stosowne oryginalne lub notarialnie po?wiadczone pe?nomocnictwo lub inny stosowny dokument, je?eli oferta podpisywana jest przez pe?nomocnika lub te? w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, f) Pe?nomocnictwo, o ktÛrym mowa w pkt. d) i e) niniejszego ust?pu musi by? z?o?one przez Wykonawc? w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem Komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? elektronicznie poprzez: a) platform? zakupow?: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg albo b) poczt? elektroniczn?: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl Oferta winna zawiera?: a) wype?niony formularz ofertowy - Za??cznik nr 1 do SWZ oraz formularz asortymentowo-cenowy - Za??cznik 1a do SWZ; b) o?wiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI.
   1.  SWZ; oraz VII.1 SWZ. c) aktualny na dzie? sk?adania ofert JEDZ d) Stosowne oryginalne lub notarialnie po?wiadczone pe?nomocnictwo do reprezentowania WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie (dotyczy rÛwnie? spÛ?ki cywilnej), e) Stosowne oryginalne lub notarialnie po?wiadczone pe?nomocnictwo lub inny stosowny dokument, je?eli oferta podpisywana jest przez pe?nomocnika lub te? w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, f) Pe?nomocnictwo, o ktÛrym mowa w pkt. d) i e) niniejszego ust?pu musi by? z?o?one przez Wykonawc? w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielaj?cej pe?nomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. g) o?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SWZ. https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg zamowienia.publiczne@zco-dg.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. Niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym projektowane postanowienie umowy,
   2. 2. Zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Dostawa produktÛw leczniczych do realizacji ?wiadcze? w zakresie onkologia ñ programy lekowe 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques