Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 01/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Buk: VÈhicules de lutte contre l'incendie

2022/S 119-334682  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Buk: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2022/S 119-334682 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto i Gmina Buk NumÈro national d'identification: REGON 631258750 Ville: Buk Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-320 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Kluczyk Courriel: agata.kluczyk@buk.gmina.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.buk.gmina.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CI??KIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GA?NICZEGO KATEGORII II Z NAP?DEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRA?Y PO?ARNEJ W BUKU NumÈro de rÈfÈrence: IGK.271.10.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego ci??kiego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego kategorii II z nap?dem 4x4.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35110000 ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sÈcuritÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
ul. Grodziska 13,64-320 Buk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego ci??kiego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego kategorii II z nap?dem 4x4.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ.3. Ilekro? w niniejszej tre?ci SWZ, w zakresie dotycz?cym opisu przedmiotu zamÛwienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, ?rÛdle lub szczegÛlnym procesie charakteryzuj?cym konkretny produkt przyjmuje si?, ?e wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: Ñlub rÛwnowa?neî. Za asortyment rÛwnowa?ny Zamawiaj?cy uzna ten, ktÛry posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry jako?ciowe, a jego zastosowanie nie wp?ynie w negatywny sposÛb na prawid?owe funkcjonowanie/u?ycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, ktÛry powo?uje si? na rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego oraz nie spowoduj? poniesienia dodatkowych kosztÛw z tytu?u ich u?ycia.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga udzielenia gwarancji: a) minimum 24 miesi?ce na zabudow?; b) minimum 24 miesi?ce na podwozie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja na zabudow? / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja na podwozie / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 4 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zamawiaj?cy wymaga zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 4 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/08/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 29/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/08/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wraz z ofert? wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki (ÑJEDZî), oraz dokumenty zgodnie z SWZ.
   2.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona
:
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zobowi?zany jest z?o?y? dokumenty i o?wiadczenia okre?lone w SWZ.
   3.  Dokumenty w j?zyku obcym sk?adane s? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   4.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium oraz zab. nal. wykonania umowy.Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk; ? inspektorem ochrony danych osobowych Miasta i Gminy Buk jest Pan Pawe? RosÛ?, kontakt: iod@buk.gmina.pl; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego o numerze IGK.271.07.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez mo?liwo?ci negocjacji ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej Ñustawa Pzpî; ? Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; ? obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposÛb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; ? na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; ? nie przys?uguje Pani/Panu: ? w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÛrym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. iod@buk.gmina.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a? zawarte s? w rozdziale XX SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Buk: VÈhicules de lutte contre l'incendieType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 01/08/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie 
35110000 - Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité