Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Chaises

2022/S 225-648690  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Bydgoszcz: Chaises 2022/S 225-648690 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego Oddzia? Regionalny w Bydgoszczy NumÈro national d'identification: 5261038122 Adresse postale: Gda?ska 163a Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-915 Pays: Pologne Courriel: dzp.by@amw.com.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amw.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa krzese? do budynku siedziby Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy NumÈro de rÈfÈrence: DZP-OB.2610.280.2022
II.1.2) Code CPV principal 39112000 Chaises
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowych krzese? do biura. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 1 do SWZ.
   2.  Nazwy i kody zamÛwienia wed?ug WspÛlnego S?ownika ZamÛwie? (CPV): 39112000-0 krzes?a.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39112000 Chaises
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa krzese? do jednego budynku- siedziby OR w Bydgoszczy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowych krzese? do biura. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 1 do SWZ. Nazwy i kody zamÛwienia wed?ug WspÛlnego S?ownika ZamÛwie? (CPV): 39112000-0 krzes?a.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zlecenia / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: termin udzielonej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Umowa b?dzie trwa?a 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
   2.  W tym czasie Zamawiaj?cy zleci Wykonawcy jednorazow? realizacj? zamÛwienia. Termin realizacji zlecenia stanowi jedno z kryteriÛw oceny ofert.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 140-397381
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa krzese? do budynku siedziby Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie nie jest podzielone na cz??ci, zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Uzasadnienie: Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 120 szt. krzese? do jednego budynku- siedziby OR w Bydgoszczy. Zamawiaj?cy uzna?, ?e rozdzielenie tego zamÛwienia na dodatkowe cz??ci grozi?oby nienadaj?cymi si? do wyeliminowania problemami organizacyjnymi zwi?zanymi z odpowiedzialno?ci? za poszczegÛlne dostawy przez rÛ?nych wykonawcÛw oraz powielaniem kosztÛw po?rednich, co wp?yn??oby na zwi?kszenie ca?o?ci kosztÛw dostawy. Podzia? zamÛwienia na cz??ci mÛg?by przyczyni? si? tak?e do powstania nadmiernych trudno?ci technicznych, a potrzeba skoordynowania dostaw rÛ?nych wykonawcÛw realizuj?cych poszczegÛlne cz??ci zamÛwienia mog?aby powa?nie zagrozi? w?a?ciwemu wykonaniu zamÛwienia. Niedokonanie podzia?u zamÛwienia podyktowane by?o zatem wzgl?dami technicznymi, organizacyjnymi oraz samym charakterem przedmiotu zamÛwienia. Brak podzia?u zamÛwienia na cz??ci nie narusza tre?ci art. 16 ustawy, czyli nie zak?Ûca zasad konkurencyjno?ci, poprzez ograniczenie mo?liwo?ci ubiegania si? o zamÛwienie mniejszym podmiotom, w szczegÛlno?ci ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom oraz rÛwnego traktowania wykonawcÛw.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod?. w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powa¨niu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Za¨mawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestni¨kom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¨wo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UZP - Departament Odwo?a? Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Dostawa krzese? do budynku siedziby Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39112000 - Chaises