Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 09/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?browa GÛrnicza: Services de nettoyage et d'hygiËne

2021/S 40-100477  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-D?browa GÛrnicza: Services de nettoyage et d'hygiËne

2021/S 040-100477

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 033-082481)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zag??biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w D?browie GÛrniczej
Adresse postale: ul. Szpitalna 13
Ville: D?browa GÛrnicza
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-300
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
TÈlÈphone: +48 322623422
Fax: +48 322623422
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zco-dg.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug kompleksowego sprz?tania i transportu wewn?trznego

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/2/ZCO/2021

II.1.2)
Code CPV principal
90900000 Services de nettoyage et d'hygiËne

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug kompleksowego specjalistycznego sprz?tania powierzchni szpitalnych, ci?gÛw komunikacyjnych, pomieszcze kuchennych, biurowych i socjalnych, us?ug transportu wewn?trznego oraz sprz?tania terenÛw zewn?trznych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 033-082481

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/03/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 05/06/2021

Lire:

Date: 06/06/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 09/03/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy ??da, by Wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wykaz ?rodkÛw dezynfekcyjnych, ktÛre Wykonawca zamierza u?y do wykonania przedmiotu zamÛwienia (nazwa handlowa, producent, st??enie) ñ wzÛr stanowi za??cznik H do SWZ. Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.

 
 
C L A S S E    C P V
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène