Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Consommables médicaux

2022/S 53-137693  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Bydgoszcz: Consommables médicaux 2022/S 053-137693 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-094 Pays: Pologne Courriel: z.olszewska@jurasza.pl Téléphone: +48 525854096 Fax: +48 525854096 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jurasza.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa specjalistycznego sprz?tu jednorazowego u?ytku- urologicznego Numéro de référence: NLZ.2021.271.43
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Dostawa specjalistycznego sprz?tu jednorazowego u?ytku- urologicznego szczegó?owo okre?lonych w za??czniku nr 2 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 36 niepodzielne cz??ci, dla których Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i? oferta w ka?dej z nich winna by? pe?na (obejmowa? wszystkie pozycje wymienione w ramach danej cz??ci) i powinna spe?nia? szczegó?owe wymagania okre?lone w formularzach cenowych (za??cznik nr 2) jak i wymagania zawarte w punkcie V niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 30 750.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 36 Cewnik typu Thorax
Lot nº: 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY ul. M.SK?ODOWSKIEJ - CURIE 9, 85-094 BYDGOSZCZ
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 36 Cewnik typu Thorax
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: KRYTERIUM POZA CENOWE / Pondération: 40,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-602745
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36
Lot nº: 36 Intitulé:
Cz??? 36 Cewnik typu Thorax
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.
Adresse postale: Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 474.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 30 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: l/p Warunek/ referencje 1 1 150,00 z? 2 391,25 z? 3 191,45 z? 4 219,00 z? 5 329,33 z? 6 563,05 z? 7 104,49 z? 8 1 940,00 z? 9 255,65 z? 10 81,00 z? 11 20,96 z? 12 24,30 z? 13 12,80 z? 14 44,33 z? 15 69,90 z? 16 101,34 z? 17 131,65 z? 18 1 123,64 z? 19 142,50 z? 20 44,50 z? 21 68,33 z? 22 48,55 z? 23 10,97 z? 24 5 724,00 z? 25 2 600,00 z? 26 1 040,00 z? 27 520,00 z? 28 520,00 z? 29 135,25 z? 30 679,83 z? 31 37,50 z? 32 875,36 z? 33 493,00 z? 34 63,00 z? 35 1 012,50 z? 36 374,74 z?
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Bydgoszcz: Consommables médicauxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux