Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?brÛwka Le?na: Travaux de construction

2022/S 18-042562  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-D?brÛwka Le?na: Travaux de construction 2022/S 018-042562 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Oborniki NumÈro national d'identification: REGON 630011527 Adresse postale: Oborniki Ville: D?brÛwka Le?na Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad Owczarzak Courriel: oborniki@poznan.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 612917302 Fax: +48 612961361 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://oborniki.poznan.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej w rejonie oddzia?u 519 Nadle?nictwa Oborniki gmina Oborniki, obr?b ewidencyjny Kiszewo dzia?ka nr 10519 NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.10.2021
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni wykopu 2,30 ha z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo - spustowej w oddz. 519 Nadle?nictwa Oborniki ñ gmina Oborniki, obr?b ewidencyjny Kiszewo dzia?ka nr 10519. Planowane przedsi?wzi?cie ma na celu wzmocnienie odporno?ci obszaru obj?tego projektem na zagro?enia zwi?zane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach le?nych poprzez minimalizacj? negatywnych skutkÛw zjawisk takich jak powodzie, podtopienia, wody wezbraniowe, susze, po?ary, a tak?e zwi?kszenie ilo?ci zasobÛw wodnych magazynowanych na terenie Nadle?nictwa Oborniki. Roboty budowlane zostan? wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowi?cej nast?puj?ce za??czniki do SWZ, zawieraj?cej szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia: za?. nr 2: Projekt budowlany, za?. nr 3: Projekt wykonawczy, za?. nr 4: Przedmiar robÛt, za??cznik nr 5: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobÛt, za?. nr 6 Wykaz decyzji administracyjnych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 898 472.55 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03400000 Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestiËre 03419100 Produits du bois 45112000 Travaux de fouille et de terrassement 45112210 Travaux de dÈcapage de terre vÈgÈtale 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 45246000 Ouvrages de rÈgularisation des cours d'eau et de maÓtrise des crues 44910000 Pierre de construction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski
II.2.4) Description des prestations:
Roboty budowlane zostan? wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowi?cej nast?puj?ce za??czniki do SWZ, zawieraj?cej szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz wydanych decyzji administracyjnych tj: Za??cznik nr 2: Projekt budowlany wraz z za??cznikami, Za??cznik nr 3: Projekt wykonawczy, Za??cznik nr 4: Przedmiar robÛt, Za??cznik nr 5: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobÛt Budowlanych, Za??cznik nr 6: Wykaz decyzji administracyjnych. W ramach przedsi?wzi?cia budowlanego planuje si? budow?: zbiornika wodnego z przelewem powierzchniowym oraz studni? przelewowo-spustow? poprzez: 1) wykop czaszy zbiornika na g??boko?? 1,7-2,6 m do rz?dnej 58,80 m n.p.m.; 2) uformowanie i wyprofilowanie skarp czasy zbiornika z nachyleniem 1:3 oraz o nachyleniu 1:5 w miejscu dost?pu zwierz?t do zbiornika; 3) budow? wyspy z cz??ci wydobytego materia?u ziemnego o rz?dnej korony rÛwnej 61,00 m n.p.m., wyniesionej ponad lustrem wody o 0,5 m i nachyleniu skarp 1:3; 4) budow? miejscowego przeg??bienia w czaszy zbiornika o rz?dnej dna rÛwnej 57,80 m n.p.m. i g??boko?ci przeg??bienia rÛwnej 1,0 m; 5) obustronne zabezpieczenie dna i skarp rowu DpBl-4 doprowadzaj?cego na wlocie zbiornika na d?ugo?ci 10,0 m narzutem z kamienia ?amanego gr. 30 cm, frakcji 15-30 cm oraz przy kraw?dzi dna rowu w miejscu za?amania ze skarp? - palisad? drewnian? d?ugo?ci 1,5 m i ?rednicy 10-12 cm, 6) budow? przelewu powierzchniowego o przekroju trapezowym w miejscu odp?ywu rowu DpBl-4 ze zbiornika poprzez: zabezpieczenie dna i skarp przelewu narzutem z kamienia ?upanego gr. 30 cm, frakcji 20-30 cm spoinowanego zapraw? cementow?, wzmocnionego palisad? drewnian? d?ugo?ci 1,5 m, ?rednicy 10-12 cm od strony wylotu zbiornika, zabezpieczenie skarpy odwodnej w miejscu przelewu narzutem z kamienia ?amanego gr. 30 cm, frakcji 15-30 cm, stabilizowanym g?azami kamiennymi frakcji 40 ñ 50 cm wkopanymi u podnÛ?a grobli, zabezpieczenie skarpy odwodnej w miejscu przelewu powierzchniowego mat? bentonitow?, 7) budow? studni przelewowo ñ spustowej w grobli zbiornika po?o?onej wzd?u? rowu DpBl-4-1 poprzez: - budow? przepustu z ruroci?giem o przekroju ko?owym o ?rednicy 0,6 m i d?ugo?ci 17,5 m zlokalizowanym w grobli zbiornika, - budow? studni polietylenowej o ?rednicy 1,2 m z mo?liwo?ci? regulacji wysoko?ci przelewu przy u?yciu szandorÛw, - zabezpieczenie wylotu przepustu kamieniem ?amanym gr. 20 cm, frakcji 15- 20 cm na zaprawie cementowej z doci?gni?ciem do kraw?dzi dna i skarpy istniej?cego rowu le?nego - zabezpieczenie dna i skarp wlotu przepustu na odleg?o?ci 5,0 m narzutem kamiennym frakcji 15-30 cm, grubo?ci 30 cm na szeroko?? 4,0 m w rzucie poziomym - zabezpieczenie dna i skarp wylotu przepustu narzutem kamiennym frakcji 15-30 cm, grubo?ci 30 cm, w zasi?gu szeroko?ci dna i skarp istniej?cego koryta rowu le?nego oraz na odleg?o?ci 2,0 m i 5,0 m od lewej i prawej strony osi przepustu, - zabezpieczenie narzutu kamiennego istniej?cego koryta rowu palisad? drewnian? o ?rednicy 10-12 cm i d?ugo?ci 150 cm, 8) konserwacj? istniej?cego przepustu betonowego poprzez odmulenie oczyszczenie i uzupe?nienie ubytkÛw konstrukcji. Wykonawca jest zobowi?zany do udzielenia Zamawiaj?cemu gwarancji jako?ci na wykonany przedmiot zamÛwienia na okres co najmniej 36 miesi?cy liczonych od dnia odbioru ko?cowego przedmiotu zamÛwienia. Gwarancja jako?ci stanowi kryterium oceny ofert. Wymagany minimalny okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamÛwienia wynosi 36 miesi?cy od dnia dokonania odbioru ko?cowego, natomiast maksymalny okres gwarancji, ktÛry mo?e zosta? zaoferowany przez wykonawc? wynosi 60 miesi?cy od dnia dokonania odbioru ko?cowego. SzczegÛ?owe postanowienia dotycz?ce warunkÛw udzielonej gwarancji okre?lone zosta?y we wzorze umowy stanowi?cej Za??cznik nr 13 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020; projekt pn. ÑKompleksowy projekt adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatuñ ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnychî.
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 z?. Wadium nale?y wnie?? najpÛ?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymywa? nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera Rozdzia? 18 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 184-477637
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Budowa zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej w rejonie oddzia?u 519 Nadle?nictwa Oborniki gmina Oborniki, obr?b ewidencyjny Kiszewo dzia?ka nr 10519
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IN?YNIERIA WODA ZIO?KIEWICZ SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: NIP 6671767128 Adresse postale: 2 Ville: ???ec Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-420 Strza?kowo Pays: Pologne Courriel: biuro@ziolkiewicz.pl TÈlÈphone: +48 632743437 Adresse internet: https://ziolkiewicz.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 898 472.55 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 218 021.99 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3-4 PZP. Stosownie do przywo?anych przepisÛw, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Wykonawca sk?ada ofert? za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie? na miniPortalu. Funkcjonalno?? do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc? jest dost?pna dla wykonawcÛw na miniPortalu, w szczegÛ?ach danego post?powania. Ofert? nale?y sporz?dzi? w j?zyku polskim. W formularzu Oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda? adres poczty elektronicznej, na ktÛrym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. Ofert? sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. SposÛb z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta? w ÑInstrukcji u?ytkownikaî, dost?pnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.Je?eli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, zawieraj? informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, celu utrzymania poufno?ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ÑZa??cznik stanowi?cy tajemnic? przedsi?biorstwaî a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi jawn? cz??? nale?y ten plik zaszyfrowa?. Do oferty nale?y do??czy? JEDZ w formie elektronicznej, a nast?pnie zaszyfrowa? wraz z plikami stanowi?cymi ofert?. Zamawiaj?cy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych dotycz?cych poszczegÛlnej cz??ci zamÛwienia, okre?lonych w SWZ.W terminie sk?adania ofert okre?lonym SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu Ofert? zawieraj?c? dokumenty i o?wiadczenia wskazane w pkt 10.4 SWZ. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 5 % ceny ??cznej brutto za ca?o?? zamÛwienia, podanej w Ofercie. Zabezpieczenie mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach: pieni?dzu; por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ñ kredytowej, z tym, ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu Wykonawca mo?e wyrazi? zgod? na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu wykonawca wp?aca przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego o nr: 65 1020 4128 0000 1702 0035 0488 (PKO Bank Polski S.A.). W tytule przelewu powinny znale?? si? s?owa Ñzabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zamÛwienie SA.270.10.2021î. SzczegÛ?owe unormowania opisane zosta?y w rozdziale 19 SWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/.Je
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; - zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny,
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
   8.  Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie stronie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-D?brÛwka Le?na: Travaux de constructionType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
03400000 - Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestière 
03419100 - Produits du bois 
44910000 - Pierre de construction 
45000000 - Travaux de construction 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45112210 - Travaux de décapage de terre végétale 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues