Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Hydroxyde de sodium

2022/S 225-648341  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Bydgoszcz: Hydroxyde de sodium 2022/S 225-648341 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mi?dzygminny Kompleks Unieszkodliwiania OdpadÛw ProNatura Sp. z o.o. NumÈro national d'identification: REGON 340378577 Adresse postale: Ernsta Petersona 22 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-862 Pays: Pologne Courriel: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pronatura.bydgoszcz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mkuo_pronatura
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka prawa handlowego
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Gospodarka Odpadami
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
IV dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: MKUO ProNatura ZP/WR/3/22
II.1.2) Code CPV principal 24311520 Hydroxyde de sodium
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest IV Dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 83 640.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest IV Dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. 1) Specyfikacja ?rodka chemicznego: wodorotlenek sodowy 30 % luz: - Wygl?d zewn?trzny ñ bezbarwna klarowna ciecz - Zawarto?? NaOH ñ 30 ñ 33% (m/m) - Zawarto?? NaCl max 0,05% (m/m) 2) Cz?stotliwo?? dostaw ñ dostawa jednorazowa 3) Ilo?? min i max w dostawie ñ 10 ñ 20 Mg (typowo najcz??ciej 15 Mg) 4) Rozliczenie z dostawc? wg rzeczywi?cie dostarczonej ilo?ci. Minimalny gwarantowany zakres zamÛwienia obejmuje dostaw? 10 Mg wodorotlenku sodowego 30%.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
W czerwcu 2022 roku Zamawiaj?cy wszcz?? post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamÛwienia. Wp?yn??y trzy oferty, jednak wybrany wykonawca odmÛwi? podpisania umowy ze wzgl?du na wzrost cen wodorotlenku sodowego w tym czasie. Post?powanie zosta?o uniewa?nione i og?oszone nowe na dostawy w okresie 3 m-cy rÛwnie? w trybie przetargu nieograniczonego ze skrÛconymi maksymalnie terminami. Pomimo tego zabiegu po zako?czeniu obowi?zywania dotychczasowej umowy do czasu rozstrzygni?cia nowego post?powania wyst?pi?a konieczno?? pilnego zamÛwienia wodorotlenku sodowego ze wzgl?du na jego niezb?dne zastosowanie w procesie technologicznym spalarni odpadÛw podczas oczyszczania spalin. W trzech pierwszych dostawach, maj?c na uwadze ich ??czn? warto?? poni?ej 130 000 z?, zastosowano na podstawie art. 30 ust. 4 PZP zasady regulaminu zamÛwie? podprogowych. Kolejne zamÛwienia prowadzone b?d? w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie przes?anki z art. 214 ust 1 pkt 5 ze wzgl?du na wymagane natychmiastowe wykonanie zamÛwienia dla zachowania ci?g?o?ci dzia?ania spalarni i ca?ego systemu gospodarki odpadami w Bydgoszczy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
IV dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 1) Chemsol Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5542459447 Adresse postale: ul. Smole?ska 1b Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-833 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 64 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 83 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej zgodnie z Dzia?em IX PZP.2. Odwo?anie przys?uguje od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP.3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami PZP, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci prawne i faktyczne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesy?aj?c Zamawiaj?cemu odwo?anie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopi? odwo?ania wniesionego w formie pisemnej przed up?ywem terminu na jego wniesienie w taki sposÛb, ?eby mÛg? si? zapozna? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.5. Terminy na wniesienie odwo?ania okre?lone zosta?y w art. 515 PZP.6. SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? przepisy Rozdzia?u IX PZP.7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du.8. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa KIO do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ S?du zamÛwie? publicznych w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 IV dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
24311520 - Hydroxyde de sodium