Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Brzesko:Services de transport par ferry

2023/S 18-048930  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Brzesko: Services de transport par ferry 2023/S 018-048930 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dróg Powiatowych w Brzesku Adresse postale: ul.Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego 6 Ville: Brzesko Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maria Wojcieszek Courriel: przetargizdp@onet.pl Téléphone: +48 146630141 Fax: +48 146631221 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zdp.powiatbrzeski.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi przewozu promowego w ci?gach dróg powiatowych z podzia?em na 2 cz?? i Numéro de référence: ZDP.ZP.271.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 60610000 Services de transport par ferry
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Obs?uga przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Dru?ków w ci?gu drogi powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów - Zdonia bez nap?du w?asnego
Lot nº: 1
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code NUTS: PL217 Tarnowski Lieu principal d'exécution:
Prom w m.Piaski Dru?ków
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przewóz mi?dzybrzegowy osób, pojazdów i zwierz?t zgodnie z wymogami i obowi?zkami wynikaj?cymi z przepisów ustawowych i administracyjnych oraz warunków ustalonych przez Urz?d ?eglugi ?ródl?dowej w ustalonych godzinach.
   2. Utrzymanie w sta?ej sprawno?ci technicznej i eksploatacyjnej przeprawy z zastosowaniem si? do przytoczonych przepisów oraz wytycznych, uwag i zalece? kontroli i nadzoru.
   3. Wykonanie drobnych robót remontowych, konserwacyjnych urz?dze? przeprawy promowej ( p?ywak, liny, dojazdy, ?ódka towarzysz?ca) do 500,00 z? .
   4.  Ze wzgl?du na usytuowanie promu w odleg?o?ci 3 km od Zapory Czchowskiej , która dokonuje okresowych zrzutów nadmiaru wody, ewentualnie kry lodowej , b?d? ogranicza zrzut wody , co prowadzi do obni?enia poziomu wody na rzece, wymagana jest szybka 24- godzinna dyspozycyjno?? za?ogi obs?ugi promu w celu niezw?ocznego zabezpieczenia promu uniemo?liwiaj?cego osadzenie na brzegu lub w przypadku wzrostu poziomu ci?g?y nadzór nad zabezpieczeniem p?ywaka.
   5.  W przypadku silnych mrozów wykonywanie skuwania nawet noc? narastaj?cego lodu celem unikni?cia przymarzni?cia promu .
   6.  W wyniku obni?enia si? poziomu wody w korycie rzeki, przez wi?ksz? cze?? roku, dokonywanie przepraw promowych przy u?yciu si?y fizyczne, gdy? si?a nurtu rzeki jest niewystarczaj?ca do przep?yni?cia na drugi brzeg, a w przypadku niekorzystnych wiatrów staje si? to wr?cz niemo?liwe, lub wymusza zawrócenie przeprawy z po?owy rzeki do brzegu.
   7.  Utrzymanie czysto?ci , ?adu i porz?dku na p?ywaku , ca?ej przeprawie promowej i w otoczeniu budynku zaplecza technicznego wraz z utrzymaniem oznakowania pionowego na dojazdach.
   8.  Oznakowanie przerw pracy promu wg wytycznych nadzoru i zamawiaj?cego.
   9. Zabezpieczenie p?ywaka promu i pozosta?ych urz?dze? w czasie kl?sk ?ywio?owych tj. powód?, kra lodowa , wiatr oraz odpowiednie zabezpieczenie w przypadkach przerw w pracy promu. 10. Dokonywanie zmian na znakach informacyjnych o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy promowej. 11. Zabezpieczenie promu podczas postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami o ?egludze ?ródl?dowej. 12. Przekazywanie informacji do ZDP w Brzesku informacji o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy promowej . 13. Utrzymanie czysto?ci: a) na promie i ?odzi ratunkowej b) na terenie przyleg?ym w granicach zapór zabezpieczaj?cych wjazd na prom (zbieranie ?mieci ) c) wykaszanie traw, chwastów, i krzewów od brzegu rzeki do zapór zabezpieczaj?cych wjazd na prom - obustronnie z wywozem pozosta?o?ci ?cinki na sk?adowisko Wykonawcy. Sprz?t, transport i materia?y zapewnia Wykonawca. 14.Likwidacja ?lisko?ci w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczaj?cych do wjazdu na prom) w??cznie z promem. Materia? do zwalczania ?lisko?ci zimowej zapewnia Zamawiaj?cy, 15.Codzienne zamkni?cie dojazdów przeprawy poprzez zamkni?cie barierek po zako?czeniu pracy promu 16.Przeprawa promowa b?dzie si? odbywa?a nieodp?atnie w msc. Piaski Dru?ków w godz. od
   6. 00 - 22.00. 17. Wykonanie przewozów promowych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych . 18. Wykonanie konserwacji liny manewrowej co najmniej 3 razy do roku . 19. Czas kursowania promu jest umieszczony na tablicy informacyjnej dla przeprawiaj?cych si? przez rzek?. Obs?uga promu zobowi?zana jest do wykonywania pierwszego i ostatniego kursu o godzinie uwidocznionej na tablicy informacyjnej. Czas pracy obs?ugi promu winien obejmowa? czas niezb?dny do uruchomienia i zamkni?cia przeprawy oraz czas potrzebny na wykonanie obs?ugi codziennej promu. Czas obs?ugi przeprawy poza godzinami kursowania powinien by? wliczony w cen? us?ugi.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 215-527841
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Obs?uga przeprawy promowej na rzecze Dunajec w m. Piaski Dru?ków w ci?gu drogi powiatowej nr 1410 Iwkowa - Czchów - Zdonia
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad BARTEK Prom Piaski Dru?ków Adresse postale: Czchów Ville: Paski Dru?ków 108 Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 32-860 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 142 400.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587702 Fax: +48 22458700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz wobec dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: a. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; b. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? elementy wymienione w art. 516 ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Termin wniesienia odwo?ania: Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, a w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób;
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 23.6.1. i 23.6.2. IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia tej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo Pocztowe ( t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188 ) albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: 02-676 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587702 Fax: +48 22458700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60610000 Services de transport par ferry
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL217 Tarnowski
VII.1.4) Description des prestations:
Przewóz mi?dzybrzegowy osób, pojazdów i zwierz?t zgodnie z wymogami i obowi?zkami wynikaj?cymi z przepisów ustawowych i administracyjnych oraz warunków ustalonych przez Urz?d ?eglugi ?ródl?dowej w ustalonych godzinach.
   2. Utrzymanie w sta?ej sprawno?ci technicznej i eksploatacyjnej przeprawy z zastosowaniem si? do przytoczonych przepisów oraz wytycznych, uwag i zalece? kontroli i nadzoru.
   3. Wykonanie drobnych robót remontowych, konserwacyjnych urz?dze? przeprawy promowej ( p?ywak, liny, dojazdy, ?ódka towarzysz?ca) do 500,00 z? .
   4.  Ze wzgl?du na usytuowanie promu w odleg?o?ci 3 km od Zapory Czchowskiej , która dokonuje okresowych zrzutów nadmiaru wody, ewentualnie kry lodowej , b?d? ogranicza zrzut wody , co prowadzi do obni?enia poziomu wody na rzece, wymagana jest szybka 24- godzinna dyspozycyjno?? za?ogi obs?ugi promu w celu niezw?ocznego zabezpieczenia promu uniemo?liwiaj?cego osadzenie na brzegu lub w przypadku wzrostu poziomu ci?g?y nadzór nad zabezpieczeniem p?ywaka.
   5.  W przypadku silnych mrozów wykonywanie skuwania nawet noc? narastaj?cego lodu celem unikni?cia przymarzni?cia promu .
   6.  W wyniku obni?enia si? poziomu wody w korycie rzeki, przez wi?ksz? cze?? roku, dokonywanie przepraw promowych przy u?yciu si?y fizyczne, gdy? si?a nurtu rzeki jest niewystarczaj?ca do przep?yni?cia na drugi brzeg, a w przypadku niekorzystnych wiatrów staje si? to wr?cz niemo?liwe, lub wymusza zawrócenie przeprawy z po?owy rzeki do brzegu.
   7.  Utrzymanie czysto?ci , ?adu i porz?dku na p?ywaku , ca?ej przeprawie promowej i w otoczeniu budynku zaplecza technicznego wraz z utrzymaniem oznakowania pionowego na dojazdach.
   8.  Oznakowanie przerw pracy promu wg wytycznych nadzoru i zamawiaj?cego.
   9. Zabezpieczenie p?ywaka promu i pozosta?ych urz?dze? w czasie kl?sk ?ywio?owych tj. powód?, kra lodowa , wiatr oraz odpowiednie zabezpieczenie w przypadkach przerw w pracy promu. 10. Dokonywanie zmian na znakach informacyjnych o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy promowej. 11. Zabezpieczenie promu podczas postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami o ?egludze ?ródl?dowej. 12. Przekazywanie informacji do ZDP w Brzesku informacji o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy promowej . 13. Utrzymanie czysto?ci: a) na promie i ?odzi ratunkowej b) na terenie przyleg?ym w granicach zapór zabezpieczaj?cych wjazd na prom (zbieranie ?mieci ) c) wykaszanie traw, chwastów, i krzewów od brzegu rzeki do zapór zabezpieczaj?cych wjazd na prom - obustronnie z wywozem pozosta?o?ci ?cinki na sk?adowisko Wykonawcy. Sprz?t, transport i materia?y zapewnia Wykonawca. 14.Likwidacja ?lisko?ci w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczaj?cych do wjazdu na prom) w??cznie z promem. Materia? do zwalczania ?lisko?ci zimowej zapewnia Zamawiaj?cy, 15.Codzienne zamkni?cie dojazdów przeprawy poprzez zamkni?cie barierek po zako?czeniu pracy promu 16.Przeprawa promowa b?dzie si? odbywa?a nieodp?atnie w msc. Piaski Dru?ków w godz. od
   6. 00 - 22.00. 17. Wykonanie przewozów promowych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych . 18. Wykonanie konserwacji liny manewrowej co najmniej 3 razy do roku . 19. Czas kursowania promu jest umieszczony na tablicy informacyjnej dla przeprawiaj?cych si? przez rzek?. Obs?uga promu zobowi?zana jest do wykonywania pierwszego i ostatniego kursu o godzinie uwidocznionej na tablicy informacyjnej. Czas pracy obs?ugi promu winien obejmowa? czas niezb?dny do uruchomienia i zamkni?cia przeprawy oraz czas potrzebny na wykonanie obs?ugi codziennej promu. Czas obs?ugi przeprawy poza godzinami kursowania powinien by? wliczony w cen? us?ugi.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2024
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 142 400.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad BARTEK Prom Piaski Dru?ków Adresse postale: Czchów Ville: Paski Dru?ków 108 Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 32-860 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Wobec zaistnienia okoliczno?ci spowodowanych w g?ównej mierze konfliktem zbrojnym na Ukrainie , co przyczyni?o si? do nadzwyczajnego wzrostu ?redniorocznego wska?nika cen i us?ug w stosunku do 2021 r , których zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie móg? przewidzie? , zamawiaj?cy wprowadzi? aneksem do umowy zmian? wynagrodzenia na podst. art.455 ust.1 pkt
   4. 
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zmiana wynagrodzenia za wykonan? us?ug? w rozliczeniu miesi?cznym ze wzgl?du na wzrost inflacji spowodowanej w g?ównej mierze konfliktem zbrojnym na Ukrainie .
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 142 400.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 142 400.00 PLN Us?ugi przewozu promowego w ci?gach dróg powiatowych z podzia?em na 2 cz?? i 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60610000 - Services de transport par ferry