Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Consommables médicaux

2022/S 225-648390  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Bydgoszcz: Consommables médicaux 2022/S 225-648390 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Numéro national d'identification: NIP 5542236658 Adresse postale: ul. Seminaryjna 1 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Chró?niak Courriel: zampub@kpcp.pl Téléphone: +48 523256795 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kpcp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów medycznych.
Numéro de référence: 25 Z PN 22
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów medycznych, która obejmuje: Pakiet 1 - Kieliszki do kruszarki do leków Severo
   3. 1 posiadanej przez Zamawiaj?cego. Pakiet 2 - Pojemnik zabiegowy, stalowy z miark?. Pakiet 3 - Pojemniki jednorazowe na zu?yte ig?y. Pakiet 4 - Ko?dry grzewcze. Pakiet 5 - Akcesoria do ssaka Olimpus KV 6 - rok produkcji 2016/2017. Pakiet 6 - Szczotki do czyszczenia kana?ów bronchofiberoskopów (firmy Olympus): typu:BF-1TH180, BF-1TH 190, BF- 1TH 190, BF-H190 do wideobronchoskopu ultrasonograficznego BF-UC 180. Pakiet 7 - Strzygarka wraz z akcesoriami. Pakiet 8 - Ostrza do strzygarki 9661L 3M posiadanej rzez Zamawiaj?cego. Pakiet 9 - Jednorazowe uk?ady oddechowe. Pakiet 10 - Wk?ady do Ssaków in?ektorowych firmy Dräger.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z kodami CPV znajduje si? w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, stanowi?cych za??czniki nr od 1-1 do 1-10 SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 15 292.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pojemniki jednorazowe na zu?yte ig?y
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników jednorazowych na zu?yte ig?y. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowi?cym za??cznik nr 1-3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 121-343466
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Pojemniki jednorazowe na zu?yte ig?y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLMIL SP. Z O.O. S.K.A.
Numéro national d'identification: 5542922201 Adresse postale: ul. Przemys?owa 8b Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-758 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 228.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 15 292.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
   3.  Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu z post?powania. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowi?cy - za??cznik nr 4 do SWZ oraz o?wiadczenie - za??cznik nr 4a do SWZ. Informacje zawarte w ESPD stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania.
   4.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe. Do Oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?:
   4. 1.Dokument potwierdzaj?cy, ?e oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spe?niaj?cym wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporz?dzenia (WE) nr 178/2002 i rozporz?dzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z maja 2017r., str. 1 ze zm.) w formie deklaracji zgodno?ci - dotyczy Pakietu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
   4. 2. O?wiadczenie Wykonawcy o kompatybilno?ci zaoferowanego przedmiotu zamówienia z urz?dzeniami, dla których jest przeznaczony, zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia - dotyczy Pakietu 1, 4, 5, 6, Pakietu 7 poz. 2 , Pakietu 8, 9 i 10.
   4. 3. O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce warunków dekontaminacji - dotyczy Pakietu 5 - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ.
   4. 4. Instrukcja obs?ugi - tylko w?a?ciwa strona dotycz?ca informacji o procesach pozwalaj?cych na ponowne u?ycie akcesoriów, obejmuj?cych warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji - dotyczy Pakietu 5 i Pakietu 7 poz.
   1. 
   4. 5. Dokument potwierdzaj?cy jako?? materia?u do produkcji wg. normy DINEN 10088-1 - dotyczy Pakietu
   2. 
   4. 6. Katalog lub folder lub ulotka lub opis oferowanego przedmiotu (z wyra?nym zaznaczeniem oferowanego produktu wraz z numerem katalogowym podanym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia) potwierdzaj?cy spe?nienie wymaga? okre?lonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia
   4. 7. Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie wymaga? okre?lonych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (z?o?y? w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt.
   9. 6 SWZ nie potwierdzaj? spe?niania tych wymaga?). Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodków dowodowych.
   5.  Pozosta?e dokumenty i o?wiadczenia jakie musi zawiera? oferta Wykonawcy.
   5. 1. Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia - za??cznik nr 1-... do SWZ.
   5. 2. Formularz oferty - za??cznik nr 2 do SWZ.
   5. 3. Pe?nomocnictwo: orygina? lub elektroniczna kopia po?wiadczona przez mocodawc? lub notariusza - za??czy?, je?eli Wykonawc? reprezentuje pe?nomocnik.
   6.  Zamawiaj?cy nie zastosuje procedury odwróconej przewidzianej w art. 139 ustawy Prawo zamówie? publicznych.
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   8.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu.
   9.  Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 11 SWZ. 10. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotycz?ce wymogu u?ycia podpisu elektronicznego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 12 i 13 SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Szczegó?owe informacje na temat sk?adania odwo?a? zawiera SWZ i dzia? IX ustawy Pzp. cd. pkt VI.3) (w zwi?zku z ograniczon? liczb? zaników): 11. Ochrona danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1)administratorem przekazanych przez Wykonawc? danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl; 3) przekazane w zwi?zku prowadzonym w my?l ustawy Prawo zamówie? publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 r. post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane s? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego, a tak?e realizacji umowy; 4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawc? danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych, dalej "ustawa Pzp", a tak?e osoby wykonuj?ce w imieniu Zamawiaj?cego czynno?ci zwi?zane z prowadzeniem post?powania, a nast?pnie realizacj? zawartej umowy; 5) przekazane przez Wykonawc? dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania okre?la Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Pa?stwowe w Bydgoszczy; 6) obowi?zek podania przez Wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn? oraz osoby fizyczne reprezentuj?ce Wykonawc? danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawc? danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoba, której dane dotycz? posiada: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*; ? na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych; 9) osobie, której dane dotycz? nie przys?uguje: ? prawo do usuni?cia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. *Wyja?nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo?e skutkowa? zmian? wyniku post?powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian? postanowie? umowy w zakresie niezgodnym z ustaw? Pzp oraz nie mo?e narusza? integralno?ci protoko?u oraz jego za??czników. ** Wyja?nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ?rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego. iodo@kpcp.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Dostawa materia?ów medycznych. 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux