Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Machines, fournitures et Èquipement de bureau divers

2022/S 131-373049  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Bydgoszcz: Machines, fournitures et Èquipement de bureau divers 2022/S 131-373049 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Powsta?cÛw Wielkopolskich 7 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-090 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marlena D?bek Courriel: przetarg@bg.policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 47751-52-28 Fax: +48 47751-53-19 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja rz?dowa terenowa
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw biurowych NumÈro de rÈfÈrence: SZPiFP-44-22
II.1.2) Code CPV principal 30190000 Machines, fournitures et Èquipement de bureau divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dostawa materia?Ûw biurowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i ilo?ci zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego dla ka?dego z zada? w za??cznikach nr 1A-1C do SWZ .
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 366 490.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192000 Fournitures de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i ilo?ci zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 1A do SWZ (szczegÛ?owy opis towaru)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wymiany towaru w ramach reklamacji / PondÈration: 8 Prix - PondÈration: 92
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ilekro? w og?oszeniu jest mowa o "ustawie" - nale?y przez to rozumie? ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019r Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192000 Fournitures de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i ilo?ci zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 1B do SWZ (szczegÛ?owy opis towaru)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wymiany towaru w ramach reklamacji / PondÈration: 8 Prix - PondÈration: 92
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ilekro? w og?oszeniu jest mowa o "ustawie" - nale?y przez to rozumie? ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019r Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192000 Fournitures de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i ilo?ci zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 1C do SWZ (szczegÛ?owy opis towaru)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wymiany towaru w ramach reklamacji / PondÈration: 8 Prix - PondÈration: 92
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ilekro? w og?oszeniu jest mowa o "ustawie" - nale?y przez to rozumie? ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019r Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 084-223914
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw biurowych.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU UNITED Sebastian Neuman NumÈro national d'identification: NIP 879-140-58-02 Adresse postale: J. Kusoci?skiego 3 Ville: Toru? Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 282 453.43 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw biurowych.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Partner PIK Sp. z.o.o.
NumÈro national d'identification: NIP 554-246-19-41 Adresse postale: Fordo?ska 246 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-766 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 127.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw biurowych.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O uniewa?nieniu post?powania : w zadaniu nr 3 Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3) ustawy Uzasadnienie faktyczne Post?powanie uniewa?nia si? z uwagi na fakt, i? oferta z najni?sz? cen? Wykonawcy Firma Us?ugowo-Handlowa ÑANNAîî Anna Bia?obrzycka Gniezno wynosz?ca 22.570,00 z? przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia tj. 10.320,00 z?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie mo?na wnosi? zgodnie z art. 514 w/w ustawy ñ do Prezesa Izby, przesy?aj?c kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminach: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia; 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia
   6.  SzczegÛ?owe regulacje dotycz?ce post?powania odwo?awczego i post?powania skargowego zawiera dzia? IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Bydgoszcz: Machines, fournitures et Èquipement de bureau diversType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30190000 - Machines, fournitures et équipement de bureau divers 
30192000 - Fournitures de bureau