Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 14/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Consommables mÈdicaux

2020/S 69-164107  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Bydgoszcz: Consommables mÈdicaux

2020/S 069-164107

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 034-079555)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL
Code postal: 85-094
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ?aneta Olszewska
Courriel: z.olszewska@jurasza.pl
TÈlÈphone: +48 525854096
Fax: +48 525854096 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jurasza.pl

www.jurasza.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostaw sprz?tu medycznego jednorazowego podstawowego, specjalistycznego oraz wielorazowego (w tym: zestaw do drena?u op?ucnej pediatryczny, stazy jednorazowego u?ytku, ob?o?enia specjalistyczne, itd. ...

NumÈro de rÈfÈrence: NLZ.2020.271.08

II.1.2)
Code CPV principal
33140000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja dostaw sprz?tu medycznego jednorazowego podstawowego, specjalistycznego oraz wielorazowego (w tym: zestaw do drena?u op?ucnej pediatryczny, stazy jednorazowego u?ytku, ob?o?enia specjalistyczne, itd.), szczegÛ?owo okre?lonych w za??czniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, zwanej dalej SIWZ.
   2. 2 Przedmiot zamÛwienia obejmuje 75 niepodzielne cz??ci, dla ktÛrych Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i oferta w ka?dej z nich winna by pe?na (obejmowa wszystkie pozycje wymienione w ramach danej cz??ci) i powinna spe?nia szczegÛ?owe wymagania okre?lone w formularzach cenowych (za??cznik nr 2) jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 034-079555

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 10/04/2020

Heure locale: 09:15

Lire:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 09:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux