Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?browa GÛrnicza: Services de contrÙle technique

2021/S 37-093276  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-D?browa GÛrnicza: Services de contrÙle technique

2021/S 037-093276

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 250-625313)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zag??biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w D?browie GÛrniczej
Adresse postale: ul. Szpitalna 13
Ville: D?browa GÛrnicza
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-300
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
TÈlÈphone: +48 322623422
Fax: +48 322623422
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zco-dg.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga serwisowa i przegl?dy wysokospecjalistycznej aparatury firmy Siemens

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/112/ZCO/2020

II.1.2)
Code CPV principal
71356100 Services de contrÙle technique

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga serwisowa i przegl?dy wysokospecjalistycznej aparatury firmy Siemens.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 3 do SIWZ.
   3.  Wykonawca winien wykonywa us?ugi przegl?du technicznego zgodnie z instrukcjami u?ywania urz?dze?, zaleceniami producenta, posiadan specjalistyczn wiedz i z nale?yt?, wymagan prawem staranno?ci?.
   4.  Przegl?dy urz?dze b?d wykonywane zgodnie z wykazem Zamawiaj?cego. Data planowanego przegl?du mo?e ulec zmianie na wniosek Zamawiaj?cego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Zakres przegl?dÛw wynika b?dzie z zalece producenta urz?dze znajduj?cych si w instrukcji u?ywania.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 250-625313

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71356100 - Services de contrôle technique