01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2018
Date de péremption : 22/01/2019
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Brzeg: ...quipements m╚dicaux

2018/S 246-563320 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/12/2018 S246  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Brzeg: ...quipements m╚dicaux 2018/S 246-563320 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1 Brzeg 49-301 Pologne Point(s) de contact: Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu T╚l╚phone: +48 606205907 Courriel: biuro@doradztwo-przetargi.pl Fax: +48 774446522 Code NUTS: PL52 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ http://bcm.brzeg-powiat.pl/ http://bcm.brzeg-powiat.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.bcm.brzeg-powiat.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wysokospecjalistycznej aparatury i sprz?tu medycznego w ramach projektu ĐPodniesienie wydajno?ci us?ug medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje (...) Num╚ro de r╚f╚rence: PN/UE/8/V/2018
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Pe?na nazwa post?powania: Dostawa wysokospecjalistycznej aparatury i sprz?tu medycznego w ramach projektu ĐPodniesienie wydajno?ci us?ug medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastruktur i wyposa?enie w Brzeskim Centrum Medycznymţ.
   1.  Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wysokospecjalistycznej aparatury i sprz?tu medycznego (dalej zwanych Đaparatura i sprz?tţ), przeznaczonego na wyposa?enie oddzia?u anestezjologii i intensywnej terapii, funkcjonuj?cych w Brzeskim Centrum Medycznym SPZOZ w Brzegu. Zam█wienie obejmuje r█wnie? monta? i przeszkolenie personelu Zamawiaj?cego ˝ wskazane odpowiednio dla danej Cz??ci zam█wienia.
   2.  Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na 2 cz??ci: Szczeg█?owy opis zam█wienia znajduje si w za??czniku nr 1 do SIWZ, odpowiednio dla ka?dej z cz??ci. Procedur sk?adania ofert elektronicznie opisano w SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 1 485 287.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Aparatura i sprz?t specjalistyczny
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123200
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Lieu principal d'ex╚cution:
Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA. Do pomieszcze w oddziale wskazanym w umowie.
II.2.4) Description des prestations:
Zam█wienie obejmuje: 1 - Kardiomonitor wsp█?pracuj?cy z central - 6 szt. 2 - Akcesoria do monitorowania ˝ 1 komplet 3 - Aparat do znieczulenia og█lnego z kardiomonitorem ˝ 3 szt. 4 - Monitor do analgezji ˝ 1 szt. 5 - Respirator bez spr??arki na podstawie jezdnej ˝ 6 szt. 6 - Respirator transportowy ˝ 1 szt. 7 - Respirator z mo?liwo?ci regulacji st??enia tlenu ˝ 2 szt. 8 - Pompy infuzyjne ze stacj dokuj?c - 9 komplet█w 9 - Monitor zwiotczenia mi??niowego ˝ 2 szt. 10 - Defibrylator ˝ 2 szt. 11 - W█zek anestezjologiczny ˝ 6 szt. 12 - W█zek reanimacyjny ˝ 2 szt. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w Formularzu ofertowym ˝ za??czniku nr 1 do SIWZ dla Cz??ci
   1.  Oferowany przedmiot zam█wienia musi spe?nia wymagania okre?lone w: Ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 i 1918). Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
   5. 11.2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrob█w medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416). Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie wymaga zasadniczych oraz procedur oceny zgodno?ci wyrob█w medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211). Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zg?osze i powiadomie dotycz?cych wyrob█w (Dz.U. z 2016 r., poz. 210). Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.9.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. 2010, nr 186, poz. 1252). Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju i Finans█w z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zasadniczych wymaga dotycz?cych ograniczenia stosowania niekt█rych niebezpiecznych substancji w sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2017.7). Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotycz?cej wyrob█w medycznych. Dyrektywie 2007/47/EC z 21.9.2007 zmieniaj?cej Dyrektyw 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotycz?cej wyrob█w medycznych. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia
   8. 6.2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niekt█rych niebezpiecznych substancji w sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dziennik Urz?dowy Unii Europejskiej
   1. 7.2011).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji - dot. pompy infuzyjnej ze stacj dokuj?c / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji serwisu - dot. pompy infuzyjnej ze stacj dokuj?c?: / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Dodatkowe parametry/funkcje / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 312 958.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 42 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Realizacja umowy dotycz?cej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0006/17-00 pn. ĐPodniesienie wydajno?ci us?ug medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastruktur i wyposa?enie w Brzeskim Centrum Medycznymţ w ramach Poddzia?anie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszka?c█w regionu RPO WO 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko? ˝ 33 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci trzy tysi?ce z?otych 0/100). Nie jest wymagane wniesienie nale?ytego zabezpieczenia umowy. Szczeg█?owy opis kryteri█w oceny ofert znajduje si w SIWZ Rozdz. XIV.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprz?t specjalistyczny
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Lieu principal d'ex╚cution:
Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA. Do pomieszcze w oddziale wskazanym w umowie.
II.2.4) Description des prestations:
Zam█wienie obejmuje: 1 - ?█?ko do intensywnej terapii z szafk przy?█?kow ˝ 6 szt. 2 - W█zek transportowy, pasy do mocowania magnetyczne ˝ 1 komplet 3 - Mobilny system piel?gnacji pacjenta ˝ 1 szt. 4 - Taboret tapicerowany ˝ szt.
   6.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w Formularzu ofertowym ˝ za??czniku nr 1 do SIWZ dla Cz??ci
   2.  Oferowany przedmiot zam█wienia musi spe?nia wymagania okre?lone w: Ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 i 1918). Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
   5. 11.2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrob█w medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416). Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie wymaga zasadniczych oraz procedur oceny zgodno?ci wyrob█w medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211). Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zg?osze i powiadomie dotycz?cych wyrob█w (Dz.U. z 2016 r., poz. 210). Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.9.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. 2010, nr 186, poz. 1252). Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju i Finans█w z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zasadniczych wymaga dotycz?cych ograniczenia stosowania niekt█rych niebezpiecznych substancji w sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2017.7). Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotycz?cej wyrob█w medycznych. Dyrektywie 2007/47/EC z 21.9.2007 zmieniaj?cej Dyrektyw 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotycz?cej wyrob█w medycznych. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia
   8. 6.2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niekt█rych niebezpiecznych substancji w sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dziennik Urz?dowy Unii Europejskiej
   1. 7.2011).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Dodatkowe parametry/funkcje / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 172 329.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 30 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Realizacja umowy dotycz?cej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0006/17-00 pn. ĐPodniesienie wydajno?ci us?ug medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastruktur i wyposa?enie w Brzeskim Centrum Medycznymţ w ramach Poddzia?anie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszka?c█w regionu RPO WO 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko? ˝ 4 500,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce pi??set z?otych 0/100). Nie jest wymagane wniesienie nale?ytego zabezpieczenia umowy. Szczeg█?owy opis kryteri█w oceny ofert znajduje si w SIWZ Rozdz. XIV.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Cz?? 1: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow w wysoko?ci co najmniej 600 000,00 PLN (s?ownie: sze??set tysi?cy z?otych 0/100) lub dla walut obcych na kwot? w wysoko?ci r█wnowa?nej liczonej wed?ug ?redniego kursu z?otego w stosunku do walut obcych og?oszonego przez NBP obowi?zuj?cego w dniu, w kt█rym zamieszczone zosta?o og?oszenie o niniejszym zam█wieniu w Biuletynie Zam█wie? Publicznych (publikacja og?oszenia). W celu spe?nienia powy?szego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiaj?cemu informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca spe?ni warunek w zakresie Đzdolno?ci technicznej lub zawodowejţ, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona nale?ycie co najmniej: Cz?? 1: ˇ 3 zam█wienia polegaj?ce na dostawie specjalistycznej aparatury medycznej o ??cznej warto?ci co najmniej 800 000,00 PLN brutto (a w przypadku, gdy warto? umowy zosta?a okre?lona w walucie innej ni z?oty przeliczenie nast?pi wg ?redniego kursu z?otego og?oszonego przez Prezesa NBP i obowi?zuj?cego w dniu podpisania umowy na realizacj dostawy, a w przypadku braku zawartej umowy ˝ obowi?zuj?cego w dniu wystawienia zlecenia/zam█wienia na realizacj dostawy). W zakresie do?wiadczenia wykonawca zobowi?zany b?dzie z?o?y wykaz dostaw wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty. Wykaz dostaw ˝ przygotowany wg Za??cznika nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy warto? umowy zosta?a okre?lona w walucie innej ni z?oty, Wykonawca w wykazie dostaw podaje r█wnie dat zawarcia umowy lub dat wystawienia zlecenia/zam█wienia na realizacj dostawy, celem przeliczenie wg ?redniego kursu z?otego og?oszonego przez Prezesa NBP i obowi?zuj?cego w dniu wskazanym przez Wykonawc?.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie za prawid?owo wykonany i zaakceptowany Protoko?em odbioru (bez uwag i zastrze?e?) przez Zamawiaj?cego przedmiot umowy po wystawieniu faktury. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w spos█b i na warunkach szczeg█?owo opisanych we wzorze umowy (za??cznik nr 3 do SIWZ). Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce umowy znajduj si w za??czniku do SIWZ ˝ wz█r umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 22/01/2019 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 22/01/2019 Heure locale: 10:00 Lieu:
Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, I pi?tro (g?█wne wej?cie), Administracja, pok█j nr 4, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Wraz z ofert ka?dy wykonawca musi z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie, z?o?one na formularzu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia) w zakresie wskazanym w za??czniku nr 2 do SIWZ, sporz?dzony zgodnie z wzorem standardowego formularza (ca?a oferta, w tym JEDZ musz by z?o?one w formie elektronicznej i podpisana elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym) okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zawieraj?ce w szczeg█lno?ci informacje: a) o tym, ?e Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, b) o tym, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powod█w wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 8 uPzp, c) cz??ci zam█wienia, kt█rych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom, o podwykonawcach, na zasobach kt█rych wykonawca nie polega, je?li jest ju wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia.
   2.  Szczeg█?owe informacje nt. wype?niania JEDZ znajduj si na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/ bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
   3.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, konsorcjum wykonawc█w, o?wiadczenie - JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenie - JEDZ ma potwierdza brak podstaw wykluczenia i spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   4.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, sk?ada tak?e o?wiadczenie-JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5.  W przypadku, w kt█rym Wykonawca polega na zdolno?ciach innego podmiotu na zasadach okre?lonych w art. 22a uPzp, Wykonawca sk?ada zobowi?zanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tego podmiotu w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia oraz ocen czy stosunek ??cz?cy wykonawc z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dost?p do zasob█w.
   6.  Z tre?ci zobowi?zania innego podmiotu (lub innego dokumentu) powinno wynika?: a) zakres dost?pnych wykonawcy zasob█w innego podmiotu, b) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zam█wienia, c) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia publicznego. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w (poni?ej wskazanych dokument█w nie nale?y sk?ada z ofert ˝ od pkt 7):
   7.  Dokumenty potwierdzaj?ce niepodleganie wykluczeniu: a) Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.; (w tym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp, z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si?: Đwykonawc?, je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 13ţ); b) Za?wiadczenia w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) Za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu.; d) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; e) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku, gdy wykonawca (inny podmiot lub podwykonawca ˝ je?eli dotyczy) prowadzi dzia?alno? gospodarcz w formie sp█?ki cywilnej, ww. za?wiadczenia lub inne dokumenty w pkt. 7 a-f, winny dotyczy zar█wno sp█?ki cywilnej, jak i ka?dego z jej wsp█lnik█w.
   8.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 7: 1) pkt. 7a sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) pkt 7b i 7c sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. Dokument, o kt█rym mowa w pkt
   8. 1) powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o kt█rym mowa w pkt
   8. 2a) powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 7, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy zgodne z ust?pem powy?ej).
   9.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt 7a, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt 8 ppkt 1) w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. 10. Wymogi szczeg█lne w zakresie dokument█w dotycz?cych innego podmiotu ??dane od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a oceniona najwy?ej: W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a uPzp, Zamawiaj?cy ??da przedstawienia dokument█w dotycz?cych tych podmiot█w: a) Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.; b) Za?wiadczenia w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) Za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; e) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Stosownie do zakresu udost?pnianych zasob█w przez inny podmiot oraz warunk█w, kt█rych spe?nianiu one s?u??, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w?a?ciwe dokumenty tych podmiot█w w celu wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu przez Wykonawc?. Niemniej jednak, je?eli b?dzie to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa wykonawc█w do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj wykluczeniu, spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, a je?eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s ju aktualne, do z?o?enia aktualnych o?wiadcze lub dokument█w. 11. Wymogi szczeg█lne w zakresie dokument█w dotycz?cych konsorcjum W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 7 ppkt a-f sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty wskazane w Rozdz. VI pkt 3 sk?ada ten Wykonawca-cz?onek konsorcjum, kt█ry wykazuje spe?nienie odpowiedniego warunku udzia?u w post?powaniu. 12. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie maj przepisy rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk?adane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami). 13. Je?eli wykonawca nie z?o?y dokumentu JEDZ, o kt█rym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ, o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokument█w niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, dokument JEDZ, o?wiadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj b??dy lub budz wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia, uzupe?nienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich z?o?enia oferta wykonawcy podlega?aby odrzuceniu albo konieczne by?oby uniewa?nienie post?powania. 14. Potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu: Wykonawca sk?ada dokumenty zgodnie z opisem w SIWZ Rozdz. VI pkt. 3 (wykaz dostaw wraz z dowodami). 15. Potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego: Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poni?ej wskazanych dokument█w: foldery/broszury producenta/dystrybutora, informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora, kart charakterystyki produktu przygotowan przez producenta/dystrybutora, instrukcj obs?ugi/opis techniczny przygotowan przez producenta/dystrybutora. 16. Dokumenty wymagane od wykonawc█w po otwarciu ofert: O?wiadczenie o grupie kapita?owej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, kt█rzy z?o?yli oferty w post?powaniu, zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej co inni wykonawcy, kt█rzy z?o?yli oferty w post?powaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y ofert w tym samym post?powaniu, nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. O?wiadczenie sk?adane jest w wersji elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku konsorcjum, o?wiadczenie sk?ada oddzielnie ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. https://www.uzp.gov.pl/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587702 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa poni?ej / powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list Prezesa Urz?du, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Informacja o rodzajach informatycznych no?nik█w danych na potrzeby post?powania odwo?awczego zgodnie z ▀ 10 ust. 1a i 1b rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z p█?n. zm.) w przypadku, gdy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego komunikacja zamawiaj?cego z wykonawcami odbywa?a si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w spos█b okre?lony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy zamawiaj?cy dopu?ci taki spos█b komunikacji, dokumentacja post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w postaci elektronicznej sk?adana w post?powaniu odwo?awczym, przekazywana jest na nast?puj?cych rodzajach informatycznych no?nik█w danych: P?yta CD, P?yta DVD, No?nik USB, Dysk przeno?ny USB. Dokumentacja post?powania sk?adana w postaci elektronicznej powinna zosta zapisana na jednym z wskazanych powy?ej informatycznych no?nik█w danych w spos█b zapewniaj?cy odczyt dokument█w elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur i metodyk nazewnictwa katalog█w i dokument█w elektronicznych, kt█ry umo?liwia identyfikacj poszczeg█lnych dokument█w post?powania oraz wyodr?bnienie dokument█w zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - ╔quipements mÚdicaux 
33123200 - Appareils d'Úlectrocardiographie 
33190000 - Appareils et instruments mÚdicaux divers