Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 06/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Appareils et instruments pour bloc opÈratoire

2023/S 98-307331  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Bydgoszcz: Appareils et instruments pour bloc opÈratoire 2023/S 098-307331 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 090538318 Adresse postale: ul. Powsta?cÛw Warszawy 5 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-681 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Baranowska Courriel: bbaranowska@10wsk.mil.pl TÈlÈphone: +48 261417364 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.10wsk.mil.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-propublico.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wie?y endoskopowej oraz dostawy sukcesywne asortymentu do ma?oinwazyjnej chirurgii endoskopowej kr?gos?upa na okres 24 miesi?cy. NumÈro de rÈfÈrence: 64/2023
II.1.2) Code CPV principal 33162000 Appareils et instruments pour bloc opÈratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa wie?y endoskopowej oraz dostawy sukcesywne asortymentu do ma?oinwazyjnej chirurgii endoskopowej kr?gos?upa na okres 24 miesi?cy. Zgodnie ze specyfikacj? techniczn?, formularzem cenowym i zapisami SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Wie?a endoskopowa oraz dostawy sukcesywne asortymentu do ma?oinwazyjnej chirurgii endoskopowej kr?gos?upa na okres 24 miesi?cy. Zgodnie ze specyfikacj? techniczn?, formularzem cenowym i zapisami SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy urz?dzenia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy asortymentu / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 773 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 18 775.00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie stawia si? warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Nie stawia si? warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Na potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y? wykaz min. 2 dostaw (za??cznik nr 4 SWZ) odpowiadaj?cych przedmiotowi zamÛwienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt.
   9. 2 ppkt. 1 SWZ, z zastrze?eniem, ?e co najmniej jedna ze wskazanych dostaw b?dzie wynosi?a warto?? brutto: 811 000,00 z?
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
zgodnie z projektem umowy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
pilna potrzeba zakupu w ramach umowy dotacyjnej, ponowienie uprzednio uniewa?nionego post?powania przetargowego
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/06/2023 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 03/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/06/2023 Heure locale: 08:15 Lieu:
W siedzibie Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy (e-propublico.pl) na karcie oferty/za??czniki, poprzez otwarcie ofert, ktÛre jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
wszyscy zainteresowani
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokumenty wymagane na etapie sk?adania ofert/wnioskÛw: O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ñ Jednolity europejski dokument zamÛwienia Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby WzÛr oferty elektronicznej - Formularz oferty Specyfikacja techniczna Formularz cenowy O?wiadczenie wykonawcy dotycz?ce odr?bnych przes?anek wykluczenia (procedura pe?na) Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamÛwienia potwierdzaj?ce parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej Deklaracja zgodno?ci CE na zaoferowane urz?dzenie O?wiadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszcze? do obrotu (zg?oszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment do ma?oinwazyjnej chirurgii endoskopowej kr?gos?upa (okre?lony w formularzu cenowym) Instrukcja obs?ugi zaoferowanego urz?dzenia w j?zyku polskim Materia?y informacyjne w postaci katalogÛw, folderÛw lub opisÛw przedmiotu zamÛwienia na oferowany asortyment do ma?oinwazyjnej chirurgii endoskopowej kr?gos?upa (okre?lony w formularzu cenowym) Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego: Wykaz dostaw - za??cznik nr 4 do SWZ Informacja z Krajowego Rejestru Karnego O?wiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapita?owej Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego Za?wiadczenie z ZUS lub KRUS Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny rÛwnowa?ny dokument Dokument potwierdzaj?cy niezaleganie z op?acaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne Dokument potwierdzaj?cy, ?e nie otwarto likwidacji wykonawcy Informacje dodatkowe: Zamawiaj?cy przewiduje wezwanie do z?o?enia lub uzupe?nienia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych zgodnie z tre?ci? art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1ñ6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zawi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie oraz spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu. Nie wymaga si? wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 oraz 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, odwo?anie wnosi si? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Dostawa wie?y endoskopowej oraz dostawy sukcesywne asortymentu do ma?oinwazyjnej chirurgii endoskopowej kr?gos?upa na okres 24 miesi?cy. 06/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire