Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Busko-Zdr█j:Produits alimentaires divers

2023/S 55-158909  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Busko-Zdr█j: Produits alimentaires divers 2023/S 055-158909 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju Num╚ro national d'identification: REGON 290524853 Adresse postale: Rzewuskiego 8 Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marian PASEK Courriel: przetargi@szpitalwojskowy.pl T╚l╚phone: +48 413780919 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalwojskowy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I Num╚ro de r╚f╚rence: 1/PSU/2023
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers - UA01
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy artyku?█w spo?ywczych r█?nych do magazynu Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
   2.  Przedmiot zam█wienia w ramach tego post?powania zosta? podzielony na 12 cz??ci/PAKIET-█w.
   3.  Szczeg█?y tre?ci opisu przedmiotu udzielanego zam█wienia zosta?y zawarte w rozdz. II.1 tre?ci SWZ oraz w ka?dym z formularzy asortymentowo-cenowych ˝ za?. nr 1 - 12 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 383 507.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET I ˝ SUCHARY, HERBATNIKI I WYROBY O PRZED?U?ONEJ TRWA?O?CI
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15820000 Biscottes et biscuits; p'tisserie et g'teaux de conservation - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 1 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET II ˝ CUKIER I PRODUKTY POKREWNE
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15830000 Sucre et produits connexes - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 2 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET III ˝ PRODUKTY Z CIASTA MAKARONOWEGO
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15850000 P'tes alimentaires - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 3 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET IV ˝ KAWY, HERBATY I PODOBNE PRODUKTY
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15860000 Caf╚, th╚ et produits connexes - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 4 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET V ˝ ZIO?A, PRZYPRAWY I PRZYPRAWY KORZENNE
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15870000 Condiments et assaisonnements - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 5 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET VI ˝ WARZYWA I OWOCE PRZETWORZONE
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15300000 Fruits, l╚gumes et produits connexes - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 6 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET VII ˝ PRODUKTY PRZEMIA?U ZB"? I SKROBI
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15610000 Produits de la minoterie - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 7 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET VIII ˝ T?USZCZE JADALNE I RYBY PRZETWORZONE
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15240000 Poisson en conserve ou en boËte et autres poissons pr╚par╚s ou en conserve - UA01 15430000 Graisses comestibles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 8 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET IX ˝ JAJA ?WIE?E
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500 ňufs - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 9 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET X˝ WODY MINERALNE
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15981000 Eau min╚rale - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 10 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET XI - MIODY
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142100 Miel naturel - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 11 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PAKIET XII ˝ PACZKI "DZIE? DZIECKA"
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15840000 Cacao; chocolat et sucreries - UA01
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawa do magazynu ?ywno?ciowego w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdr█j.
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz szczeg█?owy zakres rzeczowy zosta? okre?lony w formularzu asortymentowo-cenowym - za?. nr 12 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji ˝ art. 441 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, okre?li? maksymaln? wielko?? przedmiotu zam█wienia b?d?cego sk?adow? zam█wienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zam█wienia z prawem opcji, 2) warto?? przedmiotu zam█wienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%, b) z prawem opcji wynosi do 50% - maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia, 3) ceny jednostkowe w ramach zam█wienia z prawem opcji b?d? to?same z cenami zam█wienia podstawowego (gwarantowanego), 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie, 5) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego, 6) niewykonanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu Umowy: a) w zakresie maksymalnej warto?ci przedmiotu zam█wienia ˝ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji okre?lonym w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, b) w zakresie warto?ci okre?lonej zam█wieniem podstawowym (gwarantowanym) w przypadku znacznego ograniczenia prowadzenia dzia?alno?ci leczniczej przez Zamawiaj?cego lub jej czasowego zakazu spowodowanego wprowadzeniem aktu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ˝ nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (Dz.U.2019, poz. 2019 ze zm. ˝ dalej ĐPzpţ) wyznacza termin kr█tszy ni? 35 dni od dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, poniewa? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w spos█b okre?lony w art. 63 ust. 1 Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 015-041494
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 4 265.11 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 4 265.11 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 18 180.50 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 18 180.50 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 15 740.24 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 15 740.24 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 26 799.90 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 26 799.90 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 32 532.29 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 32 532.29 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 124 620.94 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 124 620.94 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 7 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 33 308.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 33 308.00 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 8 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 45 927.72 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 46 108.00 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 9 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ferma Drobiu Mieczys?aw Rejdak Num╚ro national d'identification: NIP 6621252528 Adresse postale: Pi?cz█w Ville: Leszcze 35a Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 31 360.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 41 440.00 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 10 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 4 638.40 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 4 638.40 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 11 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 11 006.40 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 11 006.40 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 12 Intitul╚:
Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-US?UGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WR"BEL SP"?KA JAWNA Num╚ro national d'identification: REGON 290822467 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 35B Ville: Busko-Zdr█j Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 28-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 12 102.59 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 12 102.59 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawc? na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? r█wnie? Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodz? okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Na mocy art 1 pkt 23 rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.), dalej jako ýRozporz?dzenie nr 833/2014ţ, Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 5k zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zam█wie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zam█wie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)˝e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)˝f) i lit. h)˝j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)˝e) i lit. g)˝i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)˝d), lit. f)˝h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: obywateli rosyjskich lub os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w z siedzib? w Rosji; os█b prawnych, podmiot█w lub organ█w, do kt█rych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o kt█rym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o kt█rym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawc█w, dostawc█w lub podmiot█w, na kt█rych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zam█wie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zam█wienia. Z uwagi na ograniczon? ilo?? mo?liwych do wprowadzenia znak█w, wykaz wszystkich o?wiadcze? i dokument█w wymaganych w niniejszym zam█wieniu oraz formy i zasady ich sk?adania szczeg█?owo opisane zosta?y w SWZ. W SWZ znajduj? si? r█wnie? informacje na temat zasad sk?adania dokument█w przez: podmioty wsp█lnie ubiegaj?ce si? o udzielenie zam█wienia oraz Wykonawc█w maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca nie jest zobowi?zany do wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu. Komunikacja elektroniczna z wykonawcami b?dzie si? odbywa? przy u?yciu strony internetowej: https:// ezamowienia.gov.pl/, a w przypadku awarii Platformy e-Zam█wienia za pomoc? poczty elektronicznej przetargi@szpitalwojskowy.pl, zgodnie z zasadami okre?lonymi w tre?ci SWZ. przetargi@szpitalwojskowy.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy lub innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia w konkursie przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1 niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1 -10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej;
   6. 2 -15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt
   6. 1.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/03/2023 Dostawa artyku?█w spo?ywczych r█?nych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju - cz??? I 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
03142100 - Miel naturel 
03142500 - îufs 
15240000 - Poisson en conserve ou en boţte et autres poissons prÚparÚs ou en conserve 
15300000 - Fruits, lÚgumes et produits connexes 
15430000 - Graisses comestibles 
15610000 - Produits de la minoterie 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15820000 - Biscottes et biscuits; pÔtisserie et gÔteaux de conservation 
15830000 - Sucre et produits connexes 
15840000 - Cacao; chocolat et sucreries 
15850000 - PÔtes alimentaires 
15860000 - CafÚ, thÚ et produits connexes 
15870000 - Condiments et assaisonnements 
15981000 - Eau minÚrale