Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 14/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?browa Górnicza: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519037  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-D?browa Górnicza: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519037

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 189-490983)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina D?browa Górnicza
Numéro national d'identification: REGON 276255312
Adresse postale: ul. Graniczna 21
Ville: D?browa Górnicza
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Naczelnik Wydzia?u Geodezji i Kartografii Arleta Grzesik
Courriel: geodezja@dg.pl
Téléphone: +48 322956755
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adresse du profil d'acheteur: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Jaworzno - miasto na prawach powiatu
Numéro national d'identification: REGON 276255370
Adresse postale: Grunwaldzka 33
Ville: Jaworzno
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 43-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Naczelnik Wydzia?u Geodezji i Kartografii Urz?du Miejskiego w Jaworznie Tadeusz D?becki
Courriel: jaworzno@um.jaworzno.pl
Téléphone: +48 326181500
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,18033.html
Adresse du profil d'acheteur: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,18033.html

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasta Sosnowiec - miasto na prawach powiatu
Numéro national d'identification: REGON 276255482
Adresse postale: Al. Zwyci?stwa 20
Ville: Sosnowiec
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Naczelnik Wydzia?u, Geodeta Powiatowy Jerzy B?dkowski
Courriel: geodeta.powiatowy@um.sosnowiec.pl
Téléphone: +48 322960696
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,6305,zamowienia-publiczne-profil-nabywcy.html
Adresse du profil d'acheteur: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,6305,zamowienia-publiczne-profil-nabywcy.html

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Tychy
Numéro national d'identification: REGON 276255507
Adresse postale: ul. Niepodleg?o?ci 49
Ville: Tychy
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 43-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Naczelnik Wydzia?u Geodezji Pawe Ruszkowski
Courriel: geodezja@umtychy.pl
Téléphone: +48 327763611
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta
Adresse du profil d'acheteur: https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Starostwo Powiatowe B?dzi?ski
Numéro national d'identification: REGON 276254940
Adresse postale: Jana S?czewskiego 6
Ville: B?dzin
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 42-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Naczelnik Wydzia?u Geodezji Jadwiga Zi?ba
Courriel: powiat@powiat.bedzin.pl
Téléphone: +48 323680700
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/001

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Starostwo Powiatowe w Bieruniu
Numéro national d'identification: REGON 276255192
Adresse postale: ul. ?w. Kingi 1
Ville: Bieru
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 43-155
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Naczelnik Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo?ciami Agata Banaszczuk-B?k
Courriel: starosta@powiatbl.pl
Téléphone: +48 322269150
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.powiatbl.pl/zamowienia-publiczne/index
Adresse du profil d'acheteur: https://bip.powiatbl.pl/zamowienia-publiczne/index

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zakup sprz?tu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narz?dziowym i urz?dze peryferyjnych oraz ich instalacje w siedzibach Partnerów projektu (...) pe?na nazwa w sekcji II.1.4. og?oszenia

Numéro de référence: ZP.WGK.271.4.43.2021

II.1.2)
Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
I. Szczegó?. opis przed. zamów. zawarty jest w za?. nr 1 do SWZ Przedmiot Zamówienia niniejszego post?powania przetargowego obejmuje dostaw i wdro?enie infrastruktury wraz z oprogramowaniem systemowym i narz?dziowym, u partnerów projektu - cz?? I. U dwóch partnerów projektu - D?browa Górnicza - cz?? II oraz Jaworzno - cz?? III, rozbudow istniej?cej infrastruktury z zachowaniem technologii. II. cd nazwy z sekcji II.1.1) w ramach projektu partnerskiego pn. "Zwi?kszenie zdolno?ci instytucjonalnej i skuteczno?ci administracji publicznej poprzez rozbudow i modernizacj referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych". Cz?? I - dostawa sprz?tu IT - Miasto D?browa Górnicza, Miasto Jaworzno, Miasto Sosnowiec, Gmina Miasta Tychy, Powiat B?dzi?ski, Powiat Bieru?sko-L?dzi?ski Cz?? II - rozbudowa infrastruktury - Miasto D?browa Górnicza Cz?? III - rozbudowa infrastruktury - Miasto Jaworzno.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 189-490983

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 14/10/2021

Heure locale: 09:30

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 08/01/2022

Lire:

Date: 11/01/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 14/10/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
48600000 - Logiciels de bases de données et d'exploitation