Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?browa Górnicza: Travaux routiers

2020/S 67-158474  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-D?browa Górnicza: Travaux routiers 2020/S 067-158474 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina D?browa Górnicza Adresse postale: ul. Graniczna 21 Ville: D?browa Górnicza Code NUTS: PL22B Code postal: 41-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zbigniew Kubik - Naczelnik Wydzia?u Inwestycji Drogowych Urz?du Miejskiego w D?browie Górniczej Courriel: kiwaszkiewicz@dabrowa-gornicza.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823 http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL22B Code postal: 03-734 Pays: Pologne Courriel: kiwaszkiewicz@dabrowa-gornicza.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823 http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budow obs?uguj?cego uk?adu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego " Promowanie zielonej mobilno?ci(...) c.d. w sekcji II.1.4 Numéro de référence: ZP.WID.271.4.14.2020
II.1.2) Code CPV principal 45233140
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
I.c.d. z sekcji II.1.1."na terenie gminy D?browa Górnicza" Etap I i Etap II oraz przebudow infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji D?browa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ci?gu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysoko?ci ul. Ko?ciuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przej?cia podziemnego pod torami ??cz?cego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - etap III" II.Opis przedmiotu zamówienia w sekcji II.2.4.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221121 45233140 45233222 45233220 45233124 45233162 45111200 45234100 45221122
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Lieu principal d'exécution:
D?browa Górnicza
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: a. zakres robót kolejowych - cz?? I obejmuj?c likwidacj przejazdu kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice i budow obiektów in?ynieryjnych: - tunelu drogowego / wiaduktu kolejowego na wysoko?ci ul. Ko?ciuszki i ul. Limanowskiego, (Wiadukt), - przej?cia podziemnego ??cz?cego perony z budynkiem dworca D?browa Górnicza i projektowanym Centrum Przesiadkowym oraz parkingiem park&ride przy ul. Ko?ciuszki i parkingiem przy ul. Limanowskiego (Przej?cie), - inne niezb?dne prace wynikaj?ce z projektu budowlanego, zwi?zane z budow konstrukcji obiektów pod lini kolejow przenosz?cych obci??enia od taboru kolejowego, usuwaniem kolizji na terenie PKP w zwi?zku z realizacj obiektów i likwidacj przejazdów. b. zakres robót kolejowych - cz?? II obejmuj?ca pozosta?e roboty kolejowe: - przebudowa uk?adu torowego na stacji D?browa Górnicza, - przebudowa uk?adu peronowo-torowego stacji D?browa Górnicza z uwzgl?dnieniem rezerwy terenowej pod planowane inwestycje, - przebudowa sieci trakcyjnej, uk?adów zasilania sieci trakcyjnej, o?wietlenia, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, systemów automatyki kolejowej (srk) i telekomunikacji kolejowej w obr?bie stacji D?browa Górnicza, - przebudowa zasilania do ww. urz?dze c. zakres robot drogowych: - budowa drogi ??cz?cej ul. Sobieskiego z ul. Ko?ciuszki i ul. Kolejow wraz z budow Centrum Przesiadkowego oraz parkingu park&ride, - budowa drogi wraz z ruchem pieszym i rowerowym w ci?gu ul. Ko?ciuszki do ul. Limanowskiego (pod Wiaduktem), - powi?zanie Wiaduktu z istniej?cym uk?adem dróg, - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, o?wietleniem, chodnikiem oraz tras rowerow w ci?gu ul. Kolejowej, na odcinku od skrzy?owania z ul. Ko?ciuszki do skrzy?owania z ul. Konopnickiej, - budowa przej?cia w ci?gu ul. Konopnickiej w miejscu likwidowanego przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1, - inne niezb?dne prace wynikaj?ce z projektu budowlanego. Szczegó?owy zakres robót drogowych okre?laj projekty budowlane i wykonawcze, przedmiar robót, STWiOR - dokumentacja techniczna, która stanowi za??cznik nr 11 do SIWZ. Szczegó?owy zakres robót kolejowych okre?la program funkcjonalno-u?ytkowy - dokumentacja techniczna, która stanowi za??cznik nr 12 do SIWZ.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Do?wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót mostowych / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/03/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zam. przewiduje udzielenie zam., o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ust. Pzp. Zakres rob. polega b?dzie na powtórzeniu podobnych robót bud., co w zam. podst. i zgodnych z przed. zam. podst. oraz dok. projektow?. Zapisy szczegó?owe w pkt.
   4. 2. SIWZ.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Projekt "Promowanie zielonej mobilno?ci na terenie Gm. D?br. Górn. - Etap II" wybrany do dofinans. w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Woj. ?l. na lata 2014 - 2020, Poddzia?anie
   4. 5.1 Niskoemisyjnytransport miejski oraz efektywne o?wietlenie - ZIT.Projekt "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach liniikolejowych z drogami - etap III" figuruje w wykazie projektów zidentyfikowanych.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie. II
   1.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp (przes?anki wykluczenia obligatoryjne).
   2.  Z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wykluczy tak?e Wykonawc w nast?puj?cych przypadkach - wybrane przez Zamawiaj?cego przes?anki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.5 pkt 1 do 2 i 4 do 8 ustawy Pzp. III. Do oferty nale?y za??czy?:
   1.  Formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SIWZ oraz opis do?wiadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia (w ramach kryteriów oceny ofert) za??cznik nr 1A do SIWZ.
   2.  Kosztorysy ofertowe wykonane metod uproszczon polegaj?c na obliczaniu warto?ci kosztorysowej robót obj?tych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilo?ci jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych,bez podatku VAT. Wskazane jest wykonanie zbiorczego zestawienia kosztorysów ofertowych (dotyczy cz??ci zamówienia realizowanego na rzecz Gminy)
   3.  Potwierdzenie wniesienia wadium;
   3. 1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieni??nej, nale?y do??czy do oferty orygina dokumentu wadialnego - zgodnie z pkt.11 SIWZ; Uwaga: Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego - z zastrze?eniem, i b?dzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawc gwarancji/por?czenia.
   3. 2. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni??nej, zalecane jest do??czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
   4.  Pe?nomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym do reprezentowania Wykonawcy -je?eli zosta?o ustanowione b?d do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie(dotyczy równie spó?ki cywilnej).
   4. 1. Je?eli osoba/osoby podpisuj?ce ofert dzia?a/j na podstawie pe?nomocnictwa ustanowionego do reprezentowania Wykonawców ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia publicznego to powinno zosta do??czone do oferty i musi by z?o?one w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego b?d w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodno? z orygina?em przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).4.2. Pe?nomocnictwo to musi w swej tre?ci jednoznacznie wskazywa uprawnienie do podpisania oferty.Pe?nomocnictwo nie jest wymagane, je?li podpisuj?cy jest lub s w?a?cicielami firmy lub je?li s niewymienione z nazwiska w odno?nym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentowa - przy ofercie - ?e pe?nomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zosta?o podpisane przez osob?[y] uprawnione do dzia?ania w jego imieniu.
   5.  Dokument(-y), np. zobowi?zanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca b?dzie polega w trybie art.22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tre?ci których musi wynika w szczególno?ci:
   1.  zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   2.  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   3.  zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   4.  czy podmiot, na zdolno?ciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty,których wskazane zdolno?ci dotycz?.
   6.  Zestawienie materia?ów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (o ile Wykonawca zastosuje materia?y równowa?ne).
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: I.W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc?, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza,warunków udzia?u w post?powaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia w terminie 10 dni, nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów aktualnych na dzie ich z?o?enia:
   1.  o?wiadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres sprowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy- za ten okres - wzór wykazu stanowi za??cznik nr 4 do SIWZ.
   2.  informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   3.  dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zam. II.Dok. opisu sekcji III.1.3):6) min. 1 osob pe?ni?ca funkcj Kierownika Robót sterowania ruchem kolejowym posiadaj?ca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ogranicze oraz do?wiadczenie zawodowe: min. 5 lat do?wiadczenia w pe?nieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy min. 1 robocie, której zakres obejmowa budow lub przebudow infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
   7.  min. 1 osob pe?ni?ca funkcj Kierownika Robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadaj?ca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze oraz do?wiadczenie zawodowe: min. 5 lat do?wiadczenia w pe?nieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy min. 1 robocie, której zakres obejmowa budow lub przebudow infrastruktury kolejowej m.in. w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych.Uprawnienia budowlane osób wymienionych w pkt. od 1) do 7) musz by zgodnie z ustaw Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów. Zamawiaj?cy, okre?laj?c wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).8. min. 1 osoba pe?ni?ca funkcj Projektant- Koordynator dla zakresu infrastruktury kolejowej posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania obiektu budowlanego w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i do?wiadczenie zawodowe: co najmniej dwa (2) lata do?wiadczenia (??cznie), na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em projektowym, który zrealizowa w okresie ostatnich 5 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) co najmniej 2 us?ugi dotycz?ce opracowania dokumentacji projektowej (obejmuj?cej co najmniej projekt wykonawczy) dla Budowy lub przebudowy lub remontu obejmuj?cy w swym zakresie co najmniej 1 szlak i co najmniej 1 stacj kolejow?.9. min. 1 osoba pe?ni?ca funkcj Projektanta- bran?y mostowej posiadaj?c uprawnieni budowlane:bez ogranicze do projektowania specjalno?ci in?ynierii mostowej oraz do?wiadczenie zawodowe:co najmniej dwa (2) lata do?wiadczenia (??cznie), na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em projektowym (...) cd. poni?ej Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
I.Za minimalny poziom zdolno?ci uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawc?, ?e:1. w okresie trzech ostatnich lat obrotowych osi?gn? roczny obrót w wysoko?ci, co najmniej 50 mln z brutto, a je?li okres dzia?alno?ci jest krótszy, to w tym okresie. W przypadku wskazania przez Wykonawc rocznego obrotu w walucie obcej, to dla potwierdzenia spe?niania warunku Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej waluty na PLN wed?ug ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych og?aszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów ?rednich walut obcych) w dniu opublikowania og?oszenia o zamówieniu.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, dokument potwierdzaj?cy spe?nienie warunku jw. mo?e z?o?y jeden z Wykonawców b?d ka?dy z Wykonawców z zastrze?eniem, ?e ?rednioroczny obrót nie mo?e by sumowany przez Wykonawców.2. posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej 20.000 000,00 z?.
   3.  jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 30.000 000,00 z?.Warto?ci podane we w?a?ciwych dokumentach w walucie innej ni z?oty polski nale?y przeliczy wg ?redniego kursu danej waluty z dnia opublikowania og?oszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx II. Dok. z powy?ej: który zrealizowa w okresie ostatnich 2 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) co najmniej 1 us?ug dotycz?c opracowania dokumentacji projektowej (obejmuj?cej co najmniej projekt wykonawczy) dla Budowy lub przebudowy obiektów in?ynieryjnych takich jak wiadukt kolejowy lub podziemnie przej?cie dla pieszych w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe i ich usytuowanie. 10. min. 1 osoba pe?ni?ca funkcj Projektanta- bran?y sterowania ruchem kolejowym posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania obiektu budowlanego w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz do?wiadczenie zawodowe:co najmniej dwa (2) lata do?wiadczenia (??cznie), na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em projektowym, który zrealizowa w okresie ostatnich 2 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) co najmniej 1 us?ug dotycz?c opracowania dokumentacji projektowej (obejmuj?cej co najmniej projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy jednego szlaku z samoczynna blokad liniow lub pó?samoczynn blokad liniow i jedn stacj kolejow wyposa?on w komputerowe systemy urz?dze stacyjnych sterowania ruchem kolejowym.11. min. 1 osoba pe?ni?ca funkcj Projektanta- bran?y kolejowe sieci trakcyjne posiadaj?cej uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania obiektu budowlanego w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych oraz Do?wiadczenie zawodowe: co najmniej dwa (2) lata do?wiadczenia (??cznie), na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em projektowym, który zrealizowa w okresie ostatnich 2 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) co najmniej 1 us?ug dotycz?c opracowania dokumentacji projektowej (obejmuj?cej co najmniej projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy linii kolejowej, dwóch szlaków i jednej stacji kolejowej obejmuj?cej dwa tory g?ówne.12. min. 1 osoba pe?ni?ca funkcj Projektanta- bran?y ds. telekomunikacji posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze telekomunikacyjnych, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur telekomunikacyjn oraz do?wiadczenie zawodowe: co najmniej dwa (2) lata do?wiadczenia (??cznie), na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) (...) dok. w sekcji VI.4.3 http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc?, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udzia?u w post?powaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia w terminie 10 dni, nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów aktualnych na dzie ich z?o?enia:
   1.  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty- wzór wykazu stanowi za??cznik nr5 do SIWZ.
   2.  wykazu osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi za??cznik nr6 do SIWZ;
   3.  wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu za??cznik nr7 do SIWZ II. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da:
   1.  aktualnego na dzie sk?adania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "Jednolitym Dokumentem". Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w za??czniku nr2 do SIWZ,
   2.  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawyPzp, o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e z?o?y dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. O?wiadczenie winno zosta z?o?one w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt. 27. III.3.SIWZ. III.. W celu potwierdzenia przez wykonawc?, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia w terminie 10 dni,nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów aktualnych na dzie ich z?o?enia:1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz,odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust.5 pkt5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2.  za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym (...)dok. w sekcji VI.3) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Za min. poziom zdol. uznane zostanie, wykazanie przez Wykon., ?e:
   1.  nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem term. sk?ad. ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?al. jest krótszy - w tym okresie, wykona w sposób nale?y., zg. z przepisami prawa bud. i prawid?owo uko?czy?: - min. 1 rob. bud. pol. na budowie lub przebudowie drogi lub obiektów mostowych, o warto?ci roboty min.40 mln z brutto, - min. 1 rob. bud. pol. na budowie lub przebudowie lub remoncie jednej stacji kolejowej w zakresie co najmniej jednego toru g?ównego zasadniczego, o d?ugo?ci min. 2 km jedno lub dwutorowego szlaku (tj. odcinka mi?dzy stacjami) linii kolejowej zelektryfikowanej obejmuj?ce co najmniej zakres bran?y: nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie, elektroenergetyka trakcyjna, urz?dzenia srk i perony o warto?ci robót min. 10 mln z brutto, - min. 1 rob. bud. pol. na budowie lub przebudowie jednego obiektu mostowego (wiadukt lub most) na terenie kolejowym - w ci?gu lub nad dwutorow zelektryfikowan lini kolejow o warto?ci rob. min. 8 mln z brutto, - min. 1 rob. bud. pol. na budowie lub przebudowie dróg lub ?cie?ek rowerowych lub chodników lub alejek, z przepuszczalnej nawierzchni jednowarstwowej lub wielowarstwowej mineralno -poliuretanowej o pow. min. 5000 m2, - min. 1 rob. bud. polegaj?c na budowie przej?cia podziemnego pod torami dwutorowej linii kolejowej wraz z rob. towarzysz?cymi o warto?ci min. 4 mln z brutto.
   2.  skieruje do realizacji zam. pub. os., w szczegól. odp. za kier. rob. bud. tj.:1) min. 1 os. pe?ni?ca f-cj Kier. budowy posiadaj?ca upr. bud. do kier. rob. bud. w spec. drogowej bez ogran. oraz do?wiad. zawod.: min. 5 lat do?wiad. w pe?nieniu f-cji kier. bud. przy min. 1 rob. poleg. na bud. lub przebud. drogi o wart. min. 40 mln z brutto. 2) min. 1 os. pe?ni?ca f-cj Kier. Robót mostowych posiad. upr. bud. do kier. robot. bud. w specjal. mostowej bez ogr. oraz do?wiad. zawod.: min. 5 lat do?wiad. w pe?nieniu f-cji kier. bud. lub kier. robót oraz pe?nienie ww. f-cji przy min 1 rob. pol. na bud. lub przebud. obiektu mostowego (wiadukt lub most) na terenie kolejowym w ci?gu lub nad dwutorow zelektryfikowan lini kolejow o warto?ci tych robót minimum 8 mln z brutto.3) min 1 os. pe?. f-cj Kier. Robót kolejowych posiad. upr. bud. do kier. robot. bud. w spec. kolejowej w zakr. kolejowych obiektów budowlanych bez ogranicze oraz do?wiadczenie zawodowe: min. 5 lat do?wiad. w pe?nieniu f-cji kier. bud. lub kier. robót, w tym przy min. 1 robocie, której zakres obejmowa bud. lub przebud. lub remont infrastruktury kolejowej m.in. remont min. jednego toru szlakowego wraz ze stacj kolejow?, zabudow rozjazdów z urz?dzeniami EOR, sie trakcyjn?, urz?dzenia srk, roboty odwodnieniowe, roboty podtorzowe, perony.4) min. 1 os. pe?ni?ca f-cj Kier. Robót telekomunikacyjnych posiad. upr. bud. do kier. rob. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze telekomunikacyjnych, w zakr. telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur telekomunikacyjn bez ogr. oraz do?w. zawod.: min. 5 lat do?w. w pe?nieniu f-cji kier. bud. lub kier. robót, w tym przy min. 1 rob., której zakres ob. bud. lub przebud. lub remont infrastruktury kolejowej w zakresie, sieci, instalacji i urz?dze telekomunikacyjnych,w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur telekomunikacyjn?, której zakres obejmowa zabudow systemu SDIP. 5) min. 1 os. pe?n. f-cj Kier. Robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej posiad. upr. Bud. do kier. rob. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogr. oraz do?w. zawod.: min. 5 lat do?w. w pe?nieniu f-cji kier. bud. lub kier. robót, w tym przy min. 1 rob., której zakres ob. bud., lub przebud. infrastruktury kolejowej m.in. w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych zwi?zanych z bud. lub przebud. sieci trakcyjnych(...) dok.w sekcji III.1.2.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
I.
   1. Umowa pomi?dzy Wykonawc a Zamawiaj?cym zostanie zawarta w terminie nie krótszym ni wskazany w art. 94 ust.1 pkt. 1) ustawy Pzp z zastrze?eniem art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a ustawy Pzp.Przed zawarciem umowy Wykonawca b?dzie zobowi?zany do przed?o?enia:
   1.  dokumentów okre?laj?cych sposób i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
   2.  w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy okre?lonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp)- umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców, a w przypadku wspólników prowadz?cych dzia?alno? gospodarcz w formie spó?ki cywilnej - umow spó?ki.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie okre?lonym w § 20 w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 8 do SIWZ. II.W post. stosuje si art.10a ustawy Pzp. III. Zam. prowadzi post. zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Zamawiaj?cy zamierza dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Szczegó?owe kwestie dotycz?ce aukcji zawarte s w pkt.
   5. 2. SIWZ. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 163-339999
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 15/07/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 17/04/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Urz?d Miejski w D?browie Górniczej, ul. Graniczna 21, sala sesyjna. Czynno? otwarcia b?dzie bezpo?rednio transmitowana on line (z rejestracj obrazu i d?wi?ku) i dost?pna po linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCzHN66wSx8TCsFhlJFDxNVA/videos https://www.youtube.com/channel/UCzHN66wSx8TCsFhlJFDxNVA/videos Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskudost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowaniaoferty przez Wykonawc jest dost?pny dla wykonawców na mini portalu lub w za??czniku nr 9a do SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
I. Dok. opisu sekcji III.1.3):w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;3. za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   4.  odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
   5.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   6.  o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne;
   7.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;
   8.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy;
   9.  o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 10. o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e z?o?y dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu.II. Opis kryteriów z sekcji II.2.5):W ramach kryterium do?wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót mostowych (D), o których mowa w pkt.
   8. 2.3.2 ppkt 1 i ppkt 2 SIWZ ocena b?dzie dokonana na podstawie informacji o do?wiadczeniu osób wyznaczonych do pe?nienia tych funkcji w Formularzu ofertowym.Do potrzeb oceny niezb?dne jest podanie w za??czniku nr 1A do SIWZ minimum informacji o ka?dym zadaniu istotnym z punktu widzenia kryterium, w którym wskazana osoba pe?ni?a funkcj kierownika budowy i kierownika robót tj. nazwa zadania, zakres zadania, poprzedni Zamawiaj?cy, termin realizacji.
   1.  Za wykazane do?wiadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert polegaj?ce na pe?nieniu funkcji kierownika budowy przy robocie polegaj?cej na budowie lub przebudowie drogi o warto?ci min. 40 mln z brutto, mo?e otrzyma od 0 - 20 pkt. (maksymalnie 20 pkt.) Aby otrzyma maksymaln liczb punktów Wykonawca musi wykaza?, ?e osoba wskazana jako kierownik budowy pe?ni?a t funkcj (...) dok. w sekcji VI.4.3)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I. Kwestie dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej uregulowane zosta?y w Dziale VI ustawy Pzp. II. Zam. wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % ceny brutto podanej w ofercie dla zakresu rzecz. realizowanego na rzecz Gminy oraz 5 % ceny brutto podanej w ofercie dla zakresu rzeczowego realizowanego na rzecz PKP PLK S.A.III.Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 2 000 000,00 z (s?ownie: dwa miliony z?otych) w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. IV. Dok. z sekcji III.1.2):oraz do?w. w kierowaniu zespo?em projektowym, który zrealizowa w okresie ostatnich 2 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) co najmniej 1 us?ug dotycz?c opracowania dokumentacji projektowej (obejmuj?cej co najmniej projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy linii kolejowej ??cznie jeden szlak i jedn stacje kolejow?. Uwagi:
   1.  Zam. nie dopuszcza ??czenia funkcji.
   2.  Zam. zastrzega, ?e niedopuszczalne jest dublowanie do?w., tj.:podwójne wliczanie do okresu wymaganego do?wiadczenia okresu pe?nienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót w ramach inwestycji realizowanych w tym samym czasie.3. Dysponuje niezb?dnymi do wykonania zam. narz?dziami i urz?dzeniami techn. w ilo?ciach nie mniejszych ni wymienione pon: a. co najmniej 1szt. - podbijarka samoniweluj?ca toru, b. co najmniej 1 szt. - profilarka ?aw torowiska lub koparka dwudrogowa z osprz?tem do profilowania ?aw torowiska i z osprz?tem do profilowania skarp, c. co najmniej 1 szt. - profilarka t?ucznia lub zgarniarka t?ucznia, d. co najmniej 1 szt. - poci?g monta?owy, e. co najmniej 1 szt. - poci?g sieciowy, f. co najmniej 1 szt. - palownica V.Dok. opisu sekcji VI.3):przy realizacji 2 robót o przedmiocie i w okresie jw.- tj. po 10 pkt. za ka?d robot?. W ramach tego kryterium premiowane b?dzie do?wiadczenie Kierownika Budowy ponad do?wiadczenie minimalne wymagane w pkt.
   8. 2.3.2 ppkt 1 SIWZ. Za brak wykazania do?w. Kier. Bud., ponad wymagane min., Wykon. otrzyma 0 pkt. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e niedopuszczalne jest dublowanie do?wiadczenia, tj.: podwójne wliczanie do okresu wymaganego do?wiadczenia okresu pe?nienia funkcji kierownika budowy w ramach inwestycji realizowanych w tym samym czasie.
   2.  Za wykazane do?wiadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert polegaj?ce na pe?nieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy 1 robocie polegaj?cej na budowie lub przebudowie jednego obiektu mostowego (wiadukt lub most) na terenie kolejowym w ci?gu lub nad dwutorow zelektryfikowan lini kolejow o warto?ci tych robót minimum 8 mln z brutto Wykonawca mo?e otrzyma od 0 - 20 pkt. (maksymalnie 20 pkt.) Aby otrzyma maksymaln liczb punktów Wykonawca musi wykaza?, ?e osoba wskazana jako kierownik robót mostowych pe?ni?a t funkcj przy realizacji 2 robót o przedmiocie i w okresie jw.- tj. po 10 pkt. za ka?d robot?. W ramach tego kryterium premiowane b?dzie do?wiadczenie Kierownika Robót mostowych ponad do?wiadczenie minimalne wymagane w pkt.
   8. 2.3.2 ppkt 2 SIWZ. Za brak wykazania do?wiadczenia Kierownika Robót mostowych, ponad wymagane minimum, Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zam. zastrzega, ?e niedopuszczalne jest dublowanie do?w., tj.: podwójne wliczanie do okresu wymaganego do?w. okresu pe?nienia f-cji kier. bud./robót w ramach inwestycji realiz. w tym samym czasie. Uwaga: W przypadku, gdy opis do?wiadczenia b?dzie niejednoznaczny lub niepozwalaj?cy na jego ocen Zamawiaj?cy nie b?dzie przyznawa punktów za tak wykazane do?w. VI. Klauzula info. dot. RODO znajduje si w pkt.30 SIWZ. VII. Uszczegó?. sekcji II.2.7):
   1. Termin rozpocz?cia realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy
   2.  Termin zako?czenia robót budowlanych - 31.12.2022 r.
   2. 2. Termin obowi?zywania umowy - 31.03.2023 r.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45221121 - Travaux de construction de viaducs routiers 
45221122 - Travaux de construction de viaducs ferroviaires 
45233124 - Travaux de construction d'artčres de grande circulation 
45233140 - Travaux routiers 
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables 
45233220 - Travaux de revętement de routes 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45234100 - Ouvrages ferroviaires