Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Busko-Zdrój: Services d'études de marchés

2020/S 129-317030  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Busko-Zdrój: Services d'études de marchés 2020/S 129-317030 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spó?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 Ville: Busko-Zdrój Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 28-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alojzy Jakóbik Courriel: przetargi@kancelariajiz.pl Téléphone: +49 606206214 Fax: +49 413784154 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/ www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spó?ka akcyjna
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalno?ci na cukrzyc typu 2 w?ród mieszka?ców województwa ?wi?tokrzyskiego w wieku 45-64 lata Numéro de référence: PPU.081.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 79310000 Services d'études de marchés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa us?uga przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalno?ci na cukrzyc typu 2 w?ród mieszka?ców województwa ?wi?tokrzyskiego w wieku 45-64 lata w projektach pn.: - "Regionalny program zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2", - "Regionalny program zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT",wspó?finansowanych z Regionalnego programu operacyjnego województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
   2.  Identyfikacja grup ryzyka sk?ada si z poni?szego etapu: 1) ocena ryzyka np. wywiad/rozmowa z u?yciem kwestionariusza FINDRISC (187 251 osób mieszka?ców województwa ?wi?tokrzyskiego (z wy??czeniem obszaru ZIT KOF) + 54 429 osób (mieszka?cy obszaru ZITKOF)).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 450 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79320000 Services de sondages d'opinion 79800000 Services d'impression et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exécution:
Obszar województwa ?wi?tokrzyskiego, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa us?uga przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalno?ci na cukrzyc typu 2 w?ród mieszka?ców województwa ?wi?tokrzyskiego w wieku 45-64 lata w projektach pn.: - "Regionalny program zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2", - "Regionalny program zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT",wspó?finansowanych z Regionalnego programu operacyjnego województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.
   2.  Identyfikacja grup ryzyka sk?ada si z poni?szego etapu: 1) ocena ryzyka np. wywiad/rozmowa z u?yciem kwestionariusza FINDRISC (187 251 osób mieszka?ców województwa ?wi?tokrzyskiego (z wy??czeniem obszaru ZIT KOF) + 54 429 osób (mieszka?cy obszaru ZITKOF)). W tym etapie zamówienie obejmuje identyfikacj grup ryzyka w realizowanych przez Zamawiaj?cego powy?szych projektach poprzez przeprowadzenie wywiadów z u?yciem kwestionariusza FINDRISC polegaj?cego na ocenie ryzyka np. poprzez wywiad/rozmow z zebraniem danych osobowych nt. warto?ci wska?nika BMI i obwodu talii dla uczestników programu zamieszkuj?cych województwo ?wi?tokrzyskie w wieku 45-64 lata. Zamawiaj?cy w za??czeniu przeka?e do wgl?du kwestionariusz FINDRISC. Dodatkowo do zada Wykonawcy na tym etapie zamówienia b?dzie nale?a?o opracowanie strony internetowej i aplikacji umo?liwiaj?cej/u?atwiaj?cej wype?nienie kwestionariusza FINDRISC. Narz?dzia te powinny by ze sob spójne w tym wzgl?dzie, aby potencjalnie zidentyfikowani uczestnicy nie powtarzali si?. Przedmiot zamówienia nie zosta podzielony na cz??ci. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Zamówienie obejmuje swoim zasi?giem: - obszar ZIT-u (tj. miasto Kielce + gmina Kielce; gmina Zagna?sk; gmina Strawczyn; gmina Sitkówka -Nowiny; gmina Piekoszów; gmina Morawica; gmina Miedziana Góra; gmina Mas?ów; gmina Górno; gmina i miasto Daleszyce; gmina i miasto Chmielnik; gmina i miasto Ch?ciny), oraz obejmuje pozosta?y obszar regionu województwa ?wi?tokrzyskiego, tj.: powiat buski, powiat j?drzejowski, powiat kazimierski, powiat konecki, powiat opatowski, powiat ostrowiecki, powiat pi?czowski, powiat sandomierski, powiat skar?yski, powiat starachowicki, powiat staszowski, powiat w?oszczowski, gmin Bieliny, gmin Bodzentyn, gmin ?agów, gmin ?opuszno, gmin Mniów, gmin Nowa S?upia, gmin Pierzchnica, gmin Raków. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta zawarty w za??czniku nr 7 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowi?zany b?dzie równie do bie??cej wspó?pracy z Zamawiaj?cym maj?cej na celu wdro?enie spójnej koncepcji dzia?a informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do realizacji poszczególnych zada wynikaj?cych z opisu przedmiotu zamówienia w stosunku do grupy docelowej obejmowanej wsparciem.Wszelkie konsultacje i ustalenia wymagaj akceptacji Zamawiaj?cego w porozumieniu z Wykonawc odpowiedzialnym za opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektów.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zwi?kszenie kar umownych za odst?pienie od umowy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nr RPSW.08.02.03-26-0005/18 - pn. Regionalny program zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2" nr RPSW.08.02.02-26-0002/18 - pn. "Regionalny program zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2".
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 082-193800
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Market Research World Anna Sojka Adresse postale: ul. Stanis?awa Mastalerza 26 lok. 13 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 626 666.67 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 450 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwo?awczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@ubz.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79310000 - Services d'études de marchés 
79320000 - Services de sondages d'opinion 
79342200 - Services de promotion 
79800000 - Services d'impression et services connexes