Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 15/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Busko-ZdrÛj: Services de concession de crÈdit

2021/S 110-289292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Pologne-Busko-ZdrÛj: Services de concession de crÈdit 2021/S 110-289292 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Busko-ZdrÛj Adresse postale: ul. Mickiewicza 10 Ville: Busko-ZdrÛj Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 28-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabella Gr?da Courriel: zp@umig.busko.pl TÈlÈphone: +48 413705200 Fax: +48 413705201 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.umig.busko.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.umig.busko.pl/urzad-miasta-i-gminy.html Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑUdzielenie Gminie Busko-ZdrÛj kredytu d?ugoterminowego do wysoko?ci 12 000 000,00 PLNî NumÈro de rÈfÈrence: RSID.271.9.2021.ZP
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie Gminie Busko-ZdrÛj kredytu bankowego do wysoko?ci 12 000 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Busko-ZdrÛj w 2021.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 2 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje okre?lenia w opisie przedmiotu zamÛwienia wymaga zwi?zanych z realizacj zamÛwienia, o ktÛrych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych z uwagi na fakt, ?e przy realizacji przedmiotu zamÛwienia nie wyst?puj czynno?ci okre?lone w ustawie Kodeks pracy, do ktÛrych odsy?a przedmiotowy przepis.
   4.  Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2039 roku.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Busko-ZdrÛj
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 12 000 000,00 PLN, (s?ownie: dwana?cie milionÛw z?otych 00/100) na warunkach okre?lonych w umowie kredytowej.
   2.  Kwota kredytu mo?e by uruchomiona w transzach w drodze realizacji dyspozycji p?atniczych Kredytobiorcy w ci??ar rachunku kredytowego otwartego przez Bank dla Kredytobiorcy.
   3.  Zamawiaj?cy przeznaczy ?rodki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu gminy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
   4.  Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2039 r.
   5.  Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpÛ?niej w dniu zwarcia umowy i prowadzi go b?dzie nieodp?atnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej.
   6.  Wykonawca uruchomi ?rodki kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiaj?cego w dyspozycjach sk?adanych do Wykonawcy, bez sk?adania odr?bnego wniosku kredytowego podlegaj?cego rozpatrzeniu. Bank uruchomi ?rodki poszczegÛlnych transz kredytu w ci?gu 5 dni po z?o?eniu przez Zamawiaj?cego pisemnego wniosku i przeka?e do Banku SpÛ?dzielczego w Busku-Zdroju nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001.
   7.  Ostateczny termin wykorzystania kredytu up?ywa w ci?gu 4 miesi?cy od dnia podpisania umowy.
   8.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zaci?gni?cia kredytu w wysoko?ci ni?szej ni kwota, o ktÛrej mowa w pkt
   1.  Bank w takim terminie nie obci??y kredytobiorcy dodatkowymi kosztami z tego tytu?u.
   9.  Wykorzystanie kredytu nast?powa b?dzie w walucie polskiej. 10. Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana b?dzie w stosunku rocznym wed?ug zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa b?dzie rÛwna wysoko?ci stawki bazowej powi?kszonej o sta? mar? Wykonawcy, ustalonej na podstawie z?o?onej oferty. 11. Zobowi?zania Zamawiaj?cego z tytu?u odsetek od kredytu regulowane b?d w okresach kwartalnych. 12. Odsetki s naliczane od salda kredytu wed?ug kalendarza rzeczywistego (365/366 dni). 13. O wysoko?ci stawki bazowej (1M) stanowi?cej podstaw obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesi?cu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesi?c, Zamawiaj?cy b?dzie powiadamiany pisemnie lub za pomoc poczty elektronicznej przez Wykonawc w terminie do 20 dnia tego miesi?ca. 14. Mar?a Wykonawcy jest sta?a w umownym okresie kredytowania i sp?aty kredytu. 15. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do ko?ca ca?ego okresu kredytowania naliczane b?d w okresach miesi?cznych i p?atne kwartalnie, do 15-go dnia nast?puj?cego po danym kwartale, tj. 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 pa?dziernika, za wyj?tkiem ostatniej raty odsetkowej, ktÛrej termin przypada na dzie 31.12.2039 r., przy czym: je?eli data sp?aty kredytu lub odsetek przypada na dzie ustawowo wolny od pracy lub na sobot?, termin up?ywa nast?pnego dnia, ktÛry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobot?. Ostatnia rata odsetkowa b?dzie p?atna ??cznie z rat kapita?ow?, tj. 31.12.2039 r. 16. Zamawiaj?cy mo?e dokona wcze?niejszej sp?aty ca?o?ci lub cz??ci kredytu. Od wcze?niejszej sp?aty kredytu lub jego cz??ci Wykonawca nie b?dzie pobiera ?adnej prowizji, ani innych op?at rekompensuj?cych. 17. W przypadku zamiaru sp?aty wykorzystanego kredytu przed terminem ustalonym w umowie, Zamawiaj?cy zawiadomi Bank o planowanym terminie sp?aty z trzydniowym wyprzedzeniem. 18. Od wykorzystania kredytu naliczane b?d odsetki.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2039 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wadium w wysoko?ci: 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100) nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Post?powanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Z?o?enie oferty w formie pisemnej powoduje jej odrzucenie.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Na potwierdzenie niniejszego warunku nale?y z?o?y zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzaj?cy uprawnienia do dzia?alno?ci bankowej.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?nienia warunkÛw w tym zakresie. Zamawiaj?cy nie dokona oceny spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?nienia warunkÛw w tym zakresie. Zamawiaj?cy nie dokona oceny spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan wprowadzone do tre?ci umowy okre?lono w cz??ci XXI SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 15/07/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/10/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 15/07/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Urz?dzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiaj?cy wymaga nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 SWZ, (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp) sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 mies. przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie opisanym w ust.
   2.  pkt 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcze?niej ni 3 mies. przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj. ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?c, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonaw. dokona p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjn. Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie opisanym w ust.
   2. pkt 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcze?niej ni 3 mies. przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj. ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszcz. do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonaw. dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpiecz spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, z?o?onym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego ñ SWZ r. VI ust. 4 pkt
   5.  II. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie o ktÛrym mowa w ust. 4 pkt 1 SWZ, sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym Wykonawc. ma siedzib lub miejsce zamieszk., w zakresie, o ktÛrym mowa w ust. 4 pkt 1 SWZ; 2) za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?c, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpiecz. spo?eczne lub zdrowotne, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym wykonaw. ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie naruszy obowi?zkÛw dot. p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpiecz. spo?eczne lub zdrowotne; 3) dokument, o ktÛrym mowa w ust. 5 pkt 1 SWZ, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 mies. przed jego z?o?eniem. Dokum., o ktÛrych mowa w ust. 5 pkt 2 SWZ, powinny by wystaw nie wcze?niej ni 3 mies. przed ich z?o?eniem.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021 Pologne-Busko-ZdrÛj: Services de concession de crÈditType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices 15/07/2021 09/06/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit